Numer 21/2015

O książce do… na­wra­ca­nia i cra­zy­ko­ściel­nych kli­ma­tach z Do­rotą Pa­cio­rek roz­ma­wia Magda Guziak-Nowak.

Je­steś au­torką Cud Bo­oka. Czy to al­ter­na­tywa dla kon­tro­wer­syj­nej książki Zniszcz ten dzien­nik, któ­rej au­torka każe drzeć ją w strzępy?

– Tak wy­szło, ale moim ce­lem nie było stwo­rze­nie po­boż­nej al­ter­na­tywy do… Dalej

Do mo­jej pu­styni z całą swoją mocą, mi­ło­ścią i pięk­nem wtar­gnął Je­zus Chry­stus, w jed­nej se­kun­dzie uzdra­wia­jąc mnie z de­pre­sji i uwal­nia­jąc z nie­umie­jęt­no­ści prze­ba­cze­nia sobie.

Na­uka Ko­ścioła w za­kre­sie czy­sto­ści była dla mnie bez sensu. We wstrze­mięź­li­wo­ści wi­dzia­łam tylko sztucz­ność, w … Dalej

W Credo wy­zna­jemy wiarę w „świę­tych ob­co­wa­nie”. Na czym ono polega?

– Wie­rzymy w to, że zmarli nie od­cho­dzą, ale są bli­sko nas. Nie roz­my­wają się w ja­kiejś nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nej prze­strzeni, ale nie­ustan­nie nam to­wa­rzy­szą. Czu­jemy, że po­moc świę­tych jest nam po­trzebna i ważna. Nie­jed­no­krot­nie prze­cież zwra­camy się… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Dużo, bar­dzo dużo o hi­sto­rii w tym nu­me­rze. Po­wiedzmy, że z oka­zji zbli­ża­ją­cego się Święta Nie­pod­le­gło­ści. Ale, z dru­giej strony, czy żeby po­zna­wać hi­sto­rię, trzeba mieć szcze­gólny po­wód? Pa­mię­tam, że gdy wiele lat temu po raz pierw­szy od­wie­dzi­łam obóz kon­cen­tra­cyjny Auschwitz-Birkenau, ogromne wra­że­nie wy­warły… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: