Numer 07/2016

Czas, któ­rego tak się ba­li­śmy, nad­szedł nie­ubła­ga­nie. I oka­zało się, że wiele z na­szych obaw było zu­peł­nie nie­po­trzeb­nych. Nie, Ga­briel nie uro­dził się zdrowy. Wszystko, co po­ka­zy­wały ba­da­nia, po­twier­dziło się po jego urodzeniu.

Ja­kub – tata

Jedną z mo­ich obaw było to, że nie wie­dzia­łem, jak… Dalej

0

Hej! Co się dzieje?! Je­stem? Je­stem! Czuję mi­łość i ra­dość! Cu­dow­nie jest być!

9 dzień

Uff, jak się cie­szę. Prze­ci­ska­łem się przez ja­kiś wą­ski ko­ry­tarz, te­raz wresz­cie do­tar­łem na miej­sce. Czuję, że po­sie­dzę tu dłu­żej. Jest mi wy­god­nie i bez­piecz­nie. Szczę­ście aż mnie roz­piera! A … Dalej

Z ks. To­ma­szem Kan­ce­lar­czy­kiem z Fun­da­cji Ma­łych Stó­pek roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz.

Dzień Świę­to­ści Ży­cia, jak ża­den inny, przy­po­mina o ko­niecz­no­ści dzia­ła­nia na rzecz naj­słab­szych i naj­bar­dziej bez­bron­nych. Ja­kie za­gro­że­nia wiążą się z odej­ściem od sza­cunku do ży­cia i jego wartości?

– Brak sza­cunku do ży­cia… Dalej

To moje pierw­sze godziny

Je­stem naj­młod­szy z ca­łej rodziny

Je­stem jak małe ziarenko

Czuję, że żyję, uro­snę wam prędko!

Ja je­stem, ja czuję, ja żyję, moje serce bije...

 

Na na na... Nucę so­bie pio­senkę... Arki No­ego z głę­bo­kim prze­sła­niem o ży­ciu. Stwier­dzam, że jesz­cze nie je­stem… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: