Numer 03/2016

Wa­len­tyn­ki to czas wzmo­żo­ne­go oka­zy­wa­nia so­bie uczuć. Jak zro­bić to w nie­ty­po­wy spo­sób i czym ob­da­ro­wać uko­cha­ną oso­bę? Oto kil­ka po­my­słów.

Hi­sto­ria mi­ło­sne­go świę­ta Czy wiesz, skąd wzię­ły się Wa­len­tyn­ki? Ob­cho­dzo­ne co ro­ku 14 lu­te­go świę­to za­ko­cha­nych ma swo­je ko­rze­nie już w sta­ro­żyt­nym Rzy­mie. To wła­śnie w tym cza­sie pta­ki łą­czy­ły się w pa­ry. Był… Czytaj dalej

Czy wiesz, że mo­żesz oprzeć się pre­sji, by współ­żyć przed ślu­bem? Je­steś w sta­nie prze­ciw­sta­wić się na­ci­skom ze stro­ny ko­le­gów czy me­diów i je­steś w sta­nie wy­trwać w swo­im po­sta­no­wie­niu o abs­ty­nen­cji sek­su­al­nej. Czy­stość jest moż­li­wa – jed­nak nie zda­rzy się tak po pro­stu. Po­ni­żej znaj­dziesz li­stę spraw­dzo­nych spo­so­bów, któ­re mo­gą po­móc w trzy­ma­niu się wy­zna­czo­nej ścież­ki.… Czytaj dalej

20 lu­te­go bł. Hia­cyn­ty i Fran­cisz­ka Mar­to (Hia­cyn­ta ur. 11.031910, zm. 20.02.1920, Fran­ci­szek ur. 11.06.1908, zm. 4.04.1919)

ŻYCIE: Fran­ci­szek i Hia­cyn­ta to ro­dzeń­stwo. Uro­dzi­li się w wio­sce Al­ju­strel, le­żą­cej w gmi­nie Fa­ti­ma w Por­tu­ga­lii. Ro­dzi­ce, pro­ści pa­ste­rze, prze­ka­za­li im swo­ją wia­rę i na­uczy­li od­ma­wiać ró­ża­niec. Fran­ci­szek i Hia­cyn­ta by­li naj­młod­szy­mi z ro­dzeń­stwa. Po­ma­ga­li ro­dzi­com, pa­sąc owce. To wła­śnie… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Po kar­na­wa­le wcho­dzi­my po­wo­li w kli­mat Wiel­kie­go Po­stu, a więc w bie­żą­cym nu­me­rze tro­chę się wy­ci­sza­my. Pro­po­nu­je­my Wam na przy­kład wyj­ście do ki­na na gra­ną wła­śnie Ber­na­det­tę, roz­strzy­ga­my spór mię­dzy po­stem i wstrze­mięź­li­wo­ścią i na­wet wy­wiad o mo­dzie z Jo­an­ną Tor-Gaz­dą pa­su­je do ca­ło­ści, gdyż roz­mów­ca za­ra­ża nas ideą slow fa­shion. Czy­li zwol­nij czło­wie­ku i po­patrz… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: