Numer 20/2015

Gdy­by żył, 29 paź­dzier­ni­ka skoń­czył­by 91 lat. Zbi­gniew Her­bert – po­eta nie­złom­ny, któ­ry ży­ciem w ko­mu­ni­stycz­nej Pol­sce, a po­tem w III Rze­czy­po­spo­li­tej udo­wod­nił, że za­wsze na­le­ży po­zo­stać wier­nym so­bie.

Szedł „wy­pro­sto­wa­ny wśród tych, co na ko­la­nach” – jak pi­sał w słyn­nym wier­szu Prze­sła­nie Pa­na Co­gi­to. Po­zo­stał wol­ny du­chem i wier­ny war­to­ściom, obec­nym w je­go twór­czo­ści:… Czytaj dalej

Czy wie­cie, w ja­ki spo­sób tłu­ma­czy­li się na pro­ce­sie w No­rym­ber­dze nie­mal wszy­scy zbrod­nia­rze hi­tle­row­scy? Mó­wi­li, że ow­szem, za­bi­ja­li, ale to nie by­ła ich wi­na. Oni tyl­ko wy­ko­ny­wa­li roz­ka­zy.

Więk­szość za­bi­ja­nych w Pol­sce dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych jest „po­dej­rza­nych” o cho­ro­bę. Czę­sto nie cho­dzi o cięż­kie scho­rze­nia, ale o ta­kie, z któ­ry­mi moż­na żyć – a na­wet – jak w przy­pad­ku… Czytaj dalej

Nie są przed­mio­ta­mi świę­ty­mi, a jed­nak mó­wi­my o nich „świę­te”, trak­tu­je­my z sza­cun­kiem i po­boż­no­ścią. Czy ma­ją szcze­gól­ną „moc”?

Ja­ko ma­ła dziew­czyn­ka po­je­cha­łam z ro­dzi­ca­mi do Kal­wa­rii Pa­cław­skiej na uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny. Uczest­ni­czy­li­śmy w pro­ce­sji za­śnię­cia Mat­ki Bo­żej. Za­pa­mię­ta­łam jed­nak nie sa­mą uro­czy­stość i tłu­my piel­grzy­mów, ale ta­jem­ni­czy ob­rzęd „po­świę­ca­nia” de­wo­cjo­na­liów, czy­li ró­żań­ców, me­da­li­ków, ob­raz­ków… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Kto by się spo­dzie­wał, że w li­gh­to­wym te­ma­ci­ku nu­me­ru o ró­żań­cach, me­da­li­kach i po­boż­nych ob­raz­kach moż­na prze­my­cić praw­dy wy­ni­ka­ją­ce z naj­waż­niej­szych Bo­żych przy­ka­zań? A jed­nak.

„Nie bę­dziesz miał bo­gów cu­dzych przede Mną” – pi­sze Jo­la w tek­ście na str. 4–5. A więc nie bę­dziesz wie­rzył w ta­li­zma­ny i amu­le­ci­ki, bo „moc praw­dy i świa­tła” pły­nie tyl­ko z te­go, co… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: