Numer 19/2015

Nie, ni­gdy. Nie wol­no za­bi­jać dzie­ci” – usły­szał słyn­ny dok­tor Men­ge­le z Au­schwitz. Wy­da­wa­ło mu się, że się prze­sły­szał. Kto się ośmie­lił sprze­ci­wić je­go roz­ka­zo­wi?

By­ła to Sta­ni­sła­wa Lesz­czyń­ska – słyn­na po­łoż­na z Au­schwitz. Wła­śnie tam, w nie­ludz­kich wa­run­kach, ode­bra­ła po­nad trzy ty­sią­ce po­ro­dów. Ko­bie­ty ro­dzi­ły dzie­ci na za­wszo­nym ko­cu, po któ­rym… Czytaj dalej

Pro­jek­tan­ci prze­ści­ga­ją się w po­my­słach, jak nadać dru­gie ży­cie sta­rym rze­czom.

Fo­te­le z pu­de­łek po jaj­kach, sta­ra skó­rza­na wa­liz­ka ja­ko sto­lik do sa­lo­nu w sty­lu vin­ta­ge, czy lam­py ze sta­rych ga­zet i szkla­nych bu­te­lek. To tyl­ko nie­licz­ne pro­jek­ty eko de­si­gne­rów. Jed­nak nie tyl­ko oni wpa­da­ją na ge­nial­ne po­my­sły. Tak­że my mo­że­my wy­ko­rzy­stać rze­czy po… Czytaj dalej

Glo­bal­ne ocie­ple­nie, zmia­ny kli­ma­tu, za­nie­czysz­cze­nie, gi­ną­ce ga­tun­ki ro­ślin i zwie­rząt – co­dzien­nie je­ste­śmy bom­bar­do­wa­ni in­for­ma­cja­mi o tym, jak źle dzie­je się z na­szą pla­ne­tą. Każ­dy z nas ma bez­po­śred­ni wpływ na stan śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go. Na szczę­ście, każ­dy z nas mo­że je chro­nić.

Sło­wo „eko­lo­gia” jest dzi­siaj jed­nym z czę­ściej uży­wa­nych. Od kie­dy na­sta­ła mo­da na ochro­nę… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Od cza­su do cza­su zna­jo­mi wrzu­cą na fejs­bu­ka fil­mik z wy­stę­pem uro­czych przed­szko­la­ków. Ze szpa­ra­mi w zę­bach i roz­wia­ny­mi wło­sa­mi tłu­ma­czą, kto to jest ksiądz – „pan, któ­ry nie ma dziew­czy­ny”; co to jest cią­ża – „gdy dziec­ko jest w my­ślach” al­bo że „ży­cio­wy błąd” jest wte­dy, gdy „mąż nie umy­je ga­rów,… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: