Numer 13, 14/2015

Ze­spół Pla­có­wek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych. Pierw­sze sko­ja­rze­nie – miej­sce dla naj­gor­szych na­sto­lat­ków. Agre­syw­nych, uza­leż­nio­nych, zde­mo­ra­li­zo­wa­nych. Fakt, nie miesz­kają tu aniołki. Jed­nak wy­cho­wan­ko­wie nie uro­dzili się źli. Złe było dzie­ciń­stwo, które ich ukształ­to­wało. Złe śro­do­wi­sko, w któ­rym do­ra­stali. Złe były de­cy­zje, któ­rych te­raz żałują.

JAKUB: – Nie po­doba mi się tu, bo… Dalej

Po­pu­lar­ność Ca­mino de San­tiago od­żywa w XXI w., gdy w dro­dze do grobu św. Ja­kuba można spo­tkać hisz­pań­skich pił­ka­rzy ta­kich jak An­dres In­ie­sta, Fer­nando Tor­res czy Ser­gio Busquets.

 Na ten piel­grzymi szlak wy­ru­sza co roku po­nad 200 tys. lu­dzi, ale to jesz­cze nic w po­rów­na­niu do… Dalej

To coś wię­cej, niż tylko uczel­nia i aka­de­mik w jed­nym. To coś in­nego, niż „jakby klasz­tor”. To nie do końca „po­bożne ko­szary”. To nie tylko „fa­bryka księży”. To po pro­stu: wyż­sze se­mi­na­rium du­chowne. I choć każde z wcze­śniej­szych okre­śleń w ja­kimś sen­sie zdra­dza taj­niki se­mi­na­ryj­nego… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Zna­la­złam w in­ter­ne­cie mem. Trafny, spodo­bał mi się. Na zdję­ciu trze­pak, taki sam, na któ­rym wie­sza się dy­wany i wia­domo, co da­lej. A pod trze­pa­kiem pod­pis: „Je­śli pa­mię­tasz go ze swo­jego dzie­ciń­stwa, praw­do­po­dob­nie na­le­żysz do ostat­niego po­ko­le­nia, które miało SZCZĘŚLIWE dzieciństwo”.

Co au­tor miał… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: