Numer 10/2016

O trzech po­wsta­niach ślą­skich każdy uczy się w szkole. Ale aż cztery po­wsta­nia wiel­ko­pol­skie? In­su­rek­cja nad Baj­ka­łem czy w Sej­nach? A jednak.

Przez cały okres za­bo­rów na te­re­nie Pol­ski wy­bu­chały po­wsta­nia – gdy tylko po­ja­wiały się sprzy­ja­jące wa­runki, by wy­stą­pić prze­ciw za­bor­com. Nie­które… Dalej

Do tej pory było oczy­wi­ste, że nie­do­szłych sa­mo­bój­ców w miarę moż­li­wo­ści trzeba ra­to­wać, za­opie­ko­wać się nimi tak, aby po­rzu­cili myśl o śmierci. Obec­nie co­raz wię­cej osób uważa, że w sa­mo­bój­stwie nie tylko nie na­leży prze­szka­dzać, ale wręcz po­winno się w nim pomóc.

Oczy­wi­ście nie mó­wią oni… Dalej

Cześć! Na­zy­wam się Jo­seph Gul­li­ford, po­cho­dzę z Lon­dynu i je­stem wo­lon­ta­riu­szem Świa­to­wych Dni Mło­dzieży – Kra­ków 2016! To już moja druga przy­goda z ŚDM. Wszystko za­częło się w Ma­dry­cie w 2011 roku. Cho­ciaż nie mo­głem być w Rio trzy lata temu, to ma­jąc w… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Jako stu­dentka, pod­czas wa­ka­cyj­nych wo­jaży, tra­fi­łam we fran­cu­skie Alpy, do klasz­toru Tra­pi­stów. To za­kon o naj­bar­dziej su­ro­wej re­gule w ca­łym Ko­ściele: to­talna izo­la­cja od świata, mil­cze­nie, post oraz mo­dli­twa i praca fi­zyczna. W ciągu dnia mnisi mogą po­ro­zu­mie­wać się ze sobą tylko w … Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: