Numer 12/2015

Z Do­mi­ni­kiem Pa­ster­na­kiem, dy­rek­to­rem Mło­dzie­żo­wego Ob­ser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego im. Ka­zi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach roz­ma­wia Magda Guziak-Nowak.

Jak wy­gląda ty­powy dzień pracy w Wa­szym obserwatorium?

– Na­sze ob­ser­wa­to­rium nie działa przy uczelni, więc nie zaj­mu­jemy się pracą na­ukową. Na­szym ce­lem jest za­szcze­pie­nie mło­dzieży pa­sji i mi­ło­ści do nieba oraz… Dalej

Im wię­cej chęci i po­sta­no­wień, że już dość, tym więk­sze były moje upadki. To jak z bi­blijną hi­sto­rią domu, który był wy­bu­do­wany na pia­sku i upa­dek jego był wielki.

Z 26-letnim Ka­mi­lem, któ­rego Pan Bóg uwol­nił od por­no­gra­fii i ma­stur­ba­cji, roz­ma­wia Magda Guziak-Nowak.

Kiedy za­częły się… Dalej

Można dziś prze­czy­tać, że ma­stur­ba­cja jest zu­peł­nie nie­szko­dliwa i jest do­brym „wpra­wia­niem się” w seks. W naj­lep­szym ra­zie przed­sta­wiana jest jako „zwy­kłe” zja­wi­sko sta­no­wiące nor­malny etap w roz­woju na­sto­latka. Czy rze­czy­wi­ście nie po­ciąga za sobą żad­nych konsekwencji?

Do przy­go­to­wa­nia ta­kiego te­matu nu­meru za­in­spi­ro­wał nas list jed­nego… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Mę­ska droga do wol­no­ści, czyli wła­ści­wie co…? Za­nim na­pi­szę kilka słów na ten te­mat, naj­pierw tro­chę au­to­pro­mo­cji i prze­chwa­łek. To było kilka ty­go­dni temu. W prze­rwie mię­dzy ko­rektą, skła­dem i do­bie­ra­niem zdjęć czy­ta­li­śmy Wa­sze li­sty. Wśród nich było kilka słów od 16-letniego chło­paka, który –… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: