Numer 23/2015

Za 10 zł mi­sjo­na­rze ku­pią 125 ce­gieł. Z Wojt­kiem Ziębą z Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki roz­ma­wia Mar­cin Nowak.

Woj­ciech Zięba

Jak to się stało, że wa­ka­cje w Afryce za­mie­niły się w Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki?

– To było pra­wie 10 lat temu. Po­je­cha­li­śmy z żoną… Dalej

Ude­rza mnie treść hymnu: „Jezu oto­czony rze­szą ka­lek, ślep­ców, pro­sty­tu­tek, cel­ni­ków i grzesz­ni­ków”. Dzi­siaj można do­dać: hi­pi­sów, pun­ków, gi­tów, ra­sta­ma­nów – opo­wiada ks. An­drzej Szpak SDB, dusz­pa­sterz mło­dzieży róż­nych dróg.

Nie­któ­rzy mó­wią, że gdyby Szpaku nie był księ­dzem, byłby hi­pi­sem o pseu­do­ni­mie „ksiądz”. Dla­czego hi­pisi są szcze­gólni?… Dalej

Mi­syjny ró­ża­niec jest tak ko­lo­rowy jak kon­ty­nenty, któ­rym od­po­wia­dają po­szcze­gólne jego czę­ści. Ko­lor zie­lony sym­bo­li­zuje Afrykę, czer­wony Ame­rykę, biały Eu­ropę i Ojca Świę­tego, nie­bie­ski Oce­anię, a żółty Azję. Na ró­żańcu tym mo­dli się tak, jak na „zwy­kłym”. Je­dyna róż­nica po­lega na tym, że w trak­cie od­ma­wia­nia ko­lej­nych… Dalej

Pa­weł Ra­dosz od­dał swoje kie­szon­kowe na kupno kozy dla ro­dziny w Kongo. Gim­na­zja­li­ści z So­ko­łowa Pod­la­skiego zre­zy­gno­wali z „mi­ko­ła­jek”, a pie­nią­dze, za które ku­pi­liby so­bie pre­zenty, prze­zna­czyli na „Ad­op­cję serca”. Przy­nie­śli też do szkoły nie­po­trzebne za­bawki i zor­ga­ni­zo­wali lo­te­rię fan­tową. Do­chód prze­ka­zali sa­le­zjań­skim misjonarzom.

Mi­sje… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Ob­ra­cam w rę­kach puszkę na ad­wen­towe gro­siki dla Afryki. I szu­kam zło­tego środka. Bo z jed­nej strony chcę Wam na­pi­sać, że bar­dzo się cie­szę, że wspól­nie mo­żemy po­móc. Przez cały Ad­went puszka bę­dzie stała na lo­dówce w moim domu i bę­dziemy do niej… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: