Numer 25/2015

POCHODZENIE: Przy­szły pa­pież do­ra­stał w burz­li­wych oko­licz­no­ściach. Był Rzy­mia­ni­nem i sy­nem... księ­dza. I to po­boż­nego księ­dza. W III w. ka­pła­nów nie obo­wią­zy­wał jesz­cze pełny ce­li­bat. Wo­bec prze­śla­do­wań za ce­sa­rza Dio­kle­cjana, który na­ka­zy­wał nisz­czyć księgi ko­ścielne, ksiądz Ru­fin w ta­jem­nicy prze­cho­wy­wał księgi li­tur­giczne i … Dalej

Re­duta? Dzi­siaj ko­ja­rzy się z bu­dowlą obronną. Nie­któ­rzy przy­wo­łają jesz­cze mic­kie­wi­czow­ską Re­dutę Or­dona, którą po­ko­le­nia uczniów i in­te­li­gen­cji po­tra­fiły re­cy­to­wać z pa­mięci. Tym­cza­sem dla na­szych przod­ków sprzed po­nad dwóch stu­leci był to ro­dzaj po­pu­lar­nej i po­cząt­kowo eli­tar­nej za­bawy karnawałowej…

Pierw­szą re­dutę urzą­dził w War­sza­wie… Dalej

Masz imię, nie je­steś „nie-wiadomo-kim”. Bóg ma dla cie­bie wspa­niały plan!

Obok praw fi­zycz­nych, które rzą­dzą świa­tem ma­te­rial­nym, ist­nieją także tzw. prawa ży­cia du­cho­wego. Są one esen­cją na­szej wiary i re­gu­lują re­la­cję do Boga. Trzeba nie tylko wie­dzieć o ich ist­nie­niu, ale sto­so­wać się do nich w … Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Kra­ków czeka na Świa­towe Dni Mło­dzieży. Po­znajmy mia­sto, w któ­rym za kilka mie­sięcy od­będą się re­ko­lek­cje na świa­to­wym po­zio­mie! A je­śli Kra­ków, to i Ka­rol Woj­tyła. O prze­pięk­nej sie­dzi­bie pol­skich kró­lów na­pi­szemy z pew­no­ścią jesz­cze wiele razy, ale nie mo­gli­śmy za­cząć ina­czej. Kra­kow­skie… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: