Numer 02/2016

2 lu­tego Ko­ściół ob­cho­dzi święto Ofia­ro­wa­nia Pań­skiego. To pa­miątka spo­tka­nia no­wo­na­ro­dzo­nego Je­zusa z Sy­me­onem albo oczysz­cze­nia Ma­ryi. Zwy­cza­jowo mó­wimy, że to święto Matki Bo­żej Grom­nicz­nej, która jest sku­tecz­nym pio­ru­no­chro­nem – do­słow­nie i w przenośni.

Jó­zef i Ma­ryja przy­nie­śli Je­zusa do świą­tyni w Je­ro­zo­li­mie, aby ofia­ro­wać… Dalej

Lila Rose kie­ruje naj­więk­szą i naj­bar­dziej wpły­wową or­ga­ni­za­cją pro–life w USA – Live Ac­tion. Za­ło­żyła ją w wieku 15 lat…

Śledz­two 11 …a trzy lata póź­niej, jako 18-latka po­ru­szyła Stany Zjed­no­czone pu­bli­ka­cją na­grań, w któ­rych ujaw­niła, że naj­więk­sza sieć kli­nik abor­cyj­nych na świe­cie Plan­ned Pa­ren­thood… Dalej

Jesz­cze rok temu Is­lan­dię ko­ja­rzy­łem jako małe nor­dyc­kie pań­stewko, w któ­rym wię­cej gej­ze­rów niż lu­dzi. Swoje ist­nie­nie dość wy­raź­nie za­zna­czyła w roku 2010, kiedy to po roz­bi­ciu pre­zy­denc­kiego sa­mo­lotu pod Smo­leń­skiem przez erup­cję jed­nego z tam­tej­szych wul­ka­nów wielu świa­to­wych przy­wód­ców nie mo­gło przy­być nad Wi­słę na uro­czy­sto­ści… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Kto by po­my­ślał, że to już drugi nu­mer „Drogi” w No­wym Roku? Czas pę­dzi jak sza­lony, koń­czymy śpie­wać ko­lędy, roz­bie­ramy cho­inki, a w re­dak­cji my­ślimy już o… Wiel­kim Po­ście, bo rów­no­cze­śnie pra­cu­jemy nad nu­me­rem, który za­ha­czy o środę po­piel­cową… Czu­jemy pre­sję, bo co­raz mniej czasu… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: