Numer 12/2015

Z Do­mi­ni­kiem Pa­ster­na­kiem, dy­rek­to­rem Mło­dzie­żo­we­go Ob­ser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne­go im. Ka­zi­mie­rza Kor­dy­lew­skie­go w Nie­po­ło­mi­cach roz­ma­wia Mag­da Gu­ziak-No­wak.

Jak wy­glą­da ty­po­wy dzień pra­cy w Wa­szym ob­ser­wa­to­rium?

– Na­sze ob­ser­wa­to­rium nie dzia­ła przy uczel­ni, więc nie zaj­mu­je­my się pra­cą na­uko­wą. Na­szym ce­lem jest za­szcze­pie­nie mło­dzie­ży pa­sji i mi­ło­ści do nie­ba oraz po­ka­za­nie, że Wszech­świat jest pięk­ny.

W… Czytaj dalej

Im wię­cej chę­ci i po­sta­no­wień, że już dość, tym więk­sze by­ły mo­je upad­ki. To jak z bi­blij­ną hi­sto­rią do­mu, któ­ry był wy­bu­do­wa­ny na pia­sku i upa­dek je­go był wiel­ki.

Z 26-let­nim Ka­mi­lem, któ­re­go Pan Bóg uwol­nił od por­no­gra­fii i ma­stur­ba­cji, roz­ma­wia Mag­da Gu­ziak-No­wak.

Kie­dy za­czę­ły się Two­je kło­po­ty z ma­stur­ba­cją?

– Nie pa­mię­tam do­kład­nie, kie­dy… Czytaj dalej

Moż­na dziś prze­czy­tać, że ma­stur­ba­cja jest zu­peł­nie nie­szko­dli­wa i jest do­brym „wpra­wia­niem się” w seks. W naj­lep­szym ra­zie przed­sta­wia­na jest ja­ko „zwy­kłe” zja­wi­sko sta­no­wią­ce nor­mal­ny etap w roz­wo­ju na­sto­lat­ka. Czy rze­czy­wi­ście nie po­cią­ga za so­bą żad­nych kon­se­kwen­cji?

Do przy­go­to­wa­nia ta­kie­go te­ma­tu nu­me­ru za­in­spi­ro­wał nas list jed­ne­go z na­szych czy­tel­ni­ków. „Bar­dzo bym chciał, aby zna­lazł się… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Mę­ska dro­ga do wol­no­ści, czy­li wła­ści­wie co…? Za­nim na­pi­szę kil­ka słów na ten te­mat, naj­pierw tro­chę au­to­pro­mo­cji i prze­chwa­łek. To by­ło kil­ka ty­go­dni te­mu. W prze­rwie mię­dzy ko­rek­tą, skła­dem i do­bie­ra­niem zdjęć czy­ta­li­śmy Wa­sze li­sty. Wśród nich by­ło kil­ka słów od 16-let­nie­go chło­pa­ka, któ­ry – jak na­pi­sał – chciał­by prze­czy­tać w… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: