Numer 15, 16/2015

Ruch Czy­stych Serc to mło­dzie­żo­wa wspól­no­ta osób, dla któ­rych czy­stość jest ogrom­ną war­to­ścią. Zdo­by­li się na coś wiel­kie­go. Zde­cy­do­wa­li, że za­cho­wa­ją czy­stość przed­mał­żeń­ską.

„Naj­więk­szy dar — o ile więk­szy niż pie­nią­dze, niż po­sag — ja­ki mo­że­cie so­bie ofia­ro­wać w dzień ślu­bu, to czy­ste ser­ce, to dzie­wi­cze cia­ło... Gdy tra­ci­cie czy­stość, zło za­czy­na… Czytaj dalej

Mi­nę­ło pięć lat od szum­ne­go za­mknię­cia skle­pów z do­pa­la­cza­mi i wy­da­wa­ło­by się, że pro­blem smar­tów od­szedł do la­mu­sa. Tym­cza­sem...

... wy­star­czy wejść do in­ter­ne­tu czy wziąć pierw­szą lep­szą ga­ze­tę, by do­wie­dzieć się, że środ­ki te wciąż moż­na na­być. I to dość ła­two, bo głów­nie w sie­ci, ale i w nie­bu­dzą­cych po­dej­rze­nia skle­pach czy od przy­pad­ko­wo… Czytaj dalej

Mo­je po­glą­dy do­ty­czą­ce czy­sto­ści zmie­nia­ły się wraz ze mną. Wła­ści­wie to za­wsze pod­świa­do­mie czu­łam, że naj­le­piej z sek­sem po­cze­kać do ślu­bu, jed­nak kie­dy do­ra­sta­łam, nie by­ło ni­ko­go, kto po­tra­fił­by do­brze wy­tłu­ma­czyć, dla­cze­go. Mam dwie star­sze sio­stry. Czę­sto czy­ta­łam ukrad­kiem ich pi­sma dla mło­dych dziew­czyn, któ­re nie­ste­ty zma­ni­pu­lo­wa­ły mo­je my­śle­nie... Dziś uwa­żam… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Dziś bę­dzie tro­chę „po­li­tycz­nie”. Ale nie prze­wra­caj­cie kart­ki na dru­gą stro­nę. Prze­czy­taj­cie, a po­tem na­pisz­cie, czy się ze mną zga­dza­cie. Je­śli nie, po­dy­sku­tuj­my.

Bo z dys­ku­to­wa­niem jest dzi­siaj pro­blem. Że­by nie pi­sać ogól­ni­ka­mi, od­nio­sę się do kon­kre­tu. Stu­kam te sło­wa, kie­dy ca­la Pol­ska ży­je usta­wą o in vi­tro. Sejm przy­jął ją… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: