Numer 19/2015

Nie, ni­gdy. Nie wolno za­bi­jać dzieci” – usły­szał słynny dok­tor Men­gele z Au­schwitz. Wy­da­wało mu się, że się prze­sły­szał. Kto się ośmie­lił sprze­ci­wić jego rozkazowi?

Była to Sta­ni­sława Lesz­czyń­ska – słynna po­łożna z Au­schwitz. Wła­śnie tam, w nie­ludz­kich wa­run­kach, ode­brała po­nad trzy ty­siące po­ro­dów. Ko­biety ro­dziły… Dalej

Pro­jek­tanci prze­ści­gają się w po­my­słach, jak nadać dru­gie ży­cie sta­rym rzeczom.

Fo­tele z pu­de­łek po jaj­kach, stara skó­rzana wa­lizka jako sto­lik do sa­lonu w stylu vin­tage, czy lampy ze sta­rych ga­zet i szkla­nych bu­te­lek. To tylko nie­liczne pro­jekty eko de­si­gne­rów. Jed­nak nie tylko oni… Dalej

Glo­balne ocie­ple­nie, zmiany kli­matu, za­nie­czysz­cze­nie, gi­nące ga­tunki ro­ślin i zwie­rząt – co­dzien­nie je­ste­śmy bom­bar­do­wani in­for­ma­cjami o tym, jak źle dzieje się z na­szą pla­netą. Każdy z nas ma bez­po­średni wpływ na stan śro­do­wi­ska na­tu­ral­nego. Na szczę­ście, każdy z nas może je chronić.

Słowo „eko­lo­gia” jest… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Od czasu do czasu zna­jomi wrzucą na fejs­buka fil­mik z wy­stę­pem uro­czych przed­szko­la­ków. Ze szpa­rami w zę­bach i roz­wia­nymi wło­sami tłu­ma­czą, kto to jest ksiądz – „pan, który nie ma dziew­czyny”; co to jest ciąża – „gdy dziecko jest w my­ślach” albo że „ży­ciowy… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: