Numer 20/2015

Gdyby żył, 29 paź­dzier­nika skoń­czyłby 91 lat. Zbi­gniew Her­bert – po­eta nie­złomny, który ży­ciem w ko­mu­ni­stycz­nej Pol­sce, a po­tem w III Rze­czy­po­spo­li­tej udo­wod­nił, że za­wsze na­leży po­zo­stać wier­nym sobie.

Szedł „wy­pro­sto­wany wśród tych, co na ko­la­nach” – jak pi­sał w słyn­nym wier­szu Prze­sła­nie Pana Co­gito.… Dalej

Czy wie­cie, w jaki spo­sób tłu­ma­czyli się na pro­ce­sie w No­rym­ber­dze nie­mal wszy­scy zbrod­nia­rze hi­tle­row­scy? Mó­wili, że ow­szem, za­bi­jali, ale to nie była ich wina. Oni tylko wy­ko­ny­wali rozkazy.

Więk­szość za­bi­ja­nych w Pol­sce dzieci nie­na­ro­dzo­nych jest „po­dej­rza­nych” o cho­robę. Czę­sto nie cho­dzi o cięż­kie… Dalej

Nie są przed­mio­tami świę­tymi, a jed­nak mó­wimy o nich „święte”, trak­tu­jemy z sza­cun­kiem i po­boż­no­ścią. Czy mają szcze­gólną „moc”?

Jako mała dziew­czynka po­je­cha­łam z ro­dzi­cami do Kal­wa­rii Pa­cław­skiej na uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Panny. Uczest­ni­czy­li­śmy w pro­ce­sji za­śnię­cia Matki Bo­żej. Za­pa­mię­ta­łam jed­nak nie samą… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Kto by się spo­dzie­wał, że w li­gh­to­wym te­ma­ciku nu­meru o ró­żań­cach, me­da­li­kach i po­boż­nych ob­raz­kach można prze­my­cić prawdy wy­ni­ka­jące z naj­waż­niej­szych Bo­żych przy­ka­zań? A jednak.

„Nie bę­dziesz miał bo­gów cu­dzych przede Mną” – pi­sze Jola w tek­ście na str. 4–5. A … Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: