Numer 17/2015

Współ­cze­sny czło­wiek uwie­rzył w nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści ta­ble­tek. Pro­blem w tym, że nad­mierne ły­ka­nie ta­ble­tek nie roz­wią­zuje pro­ble­mów, a two­rzy nowe.

Szyb­kie tempo ży­cia, trudne sy­tu­acje ży­ciowe (np. za­wód mi­ło­sny, nie­po­wo­dze­nia w na­uce), stres i prze­mę­cze­nie to po­wody, dla któ­rych szu­kamy uko­je­nia w roz­ma­itych… Dalej

Kinga Pa­na­sie­wicz z Hru­bie­szowa ma 19 lat, a jej imie­niem zo­stała na­zwana aste­ro­ida. Pro­wa­dzi wła­sne ba­da­nia nad mó­zgiem, współ­pra­cuje ze sła­wami na­uki i wy­grywa mię­dzy­na­ro­dowe konkursy.

Jak to jest mieć 19 lat i być praw­dzi­wym naukowcem?

– Nie chcia­ła­bym mó­wić o so­bie, że je­stem praw­dzi­wym… Dalej

Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie (WDŻ) to szkolny, ale nie­obo­wiąz­kowy przed­miot. Bez ocen, więc nie pod­cią­gnie śred­niej. Czy mimo to dasz się na­mó­wić na roz­mowy o pa­sjach, ma­rze­niach i pierw­szych związkach?

De­kla­ra­cję uczęsz­cza­nia (lub nie) na WDŻ trzeba pod­pi­sać na po­czątku wrze­śnia. W wielu szko­łach za­ję­cia… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Hej!

Wi­taj­cie po wa­ka­cjach – mam na­dzieję, że nie­za­po­mnia­nych i fan­ta­stycz­nych. W tym roku Pan Bóg nie szczę­dził nam słońca. I do­brze – wspo­mnie­nia upa­łów ogrzeją nas w chłod­niej­sze wieczory.

Nowy rok szkolny za­czy­namy od wla­nia do baku naj­wyż­szej ja­ko­ści pa­liwa, czyli od… mo­dli­twy.… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: