Numer 01/2016

Mam na imię Ane­ta i je­stem na trze­cim ro­ku stu­diów. Mam chło­pa­ka od pół­to­ra ro­ku i je­stem z nim bar­dzo szczę­śli­wa. Wła­ści­wie od ra­zu po­sta­no­wi­li­śmy żyć w czy­sto­ści przed ślu­bem. Du­żo o tym roz­ma­wia­li­śmy, wie­my, że nie jest to ła­twe, ale wie­my rów­nież, iż to uczy­ni nas szczę­śli­wy­mi, i tak wła­śnie jest, bo re­cep­ty od Bo­ga… Czytaj dalej

Nie­któ­rzy po zmar­twych­wsta­niu wy­sta­wia­ją gło­wę z gro­bu. Roz­glą­da­ją się po świe­cie i wra­ca­ją do swo­je­go gro­bu, bo no­wość ży­cia ich prze­ra­ża i nie in­te­re­su­je. Grzech.

Na ostat­niej pro­stej przy­go­to­wań do ŚDM roz­wa­ża­my pra­wa ży­cia du­cho­we­go, któ­re są esen­cją na­szej wia­ry. W grud­niu uświa­do­mi­li­śmy so­bie, że Pan Bóg nas ko­cha i ma dla na­sze­go ży­cia do­sko­na­ły… Czytaj dalej

Mo­je naj­trud­niej­sze do­świad­cze­nie PRZEBACZENIA BLIŹNIEMU do­ty­czy­ło ko­goś, kto mó­wił, że mnie ko­cha, a jed­nak po wie­lu la­tach wspól­ne­go by­cia ra­zem – zo­sta­wił mnie. Dłu­gi czas mo­je ser­ce ogar­nia­ła złość i żal.

Do­pó­ki nie zo­ba­czy­łam ich roz­mia­ru, mo­głam tyl­ko przy­glą­dać się prze­ba­cze­niu – jak zza szy­by. Wi­dzia­łam je, ale nie mo­głam ich prze­żyć.… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Re­dak­cyj­na bu­rza mó­zgów. Z ja­kim ob­ra­zem, gra­fi­ką ko­ja­rzy nam się prze­ba­cze­nie? Po­da­ne rę­ce, przy­tu­le­nie, bi­blij­ny syn mar­no­traw­ny – pierw­sze sko­ja­rze­nia. Szu­ka­my da­lej. Ro­sa, bo to ożyw­cza świe­żość. Bia­łe go­łę­bie – sym­bol nie­win­no­ści, czy­stych re­la­cji i in­ten­cji. Kar­ty do gry – no­we roz­da­nie. Drzwi al­bo kłód­ka, któ­rą trze­ba otwo­rzyć. Wy­so­ki mur… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: