Numer 17/2015

Współ­cze­sny czło­wiek uwie­rzył w nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści ta­ble­tek. Pro­blem w tym, że nad­mier­ne ły­ka­nie ta­ble­tek nie roz­wią­zu­je pro­ble­mów, a two­rzy no­we.

Szyb­kie tem­po ży­cia, trud­ne sy­tu­acje ży­cio­we (np. za­wód mi­ło­sny, nie­po­wo­dze­nia w na­uce), stres i prze­mę­cze­nie to po­wo­dy, dla któ­rych szu­ka­my uko­je­nia w roz­ma­itych me­dy­ka­men­tach. In­ny­mi przy­czy­na­mi są cie­ka­wość, po­szu­ki­wa­nie wra­żeń czy pre­sja ró­wie­śni­ków. Tym­cza­sem ce­ną za… Czytaj dalej

Kin­ga Pa­na­sie­wicz z Hru­bie­szo­wa ma 19 lat, a jej imie­niem zo­sta­ła na­zwa­na aste­ro­ida. Pro­wa­dzi wła­sne ba­da­nia nad mó­zgiem, współ­pra­cu­je ze sła­wa­mi na­uki i wy­gry­wa mię­dzy­na­ro­do­we kon­kur­sy.

Jak to jest mieć 19 lat i być praw­dzi­wym na­ukow­cem?

– Nie chcia­ła­bym mó­wić o so­bie, że je­stem praw­dzi­wym na­ukow­cem. Nie skoń­czy­łam stu­diów i nie mam du­że­go do­rob­ku na­uko­we­go.

Ale… Czytaj dalej

Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie (WDŻ) to szkol­ny, ale nie­obo­wiąz­ko­wy przed­miot. Bez ocen, więc nie pod­cią­gnie śred­niej. Czy mi­mo to dasz się na­mó­wić na roz­mo­wy o pa­sjach, ma­rze­niach i pierw­szych związ­kach?

De­kla­ra­cję uczęsz­cza­nia (lub nie) na WDŻ trze­ba pod­pi­sać na po­cząt­ku wrze­śnia. W wie­lu szko­łach za­ję­cia te od­by­wa­ją się na pierw­szej lub ostat­niej lek­cji,… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Hej!

Wi­taj­cie po wa­ka­cjach – mam na­dzie­ję, że nie­za­po­mnia­nych i fan­ta­stycz­nych. W tym ro­ku Pan Bóg nie szczę­dził nam słoń­ca. I do­brze – wspo­mnie­nia upa­łów ogrze­ją nas w chłod­niej­sze wie­czo­ry.

No­wy rok szkol­ny za­czy­na­my od wla­nia do ba­ku naj­wyż­szej ja­ko­ści pa­li­wa, czy­li od… mo­dli­twy. Kto je­śli nie Pan Bóg mo­że nam dać… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: