Numer 15, 16/2015

Ruch Czy­stych Serc to mło­dzie­żowa wspól­nota osób, dla któ­rych czy­stość jest ogromną war­to­ścią. Zdo­byli się na coś wiel­kiego. Zde­cy­do­wali, że za­cho­wają czy­stość przedmałżeńską.

„Naj­więk­szy dar — o ile więk­szy niż pie­nią­dze, niż po­sag — jaki mo­że­cie so­bie ofia­ro­wać w dzień ślubu, to czy­ste serce, to dzie­wi­cze ciało... Gdy… Dalej

Mi­nęło pięć lat od szum­nego za­mknię­cia skle­pów z do­pa­la­czami i wy­da­wa­łoby się, że pro­blem smar­tów od­szedł do la­musa. Tymczasem...

... wy­star­czy wejść do in­ter­netu czy wziąć pierw­szą lep­szą ga­zetę, by do­wie­dzieć się, że środki te wciąż można na­być. I to dość ła­two, bo głów­nie w sieci,… Dalej

Moje po­glądy do­ty­czące czy­sto­ści zmie­niały się wraz ze mną. Wła­ści­wie to za­wsze pod­świa­do­mie czu­łam, że naj­le­piej z sek­sem po­cze­kać do ślubu, jed­nak kiedy do­ra­sta­łam, nie było ni­kogo, kto po­tra­fiłby do­brze wy­tłu­ma­czyć, dla­czego. Mam dwie star­sze sio­stry. Czę­sto czy­ta­łam ukrad­kiem ich pi­sma dla mło­dych dziew­czyn, które nie­stety zma­ni­pu­lo­wały moje my­śle­nie...… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Dziś bę­dzie tro­chę „po­li­tycz­nie”. Ale nie prze­wra­caj­cie kartki na drugą stronę. Prze­czy­taj­cie, a po­tem na­pisz­cie, czy się ze mną zga­dza­cie. Je­śli nie, podyskutujmy.

Bo z dys­ku­to­wa­niem jest dzi­siaj pro­blem. Żeby nie pi­sać ogól­ni­kami, od­niosę się do kon­kretu. Stu­kam te słowa, kiedy cala Pol­ska żyje ustawą o… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: