Numer 22/2015

Predyspozycje: sumienność, skrupulatność i odpowiedzialność. Ważna jest umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz spostrzegawczość i podzielność uwagi. Od farmaceuty oczekuje się wrażliwości na cierpienie chorych, zdolności tworzenia atmosfery intymności, poszanowania praw i godności pacjenta oraz przestrzegania zasad etyki. Życzliwość i wysoka kultura osobista są także mile widziane. Dalej

Li­sto­pad to kwe­sty na kra­kow­skich cmen­ta­rzach. Wo­lon­ta­riu­sze zbie­rają na Ho­spi­cjum im. św. Ła­za­rza. Wielu z nich na­leży do Szkol­nych Klu­bów Przy­ja­ciół Żonkila.

Dla­czego wła­śnie żon­kile? Bo są mię­dzy­na­ro­do­wym sym­bo­lem na­dziei. Przy­po­mi­nają o lu­dziach cier­pią­cych, umie­ra­ją­cych z po­wodu cięż­kich, śmier­tel­nych cho­rób. Szkolne Kluby Przy­ja­ciół Żon­kila po­wstały w… Dalej

Jedna z naj­więk­szych mło­dzie­żo­wych or­ga­ni­za­cji świę­tuje okrą­głe uro­dziny. Do­łą­czysz?

KSM, czyli Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzieży. Ka­to­lic­kie, bo działa pod pa­tro­na­tem Ko­ścioła. Sto­wa­rzy­sze­nie, po­nie­waż jest za­re­je­stro­wane w „ba­zie” pol­skich or­ga­ni­za­cji, ma pie­czątki, kie­row­nic­twa od­dzia­łów i biura. Mło­dzieży, po­nie­waż tu mło­dzi dzia­łają dla mło­dych – człon­ko­wie i sym­pa­tycy KSM-u mają… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Gdyby ktoś mnie za­py­tał o do­wód na ist­nie­nie Boga, bez wa­ha­nia od­po­wie­dzia­ła­bym: „KSM”. Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzieży, ogól­no­pol­ska or­ga­ni­za­cja dla każ­dego z Was (!), cie­szy się z 25. rocz­nicy od­ro­dze­nia po woj­nie i cza­sach ko­mu­ni­zmu. Pi­szemy dużo, z czym to się je. Czy­taj­cie, ma­jąc… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: