Numer 09/2015

Dzi­siaj nie uwa­ża­my już, jak sta­ro­żyt­ni Gre­cy, że to dar bo­gi­ni Mne­mo­zy­ny. Pa­mięć jest pod­sta­wą na­szej oso­bo­wo­ści. Je­ste­śmy tym, kim je­ste­śmy dla­te­go, że pa­mię­ta­my. Jak to się dzie­je, że za­pa­mię­tu­je­my, prze­cho­wu­je­my i przy­po­mi­na­my so­bie in­for­ma­cje?

Być mo­że ma­cie w ro­dzi­nie ko­goś star­sze­go, kto ma kło­po­ty z pa­mię­cią. Co­dzien­ność ta­kiej oso­by i jej oto­cze­nia by­wa… Czytaj dalej

Naj­wznio­ślej­sza, naj­trud­niej­sza, naj­mil­sza Bo­gu, „naj­mniej” ludz­ka w spo­sób na­tu­ral­ny (bo trze­ba mieć du­szę wprost anio­ła) – oto mo­dli­twa uwiel­bie­nia. Mo­dli­twa, w ja­kiej bę­dzie­my trwać przed Bo­giem przez ca­łą wiecz­ność. Naj­mniej bez­in­te­re­sow­na – już nie dzię­ku­je­my Bo­gu za da­ry; już nie prze­pra­sza­my za grze­chy; już nie pro­si­my o nic dla sie­bie – je­dy­nie wiel­bi­my Bo­ga… Czytaj dalej

Gdy w 1945 r. na kon­ty­nen­cie umil­kły dzia­ła, na Za­cho­dzie znaj­do­wa­ło się po­nad 200 tys. żoł­nie­rzy Pol­skich Sił Zbroj­nych na Za­cho­dzie (PSZ). Wal­czy­li na wszyst­kich fron­tach, lecz pod­le­ga­li roz­ka­zom Na­czel­ne­go Wo­dza na Uchodź­stwie w Lon­dy­nie.

Po za­koń­cze­niu woj­ny więk­szość z nich nie chcia­ła lub nie mo­gła wra­cać do ko­mu­ni­stycz­nej Pol­ski, gdzie cze­ka­ły ich… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Pra­wa rę­ka świad­ka na mo­im ra­mie­niu. Krzyż kre­ślo­ny świę­ty­mi ole­ja­mi na mo­jej gło­wie. Dia­log z bi­sku­pem:

– Wik­to­rio, przyj­mij zna­mię Du­cha Świę­te­go.

– Amen.

– Po­kój z to­bą.

– I z du­chem two­im.

I już po. Je­stem wy­bierz­mo­wa­na. Nie no, bierz­mo­wa­nie jest zde­cy­do­wa­nie mniej po­ka­zo­we niż chrzest, Pierw­sza Ko­mu­nia Świę­ta, ślub… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: