Numer 04/2016

Jest jak nie­wi­dzialne za­kłó­ce­nie po­mię­dzy tobą a in­nymi ludźmi. Mó­wisz „tak”, gdy my­ślisz „nie”. Znasz to?

Kum­pela chce po­ży­czyć na im­prezę twoją ulu­bioną bluzkę. W środku aż cię skręca, bo to na­prawdę twoja ulu­biona. Ale nie de­cy­du­jesz się od­mó­wić. Ktoś cię gdzieś za­pra­sza, a… Dalej

Mó­wili jej, że abor­cja to tylko nie­groźny za­bieg, usu­nię­cie zlepka ko­mó­rek. Że nie ma się czego bać, bo to prze­cież „jesz­cze nie dziecko”. Uwie­rzyła. A po­tem jej ży­cia le­gło w gru­zach. I ni­gdy do końca go już nie odbudowała.

Nie­miecka pi­sarka Ka­rin Struck w… Dalej

Mam taką teo­rię: lu­bimy filmy pa­trio­tyczne i po­trze­bu­jemy ich.

„Film pa­trio­tyczny? W sen­sie, że kicz?” Taka re­ak­cja może być dość czę­sta. Ale opi­nia ta ba­zuje na przy­kła­dach nie­uda­nych. Na przy­kład w USA udane, pa­trio­tyczne kino to nie jest sprzecz­ność. Tam pro­duk­cje o… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Za­da­nie do­mowe z hi­sto­rii: wy­my­śl­cie spo­sób, aby opo­wie­dzieć swoim ró­wie­śni­kom o Po­wsta­niu War­szaw­skim. I po­wstaje film. Ama­tor­ski, ale z ty­sią­cami od­słon na YouTube. Jego twór­cami są ucznio­wie z LO w Dę­bicy. Za­in­spi­ro­wana ich przy­kła­dem szu­kam in­nych, po­dob­nych historii.

I znaj­duję am­bit­nych na­sto­lat­ków,… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: