Numer 05/2016

JOASIA: Na dwa ty­go­dnie przed kon­cer­tem je­den z głów­nych so­li­stów się roz­cho­ro­wał. Szu­ka­li­śmy za­stęp­stwa. Od­po­wie­dział Łu­kasz, ale mógł do­łą­czyć do­piero po ty­go­dniu. Zgo­dzi­łam się. Nie wie­dzia­łam, dla­czego nie może wcze­śniej. Zaufałam.

ŁUKASZ: Mia­łem za­pla­no­wane week­en­dowe re­ko­lek­cje w mil­cze­niu. Nie chcia­łem z nich rezygnować.

JOASIA: Od pierw­szego spo­tka­nia,… Dalej

Hi­sto­ria le­ga­li­za­cji abor­cji w USA to hi­sto­ria wiel­kiego kłam­stwa i wiel­kiej ludz­kiej krzywdy. Hi­sto­ria tra­ge­dii, która po­chło­nęła wię­cej ist­nień ludz­kich niż II wojna światowa.

21-letnia roz­wie­dziona, bez­domna, prze­ra­żona dziew­czyna za­cho­dzi w trze­cią ciążę. Dwoje wcze­śniej na­ro­dzo­nych dzieci prze­ka­zała ro­dzi­nom za­stęp­czym, to samo pla­nuje zro­bić… Dalej

Kim bę­dziesz, gdy do­ro­śniesz?” – py­tali ro­dzice i dziad­ko­wie. „Pio­sen­karką, kwia­ciarką albo ste­war­desą” – od­po­wia­da­łam. Osta­tecz­nie zo­sta­łam… bio­lo­giem i dzien­ni­karką. Mogę te­raz świa­do­mie na­pi­sać: warto do­brze wy­brać, bo etat na osiem go­dzin to nie­mal dwa ty­siące go­dzin w pracy rocznie!

To będą ba­nały, ale praw­dziwe. Wy­bór… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Nie lu­bię ar­ty­ku­łów „Wiem, to wam po­wiem”. De­ner­wują mnie au­to­rzy, któ­rzy za cel sta­wiają so­bie prze­ko­na­nie mnie do ich opi­nii, a więc czę­sto pi­szą nie­rze­tel­nie, pod z góry usta­loną tezę. Kiedy czy­tam, lu­bię ra­zem z au­to­rem do­cho­dzić do sedna, za­sta­na­wiać się, roz­strzy­gać, przy­glą­dać się z… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: