Numer 25/2015

POCHODZENIE: Przy­szły pa­pież do­ra­stał w burz­li­wych oko­licz­no­ściach. Był Rzy­mia­ni­nem i sy­nem... księ­dza. I to po­boż­ne­go księ­dza. W III w. ka­pła­nów nie obo­wią­zy­wał jesz­cze peł­ny ce­li­bat. Wo­bec prze­śla­do­wań za ce­sa­rza Dio­kle­cja­na, któ­ry na­ka­zy­wał nisz­czyć księ­gi ko­ściel­ne, ksiądz Ru­fin w ta­jem­ni­cy prze­cho­wy­wał księ­gi li­tur­gicz­ne i Pi­smo Świę­te, na­le­żą­ce do Ko­ścio­ła w Rzy­mie. Od­wa­ga oj­ca mo­gła być dla Syl­we­stra… Czytaj dalej

Re­du­ta? Dzi­siaj ko­ja­rzy się z bu­dow­lą obron­ną. Nie­któ­rzy przy­wo­ła­ją jesz­cze mic­kie­wi­czow­ską Re­du­tę Or­do­na, któ­rą po­ko­le­nia uczniów i in­te­li­gen­cji po­tra­fi­ły re­cy­to­wać z pa­mię­ci. Tym­cza­sem dla na­szych przod­ków sprzed po­nad dwóch stu­le­ci był to ro­dzaj po­pu­lar­nej i po­cząt­ko­wo eli­tar­nej za­ba­wy kar­na­wa­ło­wej…

Pierw­szą re­du­tę urzą­dził w War­sza­wie za pa­no­wa­nia Au­gu­sta II Włoch Sal­wa­dor. By­ło to na po­cząt­ku… Czytaj dalej

Masz imię, nie je­steś „nie-wia­do­mo-kim”. Bóg ma dla cie­bie wspa­nia­ły plan!

Obok praw fi­zycz­nych, któ­re rzą­dzą świa­tem ma­te­rial­nym, ist­nie­ją tak­że tzw. pra­wa ży­cia du­cho­we­go. Są one esen­cją na­szej wia­ry i re­gu­lu­ją re­la­cję do Bo­ga. Trze­ba nie tyl­ko wie­dzieć o ich ist­nie­niu, ale sto­so­wać się do nich w ży­ciu. Bę­dzie­my je po­zna­wać ra­zem z… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Kra­ków cze­ka na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Po­znaj­my mia­sto, w któ­rym za kil­ka mie­się­cy od­bę­dą się re­ko­lek­cje na świa­to­wym po­zio­mie! A je­śli Kra­ków, to i Ka­rol Woj­ty­ła. O prze­pięk­nej sie­dzi­bie pol­skich kró­lów na­pi­sze­my z pew­no­ścią jesz­cze wie­le ra­zy, ale nie mo­gli­śmy za­cząć ina­czej. Kra­kow­skie la­ta Ka­ro­la Woj­ty­ły, choć nie by­ły wy­peł­nio­ne po­dró­ża­mi do 130… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: