Numer 06/2016

Z Re­natą Urba­nik, ka­te­chetką, roz­ma­wia Agata Gołda.

By­cie ka­te­chetą to po­wo­ła­nie, za­wód, misja…?

– Ka­te­cheta za swoją pracę do­staje wy­na­gro­dze­nie, wy­ko­nuje okre­ślone w umo­wie czyn­no­ści, więc jest to jego za­wód. Jest do tego przy­go­to­wany po­przez pię­cio­let­nie stu­dia. Jed­nak wy­bie­ra­jąc ka­te­che­tykę jako drugi kie­ru­nek, nie my­śla­łam, że… Dalej

„Akt do­ko­nany w 966 roku jest po dziś dzień naj­waż­niej­szym i naj­bar­dziej de­cy­du­ją­cym po­su­nię­ciem po­li­tyczno– –kul­tu­ro­wym w ca­łej hi­sto­rii Pol­ski” – na­pi­sał przed laty w swym „Ka­len­da­rzu hi­sto­rycz­nym”, wy­bitny hi­sto­ryk Je­rzy Ło­jek. Przy­ję­cie Chrztu św. przez księ­cia Mieszka I, mimo iż wy­da­rzyło się przed 1050 laty,… Dalej

Nie było ła­two. W 1959 r. na prośbę pol­skich bi­sku­pów (!) Ko­ściół za­ka­zał kultu Bo­żego Mi­ło­sier­dzia. Na szczę­ście hi­sto­ria się od­wró­ciła i dziś cały świat czyta za­pi­ski nie­wy­kształ­co­nej zakonnicy.

Kto mógł prze­wi­dzieć, że mała He­lenka, po­cho­dząca z ubo­giej pol­skiej ro­dziny (dzie­wię­cioro ro­dzeń­stwa!), zo­sta­nie znaną na ca­łym świe­cie… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Gdy pla­no­wa­li­śmy te­mat nu­meru o Bo­żym Mi­ło­sier­dziu, nie przy­szło mi do głowy, że sta­nie się on dla mnie in­spi­ra­cją do do­brego prze­ży­cia koń­cówki Wiel­kiego Po­stu. A te­raz, kiedy oglą­dam próbne wy­druki, kłują mnie w oczy pu­ste li­nijki na str. 6–7, za­re­zer­wo­wane na „mój uczy­nek”. Ko­lejne… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: