Numer 06/2016

Z Re­na­tą Urba­nik, ka­te­chet­ką, roz­ma­wia Aga­ta Goł­da.

By­cie ka­te­che­tą to po­wo­ła­nie, za­wód, mi­sja…?

– Ka­te­che­ta za swo­ją pra­cę do­sta­je wy­na­gro­dze­nie, wy­ko­nu­je okre­ślo­ne w umo­wie czyn­no­ści, więc jest to je­go za­wód. Jest do te­go przy­go­to­wa­ny po­przez pię­cio­let­nie stu­dia. Jed­nak wy­bie­ra­jąc ka­te­che­ty­kę ja­ko dru­gi kie­ru­nek, nie my­śla­łam, że bę­dę uczyć re­li­gii. By­łam wte­dy na dru­gim ro­ku… Czytaj dalej

„Akt do­ko­na­ny w 966 ro­ku jest po dziś dzień naj­waż­niej­szym i naj­bar­dziej de­cy­du­ją­cym po­su­nię­ciem po­li­tycz­no- -kul­tu­ro­wym w ca­łej hi­sto­rii Pol­ski” – na­pi­sał przed la­ty w swym „Ka­len­da­rzu hi­sto­rycz­nym”, wy­bit­ny hi­sto­ryk Je­rzy Ło­jek. Przy­ję­cie Chrztu św. przez księ­cia Miesz­ka I, mi­mo iż wy­da­rzy­ło się przed 1050 la­ty, ma swe kon­se­kwen­cje do dziś. I bę­dzie je mia­ło,… Czytaj dalej

Nie by­ło ła­two. W 1959 r. na proś­bę pol­skich bi­sku­pów (!) Ko­ściół za­ka­zał kul­tu Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia. Na szczę­ście hi­sto­ria się od­wró­ci­ła i dziś ca­ły świat czy­ta za­pi­ski nie­wy­kształ­co­nej za­kon­ni­cy.

Kto mógł prze­wi­dzieć, że ma­ła He­len­ka, po­cho­dzą­ca z ubo­giej pol­skiej ro­dzi­ny (dzie­wię­cio­ro ro­dzeń­stwa!), zo­sta­nie zna­ną na ca­łym świe­cie świę­tą? Tyl­ko Pan Bóg. Świę­ta Fau­sty­na,… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Gdy pla­no­wa­li­śmy te­mat nu­me­ru o Bo­żym Mi­ło­sier­dziu, nie przy­szło mi do gło­wy, że sta­nie się on dla mnie in­spi­ra­cją do do­bre­go prze­ży­cia koń­ców­ki Wiel­kie­go Po­stu. A te­raz, kie­dy oglą­dam prób­ne wy­dru­ki, kłu­ją mnie w oczy pu­ste li­nij­ki na str. 6–7, za­re­zer­wo­wa­ne na „mój uczy­nek”. Ko­lej­ne wy­ma­ga­nie, ko­lej­na po­przecz­ka. Po pro­stu ide­al­ny… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: