Numer 02/2016

2 lu­te­go Ko­ściół ob­cho­dzi świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go. To pa­miąt­ka spo­tka­nia no­wo­na­ro­dzo­ne­go Je­zu­sa z Sy­me­onem al­bo oczysz­cze­nia Ma­ryi. Zwy­cza­jo­wo mó­wi­my, że to świę­to Mat­ki Bo­żej Grom­nicz­nej, któ­ra jest sku­tecz­nym pio­ru­no­chro­nem – do­słow­nie i w prze­no­śni.

Jó­zef i Ma­ry­ja przy­nie­śli Je­zu­sa do świą­ty­ni w Je­ro­zo­li­mie, aby ofia­ro­wać dziec­ko Bo­gu do­kład­nie 40 dni po na­ro­dzi­nach (to… Czytaj dalej

Li­la Ro­se kie­ru­je naj­więk­szą i naj­bar­dziej wpły­wo­wą or­ga­ni­za­cją pro–life w USA – Li­ve Ac­tion. Za­ło­ży­ła ją w wie­ku 15 lat…

Śledz­two 11 …a trzy la­ta póź­niej, ja­ko 18-lat­ka po­ru­szy­ła Sta­ny Zjed­no­czo­ne pu­bli­ka­cją na­grań, w któ­rych ujaw­ni­ła, że naj­więk­sza sieć kli­nik abor­cyj­nych na świe­cie Plan­ned Pa­ren­tho­od nie prze­strze­ga pra­wa (już i tak bar­dzo li­be­ral­ne­go). Z włą­czo­ną ukry­tą… Czytaj dalej

Jesz­cze rok te­mu Is­lan­dię ko­ja­rzy­łem ja­ko ma­łe nor­dyc­kie pań­stew­ko, w któ­rym wię­cej gej­ze­rów niż lu­dzi. Swo­je ist­nie­nie dość wy­raź­nie za­zna­czy­ła w ro­ku 2010, kie­dy to po roz­bi­ciu pre­zy­denc­kie­go sa­mo­lo­tu pod Smo­leń­skiem przez erup­cję jed­ne­go z tam­tej­szych wul­ka­nów wie­lu świa­to­wych przy­wód­ców nie mo­gło przy­być nad Wi­słę na uro­czy­sto­ści ża­łob­ne. Chmu­ra py­łów wy­do­sta­ją­ca się z Ey­ja­fjal­la­jökull… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Kto by po­my­ślał, że to już dru­gi nu­mer „Dro­gi” w No­wym Ro­ku? Czas pę­dzi jak sza­lo­ny, koń­czy­my śpie­wać ko­lę­dy, roz­bie­ra­my cho­in­ki, a w re­dak­cji my­śli­my już o… Wiel­kim Po­ście, bo rów­no­cze­śnie pra­cu­je­my nad nu­me­rem, któ­ry za­ha­czy o śro­dę po­piel­co­wą… Czu­je­my pre­sję, bo co­raz mniej cza­su na na­ukę do spraw­dzia­nu, na pra­cę,… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: