Numer 24/2015

Wan­da i Ra­dek Mo­krzyc­cy z Wro­cła­wia są ro­dzi­ca­mi Kin­gi, Jó­ze­fa, Mał­go­rza­ty, Anie­li, Ja­dzi, Kla­ry i Wła­dy­sła­wa. Dla­cze­go ży­cie w ro­dzi­nie jest faj­ne? Zwłasz­cza w ta­kiej du­żej ro­dzi­nie?

Wan­da mó­wi wprost, że to po­wo­ła­nie. Od po­cząt­ku z Rad­kiem chcie­li za­ło­żyć du­żą ro­dzi­nę. – To jest pięk­ne ży­cie. Jest trud, ale tak­że bo­gac­two – za­pew­nia i do­da­je, że w ich… Czytaj dalej

Z Woj­cie­chem Cej­row­skim, po­dróż­ni­kiem, dzien­ni­ka­rzem, pi­sa­rzem i pu­bli­cy­stą, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

W swo­jej wzno­wio­nej książ­ce Wy­spa na pre­rii za­bie­ra Pan czy­tel­ni­ka do Ari­zo­ny, w świat współ­cze­snych kow­bo­jów. Opo­wia­da Pan o pre­rii i jej miesz­kań­cach. Trud­ne wa­run­ki po­go­do­we, dzi­kie zwie­rzę­ta, nie­bez­piecz­ne owa­dy i ga­dy, wszech­obec­ny kurz, pust­ko­wie i sa­mot­ność – to ich co­dzien­ność. Za co naj­bar­dziej ce­ni… Czytaj dalej

ŻYCIE: Obo­je po­cho­dzi­li z ro­du Da­wi­da. An­na z ro­dzi­ny ka­płań­skiej z Be­tle­jem, a Jo­achim z za­moż­nej i zna­ko­mi­tej ro­dzi­ny z Ga­li­lei. Po ślu­bie za­miesz­ka­li w Na­za­re­cie, a póź­niej prze­nie­śli się do Je­ro­zo­li­my, do do­mu przy słyn­nej sa­dzaw­ce Be­tes­da. Jo­achim był ho­dow­cą by­dła. Przez 20 lat nie mo­gli do­cze­kać się po­tom­stwa. Ich mo­dli­twy po­zo­sta­wa­ły bez od­po­wie­dzi.

Oso­by, któ­rych Bóg nie… Czytaj dalej

Do­bra No­wi­na – ład­nie się mó­wi, ład­nie się sły­szy i ład­nie się kre­śli na kart­kach. Zło­śli­wi po­wie­dzą, że to mi­lu­si, świą­tecz­ny fra­ze­sik, a ja na­pi­szę, że to praw­dzi­wa re­wo­lu­cja. Bo co to jest Do­bra No­wi­na? Sy­no­nim Ewan­ge­lii, praw­da i opo­wieść o Je­zu­sie Chry­stu­sie, któ­ry przy­szedł na świat do swo­ich uko­cha­nych dzie­ci. No ale że­by… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: