Rok 2016

W paź­dzier­niku tego roku or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­dowe pró­bo­wały do­pro­wa­dzić do uchwa­le­nia ustawy, cał­ko­wi­cie za­ka­zu­ją­cej abor­cji. Część osób, sprze­ci­wia­ją­cych się temu roz­wią­za­niu zor­ga­ni­zo­wała „czarny pro­test”. Jego uczest­nicy wy­krzy­ki­wali, że „ni­kogo nie można zmu­szać do he­ro­izmu”, że „ko­bieta po­winna mieć prawo wy­boru”, że „każdy może de­cy­do­wać o swoim ciele”, że „cza­sem le­piej… Dalej

Chrze­ści­ja­nie świę­tują „święty dzień” – nie­dzielę. W na­szej kul­tu­rze nie­dziela za­wsze róż­niła się od in­nych dni. Była cza­sem, który spę­dza­li­śmy z ro­dziną na roz­mo­wie, za­ba­wie, przy wspól­nych po­sił­kach i oczy­wi­ście – na wspól­nej Eu­cha­ry­stii. Była? Jak wy­gląda dzisiaj?

Uwień­cze­nie Stwo­rze­nia, pa­miątka Zmartwychwstania

Pan Bóg stwa­rzał świat przez… Dalej

Z Ga­briela Swier­czek, uczest­niczka pro­gramu Must Be The Mu­sic i Su­per­Dzie­ciak, roz­ma­wia Iwona Binczycka-Kołacz.

Wy­stę­pem w pro­gra­mie „Must Be The Mu­sic” za­chwy­ci­łaś ju­ro­rów, pod­bi­łaś serca pu­blicz­no­ści w stu­dio i wi­dzów przed te­le­wi­zo­rami. Me­dia pi­sały o To­bie: „pie­kiel­nie zdolna”, „hip­no­ty­zerka pu­blicz­no­ści”, „taki ta­lent to rzadkość”.… Dalej

W dzie­ciń­stwie czy­ta­łam książkę pt. „Pol­ly­anna”. Była to hi­sto­ria dziew­czynki, która bar­dzo chciała do­stać lalkę. Za­miast niej otrzy­mała pocztą... or­to­pe­dyczne kule. Bo­ha­terka czuła smu­tek, po­nie­waż nie do­stała wy­ma­rzo­nego pre­zentu, ale jed­no­cze­śnie wielką wdzięcz­ność, że kule nie są jej po­trzebne. Od tego czasu Pol­ly­anna ba­wiła się w ten spo­sób i… Dalej

Książki sto­jące rów­niutko w rządku, biurko bez żad­nej zbęd­nej rze­czy, ubra­nia ide­al­nie po­skła­dane. Wszystko w ter­mi­nie i na sto pro­cent. Czy by­cie per­fek­cjo­ni­stą po­pra­wia ja­kość ży­cia, czy jest go­ni­twą za nie­osią­galną doskonałością?

Ni­gdy nie po­doba mi się to, co zro­bi­łem, po­nie­waż za­wsze wy­daje mi się, że… Dalej

Ich Kró­lem jest Je­zus Eu­cha­ry­styczny. Ad­o­rują Go w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie. Żyją Sło­wem Bo­żym, ko­chają bliź­nich – są po pro­stu świad­kami Jezusa.

Eu­cha­ry­styczny Ruch Mło­dych (ERM) wy­wo­dzi się z Kru­cjaty Eu­cha­ry­stycz­nej, za­ło­żo­nej przez o. Bessier’a, je­zu­itę, w 1916 r. Kru­cjatę do Pol­ski spro­wa­dziła św. Ur­szula Le­dó­chow­ska. Kru­cjata prze­kształ­ciła… Dalej

Nikt w Eu­ro­pie nie zro­bił pod­czas dru­giej wojny świa­to­wej tyle, co wła­dze Pol­skiego Pań­stwa Pod­ziem­nego i Rząd Rze­czy­po­spo­li­tej na Uchodź­stwie, by za­alar­mo­wać świat o dra­ma­cie Ży­dów w Pol­sce pod nie­miecką oku­pa­cją. Warto o tym pa­mię­tać, kiedy czy­tamy w za­chod­niej pra­sie o „pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych”,… Dalej

Już jest bli­sko, co­raz bli­żej... Ad­went się koń­czy, ro­raty mi­jają... Czy je­steś go­towy na przyj­ście Pana? Przy­go­to­wany na Boże Na­ro­dze­nie? Czy Twoje „szy­ko­wa­nie się” do świąt ogra­ni­czy się tylko do tego, że po­mo­żesz ma­mie po­sprzą­tać dom od góry do dołu, za­glą­da­jąc do naj­mniej­szych za­ka­mar­ków? Że wy­trze­piesz dy­wany, umy­jesz okna i… Dalej

Jedna ko­bieta, sie­dem ty­sięcy ki­lo­me­trów, je­de­na­ście kra­jów. Tak można krótko pod­su­mo­wać pro­jekt Fli­ght of the Swans.

Ko­bieta – Łabędź

Uro­dzona w Au­stra­lii Sa­cha Dench jest sze­fową działu me­dial­nego WWT (Wild­fowl and We­tlands Trust – Fun­da­cja na Rzecz Ochrony Pta­ków Mo­kra­dło­wych i ich Sie­dlisk). Od 8 lat lata… Dalej

Pa­trząc na brudne, głodne, po­zba­wione domu a czę­sto i ro­dzi­ców dzieci, miesz­ka­jące na afry­kań­skich uli­cach, nie­któ­rzy mó­wią: le­piej by było dla tych dzieci, gdyby się nie na­ro­dziły. Ri­chard Sem­pala był ta­kim dzieckiem.

– Nie wiem na­wet, kiedy się uro­dzi­łem. Nie mam po­ję­cia, kim byli moi ro­dzice – mówi… Dalej

Je­śli nie mam moż­li­wo­ści, żeby kon­ty­nu­ować ka­rierę raj­dową, to po­wrót do ko­rzeni, do lu­dzi, przy któ­rych do­brze się czuję, do rze­czy, które są mi bli­skie, wy­daje się na­tu­ralny – mówi Ja­ku­bowi Cia­sto­niowi Adam Małysz.

Wia­domo już, że... wra­casz do skoków!

Pol­ski Zwią­zek Nar­ciar­ski już od trzech lat za­pra­szał mnie, że­bym… Dalej

Pewna czte­ro­let­nia dziew­czynka po­wie­działa kie­dyś do swo­jej mamy: „Je­steś taką świetną ku­charką i pie­czarką”.:) Małe dzieci two­rzą fan­ta­styczne neo­lo­gi­zmy. To nowe wy­razy, które mają na­zwać nie­znany wcze­śniej przed­miot. Czy ktoś z Was wie, co to jest na przy­kład „oże­niu­szek mały”? We­dług tej sa­mej czte­ro­latki – to męż­czy­zna, który… Dalej

Nie jest zwy­kłą czyn­no­ścią ludzką, po­nie­waż do­tyka wnę­trza two­jego czło­wie­czeń­stwa, tego ta­jem­ni­czego sank­tu­arium, gdzie prze­by­wasz sam na sam z ży­wym Bo­giem. Mo­dli­twa nie ozna­cza ucieczki ani wzlotu ku nie­bo­skło­nowi czy ku in­nej ga­lak­tyce. Mo­dlić się to nie upięk­szać sie­bie czy też kre­ować się na nowo. Mo­dlić się zna­czy pe­ne­tro­wać… Dalej

Mę­ska przy­jaźń to szcze­gólny ro­dzaj re­la­cji. Trudny do opi­sa­nia, gdyż stawką jest coś wię­cej niż wspólne wyj­ście na mecz. Taka re­la­cja to wul­kan do­brej ener­gii, który daje siłę do zmie­nia­nia świata! I po­wiedzmy so­bie szcze­rze, nie „za­ofe­ruje” ci tego na­wet naj­wspa­nial­sza „dam­ska przyjaciółka”.

Od­kry­cie tożsamości

Co za­tem da… Dalej

Masz 724 zna­jo­mych na fej­sie. Czy wśród nich jest twój przyjaciel?

Przy­jaźń spra­wia, że roz­wi­jamy się w bli­sko­ści dru­giego czło­wieka i dzięki niemu, nie tra­cąc jed­no­cze­śnie swo­jej wolności.

„Je­dyne, co miało ja­kieś zna­cze­nie to to, że zna­la­złam mo­jego pierw­szego przy­ja­ciela, a tym sa­mym za­czę­łam na­prawdę żyć” –… Dalej

Strona 1 z 712345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: