Numer 10/2015

Są za­wo­do­wą dru­ży­ną ewan­ge­li­za­cyj­ną. Pro­wa­dzą re­ko­lek­cje, kon­cer­ty, du­że wy­da­rze­nia ha­lo­we i ple­ne­ro­we, po­nad­to warsz­ta­ty mu­zycz­ne i ta­necz­ne oraz re­ko­lek­cje igna­cjań­skie. Chcesz, by wy­stą­pi­li w two­jej pa­ra­fii? Za­proś ich z… kil­ku­let­nim wy­prze­dze­niem!

60 osób łą­czą­cych du­cho­wość igna­cjań­ską i cha­ry­zma­tycz­ną. Trzon ze­spo­łu sta­no­wią mał­żeń­stwa, są tak­że sin­gle i oso­by kon­se­kro­wa­ne. Spo­ty­ka­ją się przy ko­ście­le oo. Je­zu­itów w Ło­dzi,… Czytaj dalej

W pew­nym kra­ju Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji po­sta­no­wi­ło za­jąć się pro­ble­mem wy­pad­ków dro­go­wych, w któ­rych gi­ną mło­dzi lu­dzie. Usta­lo­no, że naj­częst­szą przy­czy­ną tra­ge­dii jest prze­bie­ga­nie przez jezd­nię w nie­do­zwo­lo­nych miej­scach i nie­prze­strze­ga­nie za­sad ru­chu dro­go­we­go. Po dłu­gich dys­ku­sjach usta­lo­no roz­wią­za­nie – ku­pi­my na­sto­lat­kom ka­ski, bę­dzie bez­piecz­niej!

Sy­tu­acja opo­wie­dzia­na w tej hi­sto­ryj­ce jest ab­sur­dal­na? To mo­że za­cznij­my… Czytaj dalej

Chle­ba na­sze­go, po­wsze­dnie­go… I że­by ta­ta nie mu­siał pra­co­wać za gra­ni­cą.

Po­nad 2 mi­lio­ny Po­la­ków miesz­ka za gra­ni­cą. Co dru­gi emi­grant ży­je w Wiel­kiej Bry­ta­nii lub Niem­czech. Sie­dem na dzie­sięć osób zna ro­da­ka, któ­ry prze­by­wa na ob­czyź­nie. Trzech na czte­rech Po­la­ków wy­jeż­dża w po­szu­ki­wa­niu pra­cy. Emi­gru­ją głów­nie lu­dzie mło­dzi – po­nad 60 proc. osób… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

No tak, mia­ło być wio­sen­nie, ma­jo­wo, sym­pa­tycz­nie, a my przy­ło­ży­li­śmy te­mat z gru­bej ru­ry. W tym nu­me­rze pi­sze­my o emi­gra­cji za­rob­ko­wej na­szych ro­dzi­ców. Ba­da­nia po­ka­zu­ją, że 7 na 10 osób zna Po­la­ków pra­cu­ją­cych za gra­ni­cą. Nie za­wsze są ni­mi świe­żo upie­cze­ni ab­sol­wen­ci pol­skich uczel­ni al­bo sin­gle, któ­rzy nie ma­ją w kra­ju żad­nych zo­bo­wią­zań. Za… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: