Numer 22/2015

Predyspozycje: sumienność, skrupulatność i odpowiedzialność. Ważna jest umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz spostrzegawczość i podzielność uwagi. Od farmaceuty oczekuje się wrażliwości na cierpienie chorych, zdolności tworzenia atmosfery intymności, poszanowania praw i godności pacjenta oraz przestrzegania zasad etyki. Życzliwość i wysoka kultura osobista są także mile widziane. Czytaj dalej

Li­sto­pad to kwe­sty na kra­kow­skich cmen­ta­rzach. Wo­lon­ta­riu­sze zbie­ra­ją na Ho­spi­cjum im. św. Ła­za­rza. Wie­lu z nich na­le­ży do Szkol­nych Klu­bów Przy­ja­ciół Żon­ki­la.

Dla­cze­go wła­śnie żon­ki­le? Bo są mię­dzy­na­ro­do­wym sym­bo­lem na­dziei. Przy­po­mi­na­ją o lu­dziach cier­pią­cych, umie­ra­ją­cych z po­wo­du cięż­kich, śmier­tel­nych cho­rób. Szkol­ne Klu­by Przy­ja­ciół Żon­ki­la po­wsta­ły w 2007 r., by wy­róż­nić szko­ły, któ­re w spo­sób szcze­gól­ny i sta­ły… Czytaj dalej

Jed­na z naj­więk­szych mło­dzie­żo­wych or­ga­ni­za­cji świę­tu­je okrą­głe uro­dzi­ny. Do­łą­czysz?

KSM, czy­li Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży. Ka­to­lic­kie, bo dzia­ła pod pa­tro­na­tem Ko­ścio­ła. Sto­wa­rzy­sze­nie, po­nie­waż jest za­re­je­stro­wa­ne w „ba­zie” pol­skich or­ga­ni­za­cji, ma pie­cząt­ki, kie­row­nic­twa od­dzia­łów i biu­ra. Mło­dzie­ży, po­nie­waż tu mło­dzi dzia­ła­ją dla mło­dych – człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy KSM-u ma­ją od lat 14 do 30.

Ale… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Gdy­by ktoś mnie za­py­tał o do­wód na ist­nie­nie Bo­ga, bez wa­ha­nia od­po­wie­dzia­ła­bym: „KSM”. Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży, ogól­no­pol­ska or­ga­ni­za­cja dla każ­de­go z Was (!), cie­szy się z 25. rocz­ni­cy od­ro­dze­nia po woj­nie i cza­sach ko­mu­ni­zmu. Pi­sze­my du­żo, z czym to się je. Czy­taj­cie, ma­jąc w gło­wie py­ta­nie: „Czy i ja mo­gę się w tym od­na­leźć?”.

KSM-owski te­mat… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: