Numer 09/2016

3 ma­ja 1946 ro­ku, świę­to uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji. Wy­da­wa­ło się, że w po­wo­jen­nej Pol­sce bę­dzie to ra­do­sny dzień. No­wa wła­dza po­sta­no­wi­ła jed­nak ina­czej.

Już od ra­na do ko­ścio­ła Ma­riac­kie­go w Kra­ko­wie zbli­ża­ły się od­święt­nie ubra­ne gru­py. Har­ce­rze ma­sze­ro­wa­li z wer­bla­mi, mło­dzież szkol­na i stu­den­ci ze sztan­da­ra­mi. Po raz pierw­szy od za­koń­cze­nia woj­ny i wy­pę­dze­nia Niem­ców Po­la­cy chcie­li uro­czy­ście uczcić trze­cio­ma­jo­we świę­to. Jesz­cze nie wie­dzie­li,… Czytaj dalej

Z księ­dzem Ja­nem Kacz­kow­skim roz­ma­wia Piotr Żył­ka.

Kim jest i skąd się wziął Jan Kacz­kow­ski?

– To dość kar­ko­łom­na sztu­ka py­tać Ja­na Kacz­kow­skie­go, kim jest i skąd się wziął. Nie mam wąt­pli­wo­ści, że wszyst­ko za­wdzię­czam swo­jej ro­dzi­nie, a zwłasz­cza ro­dzi­com. Mój dom był do­mem peł­nym mi­ło­ści, sza­leń­stwa i otwar­to­ści.

Gdy­bym miał go okre­ślić tyl­ko… Czytaj dalej

Szu­kasz au­to­ry­te­tu? Wy­bierz oso­bę, któ­ra po­ka­że ci men­tal­ność ZWYCIĘZCY!

Ro­dzi­ce (53 proc.) i św. Jan Pa­weł II (47 proc.) to naj­więk­sze au­to­ry­te­ty pol­skiej mło­dzie­ży*. Na­uczy­cie­le są wzo­ra­mi dla 4 proc. mło­dych lu­dzi, a po­li­ty­cy… Ci zna­leź­li się na sa­mym koń­cu li­sty: 3 proc. dla Le­cha Wa­łę­sy, je­den punkt dla Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go i jesz­cze mniej dla Do­nal­da… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Sło­wo „au­to­ry­tet” uży­wa­ne jest czę­sto. Mó­wi­my, że ktoś „zy­sku­je au­to­ry­tet”, „jest au­to­ry­te­tem”, „tra­ci au­to­ry­tet”. Zna­ne jest sfor­mu­ło­wa­nie: „upa­dek au­to­ry­te­tów”.

Dla ma­łe­go dziec­ka nie­pod­wa­żal­nym au­to­ry­te­tem są ro­dzi­ce. Bez za­strze­żeń przyj­mu­je wszyst­ko, co mó­wią. Po la­tach do­ro­śli nie ma­ją już tak ła­two. Ich do­ra­sta­ją­cy syn czy cór­ka za­czy­na kry­ty­ko­wać lub… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: