Numer 01/2016

Mam na imię Aneta i je­stem na trze­cim roku stu­diów. Mam chło­paka od pół­tora roku i je­stem z nim bar­dzo szczę­śliwa. Wła­ści­wie od razu po­sta­no­wi­li­śmy żyć w czy­sto­ści przed ślu­bem. Dużo o tym roz­ma­wia­li­śmy, wiemy, że nie jest to ła­twe, ale wiemy rów­nież, iż to… Dalej

Nie­któ­rzy po zmar­twych­wsta­niu wy­sta­wiają głowę z grobu. Roz­glą­dają się po świe­cie i wra­cają do swo­jego grobu, bo no­wość ży­cia ich prze­raża i nie in­te­re­suje. Grzech.

Na ostat­niej pro­stej przy­go­to­wań do ŚDM roz­wa­żamy prawa ży­cia du­cho­wego, które są esen­cją na­szej wiary. W grud­niu uświa­do­mi­li­śmy so­bie, że Pan… Dalej

Moje naj­trud­niej­sze do­świad­cze­nie PRZEBACZENIA BLIŹNIEMU do­ty­czyło ko­goś, kto mó­wił, że mnie ko­cha, a jed­nak po wielu la­tach wspól­nego by­cia ra­zem – zo­sta­wił mnie. Długi czas moje serce ogar­niała złość i żal.

Do­póki nie zo­ba­czy­łam ich roz­miaru, mo­głam tylko przy­glą­dać się prze­ba­cze­niu – jak zza szyby. Wi­dzia­łam je, ale… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Re­dak­cyjna bu­rza mó­zgów. Z ja­kim ob­ra­zem, gra­fiką ko­ja­rzy nam się prze­ba­cze­nie? Po­dane ręce, przy­tu­le­nie, bi­blijny syn mar­no­trawny – pierw­sze sko­ja­rze­nia. Szu­kamy da­lej. Rosa, bo to ożyw­cza świe­żość. Białe go­łę­bie – sym­bol nie­win­no­ści, czy­stych re­la­cji i in­ten­cji. Karty do gry – nowe roz­da­nie. Drzwi albo kłódka, którą… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: