Rok 2016

W paź­dzier­ni­ku te­go ro­ku or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we pró­bo­wa­ły do­pro­wa­dzić do uchwa­le­nia usta­wy, cał­ko­wi­cie za­ka­zu­ją­cej abor­cji. Część osób, sprze­ci­wia­ją­cych się te­mu roz­wią­za­niu zor­ga­ni­zo­wa­ła „czar­ny pro­test”. Je­go uczest­ni­cy wy­krzy­ki­wa­li, że „ni­ko­go nie moż­na zmu­szać do he­ro­izmu”, że „ko­bie­ta po­win­na mieć pra­wo wy­bo­ru”, że „każ­dy mo­że de­cy­do­wać o swo­im cie­le”, że „cza­sem le­piej się nie… Czytaj dalej

Chrze­ści­ja­nie świę­tu­ją „świę­ty dzień” – nie­dzie­lę. W na­szej kul­tu­rze nie­dzie­la za­wsze róż­ni­ła się od in­nych dni. By­ła cza­sem, któ­ry spę­dza­li­śmy z ro­dzi­ną na roz­mo­wie, za­ba­wie, przy wspól­nych po­sił­kach i oczy­wi­ście – na wspól­nej Eu­cha­ry­stii. By­ła? Jak wy­glą­da dzi­siaj?

Uwień­cze­nie Stwo­rze­nia, pa­miąt­ka Zmar­twych­wsta­nia

Pan Bóg stwa­rzał świat przez sześć dni, siód­me­go zaś od­po­czął i świę­to­wał… Czytaj dalej

Z Ga­brie­la Swier­czek, uczest­nicz­ka pro­gra­mu Must Be The Mu­sic i Su­per­Dzie­ciak, roz­ma­wia Iwo­na Bin­czyc­ka-Ko­łacz.

Wy­stę­pem w pro­gra­mie „Must Be The Mu­sic” za­chwy­ci­łaś ju­ro­rów, pod­bi­łaś ser­ca pu­blicz­no­ści w stu­dio i wi­dzów przed te­le­wi­zo­ra­mi. Me­dia pi­sa­ły o To­bie: „pie­kiel­nie zdol­na”, „hip­no­ty­zer­ka pu­blicz­no­ści”, „ta­ki ta­lent to rzad­kość”.

– Cho­dzi­łam do szko­ły mu­zycz­nej I stop­nia do kla­sy for­te­pia­nu, gdy mo­ja… Czytaj dalej

W dzie­ciń­stwie czy­ta­łam książ­kę pt. „Pol­ly­an­na”. By­ła to hi­sto­ria dziew­czyn­ki, któ­ra bar­dzo chcia­ła do­stać lal­kę. Za­miast niej otrzy­ma­ła pocz­tą... or­to­pe­dycz­ne ku­le. Bo­ha­ter­ka czu­ła smu­tek, po­nie­waż nie do­sta­ła wy­ma­rzo­ne­go pre­zen­tu, ale jed­no­cze­śnie wiel­ką wdzięcz­ność, że ku­le nie są jej po­trzeb­ne. Od te­go cza­su Pol­ly­an­na ba­wi­ła się w ten spo­sób i sta­ra­ła się po­cie­szać… Czytaj dalej

Książ­ki sto­ją­ce rów­niut­ko w rząd­ku, biur­ko bez żad­nej zbęd­nej rze­czy, ubra­nia ide­al­nie po­skła­da­ne. Wszyst­ko w ter­mi­nie i na sto pro­cent. Czy by­cie per­fek­cjo­ni­stą po­pra­wia ja­kość ży­cia, czy jest go­ni­twą za nie­osią­gal­ną do­sko­na­ło­ścią?

Ni­gdy nie po­do­ba mi się to, co zro­bi­łem, po­nie­waż za­wsze wy­da­je mi się, że mo­głem to zro­bić le­piej”. „Gdy za­czy­nam… Czytaj dalej

Ich Kró­lem jest Je­zus Eu­cha­ry­stycz­ny. Ad­o­ru­ją Go w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie. Ży­ją Sło­wem Bo­żym, ko­cha­ją bliź­nich – są po pro­stu świad­ka­mi Je­zu­sa.

Eu­cha­ry­stycz­ny Ruch Mło­dych (ERM) wy­wo­dzi się z Kru­cja­ty Eu­cha­ry­stycz­nej, za­ło­żo­nej przez o. Bessier’a, je­zu­itę, w 1916 r. Kru­cja­tę do Pol­ski spro­wa­dzi­ła św. Ur­szu­la Le­dó­chow­ska. Kru­cja­ta prze­kształ­ci­ła się w Eu­cha­ry­stycz­ny Ruch Mło­dych, gdy pa­pież… Czytaj dalej

Nikt w Eu­ro­pie nie zro­bił pod­czas dru­giej woj­ny świa­to­wej ty­le, co wła­dze Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go i Rząd Rze­czy­po­spo­li­tej na Uchodź­stwie, by za­alar­mo­wać świat o dra­ma­cie Ży­dów w Pol­sce pod nie­miec­ką oku­pa­cją. War­to o tym pa­mię­tać, kie­dy czy­ta­my w za­chod­niej pra­sie o „pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych”, „tra­dy­cyj­nym pol­skim an­ty­se­mi­ty­zmie” lub „licz­nych po­gro­mach, do­ko­ny­wa­nych przez Po­la­ków na Ży­dach”.

74… Czytaj dalej

Już jest bli­sko, co­raz bli­żej... Ad­went się koń­czy, ro­ra­ty mi­ja­ją... Czy je­steś go­to­wy na przyj­ście Pa­na? Przy­go­to­wa­ny na Bo­że Na­ro­dze­nie? Czy Two­je „szy­ko­wa­nie się” do świąt ogra­ni­czy się tyl­ko do te­go, że po­mo­żesz ma­mie po­sprzą­tać dom od gó­ry do do­łu, za­glą­da­jąc do naj­mniej­szych za­ka­mar­ków? Że wy­trze­piesz dy­wa­ny, umy­jesz okna i bę­dziesz… Czytaj dalej

Jed­na ko­bie­ta, sie­dem ty­się­cy ki­lo­me­trów, je­de­na­ście kra­jów. Tak moż­na krót­ko pod­su­mo­wać pro­jekt Fli­ght of the Swans.

Ko­bie­ta – Ła­będź

Uro­dzo­na w Au­stra­lii Sa­cha Dench jest sze­fo­wą dzia­łu me­dial­ne­go WWT (Wild­fowl and We­tlands Trust – Fun­da­cja na Rzecz Ochro­ny Pta­ków Mo­kra­dło­wych i ich Sie­dlisk). Od 8 lat la­ta na pa­ra­lot­ni i pa­ra­mo­to­lot­ni. Na pod­nieb­nych szla­kach… Czytaj dalej

Pa­trząc na brud­ne, głod­ne, po­zba­wio­ne do­mu a czę­sto i ro­dzi­ców dzie­ci, miesz­ka­ją­ce na afry­kań­skich uli­cach, nie­któ­rzy mó­wią: le­piej by by­ło dla tych dzie­ci, gdy­by się nie na­ro­dzi­ły. Ri­chard Sem­pa­la był ta­kim dziec­kiem.

– Nie wiem na­wet, kie­dy się uro­dzi­łem. Nie mam po­ję­cia, kim by­li moi ro­dzi­ce – mó­wi Ri­chard. Praw­do­po­dob­nie po­rzu­co­nym przez… Czytaj dalej

Je­śli nie mam moż­li­wo­ści, że­by kon­ty­nu­ować ka­rie­rę raj­do­wą, to po­wrót do ko­rze­ni, do lu­dzi, przy któ­rych do­brze się czu­ję, do rze­czy, któ­re są mi bli­skie, wy­da­je się na­tu­ral­ny – mó­wi Ja­ku­bo­wi Cia­sto­nio­wi Adam Ma­łysz.

Wia­do­mo już, że... wra­casz do sko­ków!

Pol­ski Zwią­zek Nar­ciar­ski już od trzech lat za­pra­szał mnie, że­bym… Czytaj dalej

Pew­na czte­ro­let­nia dziew­czyn­ka po­wie­dzia­ła kie­dyś do swo­jej ma­my: „Je­steś ta­ką świet­ną ku­char­ką i pie­czar­ką”.:) Ma­łe dzie­ci two­rzą fan­ta­stycz­ne neo­lo­gi­zmy. To no­we wy­ra­zy, któ­re ma­ją na­zwać nie­zna­ny wcze­śniej przed­miot. Czy ktoś z Was wie, co to jest na przy­kład „oże­niu­szek ma­ły”? We­dług tej sa­mej czte­ro­lat­ki – to męż­czy­zna, któ­ry wła­śnie się oże­nił. Za­baw­ne,… Czytaj dalej

Nie jest zwy­kłą czyn­no­ścią ludz­ką, po­nie­waż do­ty­ka wnę­trza two­je­go czło­wie­czeń­stwa, te­go ta­jem­ni­cze­go sank­tu­arium, gdzie prze­by­wasz sam na sam z ży­wym Bo­giem. Mo­dli­twa nie ozna­cza uciecz­ki ani wzlo­tu ku nie­bo­skło­no­wi czy ku in­nej ga­lak­ty­ce. Mo­dlić się to nie upięk­szać sie­bie czy też kre­ować się na no­wo. Mo­dlić się zna­czy pe­ne­tro­wać naj­głęb­sze za­ka­mar­ki… Czytaj dalej

Mę­ska przy­jaźń to szcze­gól­ny ro­dzaj re­la­cji. Trud­ny do opi­sa­nia, gdyż staw­ką jest coś wię­cej niż wspól­ne wyj­ście na mecz. Ta­ka re­la­cja to wul­kan do­brej ener­gii, któ­ry da­je si­łę do zmie­nia­nia świa­ta! I po­wiedz­my so­bie szcze­rze, nie „za­ofe­ru­je” ci te­go na­wet naj­wspa­nial­sza „dam­ska przy­ja­ciół­ka”.

Od­kry­cie toż­sa­mo­ści

Co za­tem da ci przy­jaźń mę­sko–… Czytaj dalej

Masz 724 zna­jo­mych na fej­sie. Czy wśród nich jest twój przy­ja­ciel?

Przy­jaźń spra­wia, że roz­wi­ja­my się w bli­sko­ści dru­gie­go czło­wie­ka i dzię­ki nie­mu, nie tra­cąc jed­no­cze­śnie swo­jej wol­no­ści.

„Je­dy­ne, co mia­ło ja­kieś zna­cze­nie to to, że zna­la­złam mo­je­go pierw­sze­go przy­ja­cie­la, a tym sa­mym za­czę­łam na­praw­dę żyć” – na­pi­sa­ła To­ve Jans­son, au­tor­ka „Mu­min­ków”. Nie­miec­ki… Czytaj dalej

Strona 1 z 712345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: