Numer 10/2015

Są za­wo­dową dru­żyną ewan­ge­li­za­cyjną. Pro­wa­dzą re­ko­lek­cje, kon­certy, duże wy­da­rze­nia ha­lowe i ple­ne­rowe, po­nadto warsz­taty mu­zyczne i ta­neczne oraz re­ko­lek­cje igna­cjań­skie. Chcesz, by wy­stą­pili w two­jej pa­ra­fii? Za­proś ich z… kil­ku­let­nim wyprzedzeniem!

60 osób łą­czą­cych du­cho­wość igna­cjań­ską i cha­ry­zma­tyczną. Trzon ze­społu sta­no­wią mał­żeń­stwa, są także sin­gle i… Dalej

W pew­nym kraju Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji po­sta­no­wiło za­jąć się pro­ble­mem wy­pad­ków dro­go­wych, w któ­rych giną mło­dzi lu­dzie. Usta­lono, że naj­częst­szą przy­czyną tra­ge­dii jest prze­bie­ga­nie przez jezd­nię w nie­do­zwo­lo­nych miej­scach i nie­prze­strze­ga­nie za­sad ru­chu dro­go­wego. Po dłu­gich dys­ku­sjach usta­lono roz­wią­za­nie – ku­pimy na­sto­lat­kom ka­ski, bę­dzie bezpieczniej!

Sy­tu­acja opo­wie­dziana w… Dalej

Chleba na­szego, po­wsze­dniego… I żeby tata nie mu­siał pra­co­wać za granicą.

Po­nad 2 mi­liony Po­la­ków mieszka za gra­nicą. Co drugi emi­grant żyje w Wiel­kiej Bry­ta­nii lub Niem­czech. Sie­dem na dzie­sięć osób zna ro­daka, który prze­bywa na ob­czyź­nie. Trzech na czte­rech Po­la­ków wy­jeż­dża w po­szu­ki­wa­niu pracy. Emi­grują… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

No tak, miało być wio­sen­nie, ma­jowo, sym­pa­tycz­nie, a my przy­ło­ży­li­śmy te­mat z gru­bej rury. W tym nu­me­rze pi­szemy o emi­gra­cji za­rob­ko­wej na­szych ro­dzi­ców. Ba­da­nia po­ka­zują, że 7 na 10 osób zna Po­la­ków pra­cu­ją­cych za gra­nicą. Nie za­wsze są nimi świeżo upie­czeni ab­sol­wenci pol­skich… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: