Numer 03/2016

Wa­len­tynki to czas wzmo­żo­nego oka­zy­wa­nia so­bie uczuć. Jak zro­bić to w nie­ty­powy spo­sób i czym ob­da­ro­wać uko­chaną osobę? Oto kilka pomysłów.

Hi­sto­ria mi­ło­snego święta Czy wiesz, skąd wzięły się Wa­len­tynki? Ob­cho­dzone co roku 14 lu­tego święto za­ko­cha­nych ma swoje ko­rze­nie już w sta­ro­żyt­nym Rzy­mie. To wła­śnie w… Dalej

Czy wiesz, że mo­żesz oprzeć się pre­sji, by współ­żyć przed ślu­bem? Je­steś w sta­nie prze­ciw­sta­wić się na­ci­skom ze strony ko­le­gów czy me­diów i je­steś w sta­nie wy­trwać w swoim po­sta­no­wie­niu o abs­ty­nen­cji sek­su­al­nej. Czy­stość jest moż­liwa – jed­nak nie zda­rzy się tak po pro­stu. … Dalej

20 lu­tego bł. Hia­cynty i Fran­ciszka Marto (Hia­cynta ur. 11.031910, zm. 20.02.1920, Fran­ci­szek ur. 11.06.1908, zm. 4.04.1919)

ŻYCIE: Fran­ci­szek i Hia­cynta to ro­dzeń­stwo. Uro­dzili się w wio­sce Al­ju­strel, le­żą­cej w gmi­nie Fa­tima w Por­tu­ga­lii. Ro­dzice, pro­ści pa­ste­rze, prze­ka­zali im swoją wiarę i na­uczyli od­ma­wiać… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Po kar­na­wale wcho­dzimy po­woli w kli­mat Wiel­kiego Po­stu, a więc w bie­żą­cym nu­me­rze tro­chę się wy­ci­szamy. Pro­po­nu­jemy Wam na przy­kład wyj­ście do kina na graną wła­śnie Ber­na­dettę, roz­strzy­gamy spór mię­dzy po­stem i wstrze­mięź­li­wo­ścią i na­wet wy­wiad o mo­dzie z Jo­anną Tor-Gazdą… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: