Numer 08/2016

Zo­stali roz­strze­lani, po­nie­waż w swoim domu ukry­wali ośmiu Ży­dów. Wie­dzieli jed­nak, na co się de­cy­dują. Znali karę za po­moc – śmierć ukry­wa­ją­cych i ukrywanych.

24 marca 1944. Mar­kowa, wio­ska w woj. pod­kar­pac­kim. Lu­dzie śpią, bo słońce jesz­cze nie wze­szło. Przed sto­jący na ubo­czu dom pod­jeż­dżają… Dalej

Z Jaś­kiem Melą, zdo­bywcą bie­gu­nów i za­ło­ży­cie­lem fun­da­cji, która wspiera osoby po am­pu­ta­cjach, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz.

Wie­rzy Pan w przeznaczenie?

– Ro­dzice za­wsze uczyli mnie, że każde do­świad­cze­nie ma sens. Długo pod­cho­dzi­łem do tego, jak do na­iw­nej fi­lo­zo­fii, która nie­wiele zna­czy. Ob­wi­nia­łem świat, lu­dzi, Pana Boga za… Dalej

Rola Ko­ścioła Ka­to­lic­kiego w na­szych dzie­jach bywa re­du­ko­wana do in­sty­tu­cji re­pre­zen­tu­ją­cej obce państwo.

W ten spo­sób opi­sy­wała go pro­pa­ganda ko­mu­ni­styczna. Ko­ściół był dla Mo­skwy prze­szkodą w bu­do­wa­niu ustroju ko­mu­ni­stycz­nego i for­ma­to­wa­niu umy­słów oby­wa­teli. W po­ka­zo­wych pro­ce­sach w PRL-u ska­zy­wano du­chow­nych pod za­rzu­tem re­ali­za­cji po­li­tyki Sto­licy… Dalej

Przy­cho­dzi No­wak do Pana Boga. – Boże, daj mi oku­lary, bo kiep­sko wi­dzę. – Oku­lary? – dziwi się Bóg. – Mogę dać ci zdrowe oczy, a ty chcesz tylko nowe oku­lary…? To pa­ra­fraza słów ks. Pio­tra Paw­lu­kie­wi­cza, mniej lub bar­dziej udana. Ra­czej mniej, bo dow­ci­pów to ja na pewno… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: