Numer 24/2015

Wanda i Ra­dek Mo­krzyccy z Wro­cła­wia są ro­dzi­cami Kingi, Jó­zefa, Mał­go­rzaty, Anieli, Ja­dzi, Klary i Wła­dy­sława. Dla­czego ży­cie w ro­dzi­nie jest fajne? Zwłasz­cza w ta­kiej du­żej rodzinie?

Wanda mówi wprost, że to po­wo­ła­nie. Od po­czątku z Rad­kiem chcieli za­ło­żyć dużą ro­dzinę. – To jest… Dalej

Z Woj­cie­chem Cej­row­skim, po­dróż­ni­kiem, dzien­ni­ka­rzem, pi­sa­rzem i pu­bli­cy­stą, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz.

W swo­jej wzno­wio­nej książce Wy­spa na pre­rii za­biera Pan czy­tel­nika do Ari­zony, w świat współ­cze­snych kow­bo­jów. Opo­wiada Pan o pre­rii i jej miesz­kań­cach. Trudne wa­runki po­go­dowe, dzi­kie zwie­rzęta, nie­bez­pieczne owady i gady, wszech­obecny kurz,… Dalej

ŻYCIE: Oboje po­cho­dzili z rodu Da­wida. Anna z ro­dziny ka­płań­skiej z Be­tle­jem, a Jo­achim z za­moż­nej i zna­ko­mi­tej ro­dziny z Ga­li­lei. Po ślu­bie za­miesz­kali w Na­za­re­cie, a póź­niej prze­nie­śli się do Je­ro­zo­limy, do domu przy słyn­nej sa­dzawce Be­tesda. Jo­achim był ho­dowcą… Dalej

Do­bra No­wina – ład­nie się mówi, ład­nie się sły­szy i ład­nie się kre­śli na kart­kach. Zło­śliwi po­wie­dzą, że to mi­lusi, świą­teczny fra­ze­sik, a ja na­pi­szę, że to praw­dziwa re­wo­lu­cja. Bo co to jest Do­bra No­wina? Sy­no­nim Ewan­ge­lii, prawda i opo­wieść o Je­zu­sie Chry­stu­sie, który przy­szedł na… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: