Numer 09/2016

3 maja 1946 roku, święto uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji. Wy­da­wało się, że w po­wo­jen­nej Pol­sce bę­dzie to ra­do­sny dzień. Nowa wła­dza po­sta­no­wiła jed­nak inaczej.

Już od rana do ko­ścioła Ma­riac­kiego w Kra­ko­wie zbli­żały się od­święt­nie ubrane grupy. Har­ce­rze ma­sze­ro­wali z wer­blami, mło­dzież… Dalej

Z księ­dzem Ja­nem Kacz­kow­skim roz­ma­wia Piotr Żyłka.

Kim jest i skąd się wziął Jan Kaczkowski?

– To dość kar­ko­łomna sztuka py­tać Jana Kacz­kow­skiego, kim jest i skąd się wziął. Nie mam wąt­pli­wo­ści, że wszystko za­wdzię­czam swo­jej ro­dzi­nie, a zwłasz­cza ro­dzi­com. Mój dom był do­mem peł­nym mi­ło­ści, sza­leń­stwa… Dalej

Szu­kasz au­to­ry­tetu? Wy­bierz osobę, która po­każe ci men­tal­ność ZWYCIĘZCY!

Ro­dzice (53 proc.) i św. Jan Pa­weł II (47 proc.) to naj­więk­sze au­to­ry­tety pol­skiej mło­dzieży*. Na­uczy­ciele są wzo­rami dla 4 proc. mło­dych lu­dzi, a po­li­tycy… Ci zna­leźli się na sa­mym końcu li­sty: 3 proc. dla Le­cha… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Słowo „au­to­ry­tet” uży­wane jest czę­sto. Mó­wimy, że ktoś „zy­skuje au­to­ry­tet”, „jest au­to­ry­te­tem”, „traci au­to­ry­tet”. Znane jest sfor­mu­ło­wa­nie: „upa­dek autorytetów”.

Dla ma­łego dziecka nie­pod­wa­żal­nym au­to­ry­te­tem są ro­dzice. Bez za­strze­żeń przyj­muje wszystko, co mó­wią. Po la­tach do­ro­śli nie mają już tak ła­two. Ich do­ra­sta­jący syn czy córka za­czyna kry­ty­ko­wać lub… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: