Numer 10/2016

O trzech po­wsta­niach ślą­skich każ­dy uczy się w szko­le. Ale aż czte­ry po­wsta­nia wiel­ko­pol­skie? In­su­rek­cja nad Baj­ka­łem czy w Sej­nach? A jed­nak.

Przez ca­ły okres za­bo­rów na te­re­nie Pol­ski wy­bu­cha­ły po­wsta­nia – gdy tyl­ko po­ja­wia­ły się sprzy­ja­ją­ce wa­run­ki, by wy­stą­pić prze­ciw za­bor­com. Nie­któ­re by­ły roz­pacz­li­wy­mi zry­wa­mi, in­ne, na­wet prze­gra­ne, mia­ły zna­cze­nie dla cią­gle ży­wej świa­do­mo­ści na­ro­do­wej Po­la­ków.… Czytaj dalej

Do tej po­ry by­ło oczy­wi­ste, że nie­do­szłych sa­mo­bój­ców w mia­rę moż­li­wo­ści trze­ba ra­to­wać, za­opie­ko­wać się ni­mi tak, aby po­rzu­ci­li myśl o śmier­ci. Obec­nie co­raz wię­cej osób uwa­ża, że w sa­mo­bój­stwie nie tyl­ko nie na­le­ży prze­szka­dzać, ale wręcz po­win­no się w nim po­móc.

Oczy­wi­ście nie mó­wią oni o sa­mo­bój­stwie, tyl­ko o eu­ta­na­zji, czy­li (z grec­kie­go) „do­brej śmier­ci”.… Czytaj dalej

Cześć! Na­zy­wam się Jo­seph Gul­li­ford, po­cho­dzę z Lon­dy­nu i je­stem wo­lon­ta­riu­szem Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży – Kra­ków 2016! To już mo­ja dru­ga przy­go­da z ŚDM. Wszyst­ko za­czę­ło się w Ma­dry­cie w 2011 ro­ku. Cho­ciaż nie mo­głem być w Rio trzy la­ta te­mu, to ma­jąc w pa­mię­ci re­we­la­cyj­ny czas spę­dzo­ny w Hisz­pa­nii, wiem, że w lip­cu cze­ka­ją nas eks­cy­tu­ją­ce dwa ty­go­dnie!… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Ja­ko stu­dent­ka, pod­czas wa­ka­cyj­nych wo­ja­ży, tra­fi­łam we fran­cu­skie Al­py, do klasz­to­ru Tra­pi­stów. To za­kon o naj­bar­dziej su­ro­wej re­gu­le w ca­łym Ko­ście­le: to­tal­na izo­la­cja od świa­ta, mil­cze­nie, post oraz mo­dli­twa i pra­ca fi­zycz­na. W cią­gu dnia mni­si mo­gą po­ro­zu­mie­wać się ze so­bą tyl­ko w ra­zie naj­wyż­szej ko­niecz­no­ści. Sie­dem ra­zy dzien­nie zbie­ra­ją się w ko­ście­le na… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: