Numer 11/2015

„Śpie­waj­cie gło­sem, śpie­waj­cie ser­cem, śpie­waj­cie ustami, śpie­waj­cie swoim ży­ciem” – na­ucza św. Au­gu­styn. I jesz­cze: „Kto do­brze śpiewa, dwa razy się modli”.

Czy można pięk­niej na­pi­sać o śpie­wie? Mu­zyka to­wa­rzy­szy nam na co dzień. Słu­chamy jej w dro­dze do szkoły, słu­chamy w domu. Nie o … Dalej

O bi­twie o Monte Cas­sino sły­szał każdy Po­lak, wielu zna pieśń Czer­wone maki… W jed­nej ze zwro­tek śpie­wamy: „Ru­nęli przez ogień sza­leńcy! / Nie je­den z nich do­stał i padł... / Jak ci z So­mo­sierry sza­leńcy! / Jak ci spod Ro­kitny, sprzed lat!”. Obie ka­wa­le­ryj­skie… Dalej

Sły­sze­li­ście o cu­dach eu­cha­ry­stycz­nych? Np. we wło­skim Lan­ciano, nie­miec­kim Re­gens­burgu, fran­cu­skim Awi­nion czy ho­len­der­skim Am­ster­da­mie? Albo w pol­skiej So­kółce, gdzie w 2008 r. ka­płan pod­czas udzie­la­nia Ko­mu­nii św. upu­ścił ho­stię? Zgod­nie z prze­pi­sem li­tur­gicz­nym, ksiądz umie­ścił ko­mu­ni­kant w va­scu­lum (na­czy­niu li­tur­gicz­nym z wodą), w… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Wła­śnie skoń­czy­łam re­da­go­wać wy­wiad z To­ma­szem i po­my­śla­łam, że jest on do­sko­na­łym uzu­peł­nie­niem na­szego te­matu nu­meru, choć tego nie pla­no­wa­łam. Wspólny mia­now­nik dla tak róż­nych tek­stów z pierw­szych stron bie­żą­cej „Drogi” to miłość.

Mi­łość spra­wiła, że Je­zus Chry­stus otwo­rzył dla nas swoje Serce – naj­więk­szy… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: