Numer 18/2015

Nie ma randki bez przy­go­to­wań, ocze­ki­wa­nia i tę­sk­nie­nia, bez odro­biny nie­pew­no­ści czy szyb­szego bi­cia serca. Zwłasz­cza pierw­sze randki są tym wszyst­kim prze­peł­nione. Ale, ale… randki – to nie­mal święty obo­wią­zek mi­ło­ści, – tej roz­wi­ja­ją­cej się, i tej małżeńskiej!

Dro­gie Dziewczyny!

Kiedy jesz­cze by­łam tylko teo­re­ty­kiem mi­ło­ści, randkę ko­ja­rzy­łam… Dalej

Z mi­ło­ści po­szedł na śmierć gło­dową za nie­zna­jo­mego – a miał wy­bór. 33 lata temu, 10 paź­dzier­nika 1982 r. św. Jan Pa­weł II ogło­sił Mak­sy­mi­liana Ma­rię Kol­bego świę­tym i mę­czen­ni­kiem Ko­ścioła ka­to­lic­kiego. Wcze­śniej, także w paź­dzier­niku (1971) be­aty­fi­ko­wał go Pa­weł VI.

Mógł nie wy­stę­po­wać z … Dalej

O mi­sjo­na­rzach z ko­smosu, kurtce za zło­tówkę i twar­dych, afry­kań­skich za­sa­dach z o. Be­ne­dyk­tem Paczką, ka­pu­cy­nem, roz­ma­wia Magda Guziak-Nowak.

Jest godz. 10, pi­jemy kawę w cen­trum Kra­kowa. Gdy je­steś w Afryce, to o tej porze…

– Od­wie­dzam moje ośrodki, za które je­stem od­po­wie­dzialny… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Naj­pierw po­my­śla­łam, że na­pi­szę tak: „Idzie je­sień, po­ranki stają się bure, po­po­łu­dnia szare, jest zimno i desz­czowo, więc na­rze­kamy”. Po chwili przy­szła re­flek­sja: „Hej, po­dobno pod ko­niec wrze­śnia je­sień za­sko­czy nas 30-stopniowym upa­łem”. No tak, po­go­dowe za­ga­je­nia w na­szym kli­ma­cie nie przejdą.

W każ­dym ra­zie ma… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: