Numer 23/2015

Za 10 zł mi­sjo­na­rze ku­pią 125 ce­gieł. Z Wojt­kiem Zię­bą z Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki roz­ma­wia Mar­cin No­wak.

Woj­ciech Zię­ba

Jak to się sta­ło, że wa­ka­cje w Afry­ce za­mie­ni­ły się w Pol­ską Fun­da­cję dla Afry­ki?

– To by­ło pra­wie 10 lat te­mu. Po­je­cha­li­śmy z żo­ną na wa­ka­cje do Etio­pii. Re­kla­my mó­wią, że to kraj że­bra­ków… Czytaj dalej

Ude­rza mnie treść hym­nu: „Je­zu oto­czo­ny rze­szą ka­lek, ślep­ców, pro­sty­tu­tek, cel­ni­ków i grzesz­ni­ków”. Dzi­siaj moż­na do­dać: hi­pi­sów, pun­ków, gi­tów, ra­sta­ma­nów – opo­wia­da ks. An­drzej Szpak SDB, dusz­pa­sterz mło­dzie­ży róż­nych dróg.

Nie­któ­rzy mó­wią, że gdy­by Szpa­ku nie był księ­dzem, był­by hi­pi­sem o pseu­do­ni­mie „ksiądz”. Dla­cze­go hi­pi­si są szcze­gól­ni? Co urze­ka w ich spo­so­bie by­cia?… Czytaj dalej

Mi­syj­ny ró­ża­niec jest tak ko­lo­ro­wy jak kon­ty­nen­ty, któ­rym od­po­wia­da­ją po­szcze­gól­ne je­go czę­ści. Ko­lor zie­lo­ny sym­bo­li­zu­je Afry­kę, czer­wo­ny Ame­ry­kę, bia­ły Eu­ro­pę i Oj­ca Świę­te­go, nie­bie­ski Oce­anię, a żół­ty Azję. Na ró­żań­cu tym mo­dli się tak, jak na „zwy­kłym”. Je­dy­na róż­ni­ca po­le­ga na tym, że w trak­cie od­ma­wia­nia ko­lej­nych ta­jem­nic, obej­mu­je­my mo­dli­twą kon­ty­nen­ty od­po­wia­da­ją­ce ko­lo­ro­wi… Czytaj dalej

Pa­weł Ra­dosz od­dał swo­je kie­szon­ko­we na kup­no ko­zy dla ro­dzi­ny w Kon­go. Gim­na­zja­li­ści z So­ko­ło­wa Pod­la­skie­go zre­zy­gno­wa­li z „mi­ko­ła­jek”, a pie­nią­dze, za któ­re ku­pi­li­by so­bie pre­zen­ty, prze­zna­czy­li na „Ad­op­cję ser­ca”. Przy­nie­śli też do szko­ły nie­po­trzeb­ne za­baw­ki i zor­ga­ni­zo­wa­li lo­te­rię fan­to­wą. Do­chód prze­ka­za­li sa­le­zjań­skim mi­sjo­na­rzom.

Mi­sje zwy­kle ko­ja­rzą się z czymś od­le­głym, co nas nie do­ty­czy.… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Ob­ra­cam w rę­kach pusz­kę na ad­wen­to­we gro­si­ki dla Afry­ki. I szu­kam zło­te­go środ­ka. Bo z jed­nej stro­ny chcę Wam na­pi­sać, że bar­dzo się cie­szę, że wspól­nie mo­że­my po­móc. Przez ca­ły Ad­went pusz­ka bę­dzie sta­ła na lo­dów­ce w mo­im do­mu i bę­dzie­my do niej wrzu­cać pie­niąż­ki. Z dru­giej stro­ny, przy­po­mi­na­ją mi się sło­wa Pa­na Je­zu­sa,… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: