Numer 11/2016

Rok temu na­krę­cili film pt. Szturm i wy­słali na kon­kurs „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­nemu” or­ga­ni­zo­wany przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wieka. Obej­rzała go pewna ko­bieta, która za­sta­na­wiała się nad abor­cją. Film po­mógł otwo­rzyć jej oczy. Dziecko żyje.

Człon­ko­wie Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży w Że­le­cho­wie nie spo­częli na lau­rach. W… Dalej

Na Ma­da­ga­ska­rze lu­dzie piją ścieki! I umie­rają. Nie trzeba wiele, aby to zmie­nić. Wy­star­czy, byś miał otwarte serce, my pod­po­wiemy ci, co mo­żesz zrobić!

W Mam­pi­kony, naj­bied­niej­szym re­jo­nie Ma­da­ga­skaru, źró­dło wody do pi­cia to czę­sto zbior­nik ze sto­jącą, mętną cie­czą, w któ­rej roz­kła­dają się śmieci. Zbior­nik, w… Dalej

Czy w ży­ciu wszyst­kiego trzeba spró­bo­wać? Z pa­nią Agnieszką Bo­isse, psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peutą z Kli­niki Mał­żeń­skiej przy Ma­ło­pol­skim Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii, roz­ma­wia Mar­cin Nowak.

Moja ko­le­żanka albo mój ko­lega się sa­mo­oka­le­cza. Jak mogę po­móc, gdzie szu­kać pomocy?

– Warto po­my­śleć o oso­bie do­ro­słej, do któ­rej mo­żemy… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

W tym nu­me­rze „Drogi” po­dej­mu­jemy trudny te­mat sa­mo­oka­le­cza­nia. Być może dla więk­szo­ści z nas jest nie­zro­zu­miałe, jak można sa­memu so­bie za­da­wać ból. Jed­nak oso­bom, które do­ko­nują sa­mo­oka­le­czeń, cier­pie­nie fi­zyczne po­maga upo­rać się z czymś, co drę­czy bar­dziej, co dużo bar­dziej boli – ze smut­kiem du­szy. Ka­le­czą… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: