Numer 12/2016

Je­śli za­ko­cha­nie to dla cie­bie ma­gia, li­ry­ka, ta­jem­ni­cza „che­mia” – nie czy­taj. Bo już nic nie bę­dzie ta­kie sa­mo.

Kie­dy czu­jesz mo­ty­le w brzu­chu, ko­ła­ta­nie ser­ca, kie­dy cią­gle my­ślisz o „tej” oso­bie, wiedz, że coś się dzie­je. Ten stan emo­cjo­nal­ne­go za­an­ga­żo­wa­nia to za­ko­cha­nie. Czy wiesz, co wte­dy dzie­je się w two­im mó­zgu?… Czytaj dalej

Od kil­ku lat miesz­kam w Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie abor­cja jest po­wszech­nie do­stęp­na. Ni­gdy nie my­śla­łam, że bę­dę ko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści. Kil­ka ty­go­dni przed ukoń­cze­niem stu­diów ma­gi­ster­skich do­wie­dzia­łam się o cią­ży.

Pła­ka­łam na zmia­nę ze szczę­ścia i smut­ku, a tak­że ze stra­chu. Jesz­cze te­go sa­me­go dnia po­wie­dzia­łam o dziec­ku mo­je­mu chło­pa­ko­wi (Hin­du­so­wi). On zro­bił wszyst­ko, by… Czytaj dalej

W dzi­siej­szych gra­ni­cach Pol­ski ma­my po­nad 400 zam­ków lub po­zo­sta­ło­ści po nich. Po­znaj­cie ich hi­sto­rię!

Pierw­sze pol­skie for­te­ce to gro­dy oto­czo­ne ziem­ny­mi wa­ła­mi, któ­re bro­ni­ły do­stę­pu do drew­nia­nych za­bu­do­wań miesz­kal­nych i go­spo­dar­czych. Pod­sta­wą ich obron­no­ści by­ła do­bra lo­ka­li­za­cja: z nie­za­leż­nym do­stę­pem do wo­dy pit­nej, z opar­ciem w po­sta­ci rze­ki lub je­zio­ra. Do te­go czę­sto umiesz­cza­no… Czytaj dalej

La­to za pa­sem! Jesz­cze tyl­ko kil­ka dni i bę­dzie moż­na wy­ru­szyć, by po­zna­wać no­we miej­sca i lu­dzi. Wa­ka­cje mu­szą być go­rą­ce, dłu­uuuugie i peł­ne przy­gód. A ta­kie z pew­no­ścią bę­dą mie­li ci, któ­rzy wy­ru­szą w... Pol­skę. Pro­po­nu­je­my Wam nie­zwy­kłą mi­sję: zam­ki! Z ar­ty­ku­łu Mi­cha­ła Nie­niew­skie­go do­wie­cie się m.in, że w gra­ni­cach dzi­siej­szej Pol­ski jest aż 400 zam­ków!… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: