Numer 21/2015

O książ­ce do… na­wra­ca­nia i cra­zy­ko­ściel­nych kli­ma­tach z Do­ro­tą Pa­cio­rek roz­ma­wia Mag­da Gu­ziak-No­wak.

Je­steś au­tor­ką Cud Bo­oka. Czy to al­ter­na­ty­wa dla kon­tro­wer­syj­nej książ­ki Zniszcz ten dzien­nik, któ­rej au­tor­ka ka­że drzeć ją w strzę­py?

– Tak wy­szło, ale mo­im ce­lem nie by­ło stwo­rze­nie po­boż­nej al­ter­na­ty­wy do dzien­ni­ka, któ­ry za­chę­ca, by czy­tel­ni­cy bra­li… Czytaj dalej

Do mo­jej pu­sty­ni z ca­łą swo­ją mo­cą, mi­ło­ścią i pięk­nem wtar­gnął Je­zus Chry­stus, w jed­nej se­kun­dzie uzdra­wia­jąc mnie z de­pre­sji i uwal­nia­jąc z nie­umie­jęt­no­ści prze­ba­cze­nia so­bie.

Na­uka Ko­ścio­ła w za­kre­sie czy­sto­ści by­ła dla mnie bez sen­su. We wstrze­mięź­li­wo­ści wi­dzia­łam tyl­ko sztucz­ność, w za­cho­wa­niu dzie­wic­twa – prze­dziw­ne, hi­sto­rycz­ne pięt­no.

Mo­że by­ło tak, bo sa­ma z za­cho­wa­niem czy­sto­ści mia­łam spo­re pro­ble­my… Czytaj dalej

W Cre­do wy­zna­je­my wia­rę w „świę­tych ob­co­wa­nie”. Na czym ono po­le­ga?

– Wie­rzy­my w to, że zmar­li nie od­cho­dzą, ale są bli­sko nas. Nie roz­my­wa­ją się w ja­kiejś nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nej prze­strze­ni, ale nie­ustan­nie nam to­wa­rzy­szą. Czu­je­my, że po­moc świę­tych jest nam po­trzeb­na i waż­na. Nie­jed­no­krot­nie prze­cież zwra­ca­my się do nich w róż­nych po­trze­bach. Ma­my ulu­bio­nych… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Du­żo, bar­dzo du­żo o hi­sto­rii w tym nu­me­rze. Po­wiedz­my, że z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Ale, z dru­giej stro­ny, czy że­by po­zna­wać hi­sto­rię, trze­ba mieć szcze­gól­ny po­wód? Pa­mię­tam, że gdy wie­le lat te­mu po raz pierw­szy od­wie­dzi­łam obóz kon­cen­tra­cyj­ny Au­schwitz-Bir­ke­nau, ogrom­ne wra­że­nie wy­war­ły na mnie sło­wa, umiesz­czo­ne nad wej­ściem do jed­ne­go… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: