Numer 12/2016

Je­śli za­ko­cha­nie to dla cie­bie ma­gia, li­ryka, ta­jem­ni­cza „che­mia” – nie czy­taj. Bo już nic nie bę­dzie ta­kie samo.

Kiedy czu­jesz mo­tyle w brzu­chu, ko­ła­ta­nie serca, kiedy cią­gle my­ślisz o „tej” oso­bie, wiedz, że coś się dzieje. Ten stan emo­cjo­nal­nego za­an­ga­żo­wa­nia to za­ko­cha­nie. Czy wiesz, co wtedy dzieje… Dalej

Od kilku lat miesz­kam w Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie abor­cja jest po­wszech­nie do­stępna. Ni­gdy nie my­śla­łam, że będę ko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści. Kilka ty­go­dni przed ukoń­cze­niem stu­diów ma­gi­ster­skich do­wie­dzia­łam się o ciąży.

Pła­ka­łam na zmianę ze szczę­ścia i smutku, a także ze stra­chu. Jesz­cze tego sa­mego… Dalej

W dzi­siej­szych gra­ni­cach Pol­ski mamy po­nad 400 zam­ków lub po­zo­sta­ło­ści po nich. Po­znaj­cie ich historię!

Pierw­sze pol­skie for­tece to grody oto­czone ziem­nymi wa­łami, które bro­niły do­stępu do drew­nia­nych za­bu­do­wań miesz­kal­nych i go­spo­dar­czych. Pod­stawą ich obron­no­ści była do­bra lo­ka­li­za­cja: z nie­za­leż­nym do­stę­pem do wody pit­nej, z opar­ciem… Dalej

Lato za pa­sem! Jesz­cze tylko kilka dni i bę­dzie można wy­ru­szyć, by po­zna­wać nowe miej­sca i lu­dzi. Wa­ka­cje mu­szą być go­rące, dłu­uuuugie i pełne przy­gód. A ta­kie z pew­no­ścią będą mieli ci, któ­rzy wy­ru­szą w... Pol­skę. Pro­po­nu­jemy Wam nie­zwy­kłą mi­sję: zamki! Z ar­ty­kułu Mi­chała… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: