Numer 13, 14/2015

Ze­spół Pla­có­wek Re­so­cja­li­za­cyj­no-So­cjo­te­ra­peu­tycz­nych. Pierw­sze sko­ja­rze­nie – miej­sce dla naj­gor­szych na­sto­lat­ków. Agre­syw­nych, uza­leż­nio­nych, zde­mo­ra­li­zo­wa­nych. Fakt, nie miesz­ka­ją tu anioł­ki. Jed­nak wy­cho­wan­ko­wie nie uro­dzi­li się źli. Złe by­ło dzie­ciń­stwo, któ­re ich ukształ­to­wa­ło. Złe śro­do­wi­sko, w któ­rym do­ra­sta­li. Złe by­ły de­cy­zje, któ­rych te­raz ża­łu­ją.

JAKUB: – Nie po­do­ba mi się tu, bo nie moż­na… Czytaj dalej

Po­pu­lar­ność Ca­mi­no de San­tia­go od­ży­wa w XXI w., gdy w dro­dze do gro­bu św. Ja­ku­ba moż­na spo­tkać hisz­pań­skich pił­ka­rzy ta­kich jak An­dres In­ie­sta, Fer­nan­do Tor­res czy Ser­gio Bu­squ­ets.

 Na ten piel­grzy­mi szlak wy­ru­sza co ro­ku po­nad 200 tys. lu­dzi, ale to jesz­cze nic w po­rów­na­niu do mi­lio­no­wej fre­kwen­cji w śre­dnio­wie­czu, kie­dy dro­ga­mi św.… Czytaj dalej

To coś wię­cej, niż tyl­ko uczel­nia i aka­de­mik w jed­nym. To coś in­ne­go, niż „jak­by klasz­tor”. To nie do koń­ca „po­boż­ne ko­sza­ry”. To nie tyl­ko „fa­bry­ka księ­ży”. To po pro­stu: wyż­sze se­mi­na­rium du­chow­ne. I choć każ­de z wcze­śniej­szych okre­śleń w ja­kimś sen­sie zdra­dza taj­ni­ki se­mi­na­ryj­ne­go świa­ta, to jed­nak nie da się te­go świa­ta za­mknąć w kil­ku… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Zna­la­złam w in­ter­ne­cie mem. Traf­ny, spodo­bał mi się. Na zdję­ciu trze­pak, ta­ki sam, na któ­rym wie­sza się dy­wa­ny i wia­do­mo, co da­lej. A pod trze­pa­kiem pod­pis: „Je­śli pa­mię­tasz go ze swo­je­go dzie­ciń­stwa, praw­do­po­dob­nie na­le­żysz do ostat­nie­go po­ko­le­nia, któ­re mia­ło SZCZĘŚLIWE dzie­ciń­stwo”.

Co au­tor miał na my­śli? Pew­nie fakt, że wie­lu z nas za­mie­ni­ło… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: