Numer 08/2015

Mogą ra­nić, nisz­czyć, ob­ra­żać. Mogą do­da­wać otu­chy, pod­trzy­my­wać na du­chu, le­czyć. Słowa mają moc.

Po­dobno w sło­wach za­wiera się za­le­d­wie 7 proc. tre­ści, które prze­ka­zu­jemy (reszta to „mowa ciała”). Jed­nak w bli­skich re­la­cjach to, co mó­wimy, ma wielką wagę. W do­datku, zna­jąc ro­dzi­ców, ro­dzeń­stwo, przy­ja­ciół… Dalej

Prośba to­wa­rzy­szy nam od naj­młod­szych lat. Nic więc dziw­nego, że stała się ele­men­tem mo­dli­twy. Prośba jest ele­men­tem kul­tury osoby pro­szą­cej. Gdy ktoś prosi, mówi jed­no­cze­śnie: „Sam nie dam rady, po­móż mi”. Prośba wy­raża na­szą bez­rad­ność, brak sa­mo­wy­star­czal­no­ści. Po­sze­rza nasz świat o drugą osobę, prze­ła­muje na­szą py­chę, uczy wdzięcz­no­ści. Ten,… Dalej

Z oka­zji ju­bi­le­uszu „Drogi” od­sła­niamy ku­lisy jej po­wsta­wa­nia. Prze­czy­taj­cie, co to jest ko­le­gium re­dak­cyjne, de­adline czy ma­kieta. I dla­czego lu­bimy bł. Ja­kuba Alberionego.

Od Gu­ten­berga do Merkuriusza

Hi­sto­ria ga­zety w dzie­jach świata za­częła się w 1450 r., kiedy Jo­han­nes Gu­ten­berg wy­na­lazł ru­chomą czcionkę i … Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Dro­dzy Czy­tel­nicy! To bę­dzie to­tal­nie nie­mę­ski wstęp­niak, bo pi­sząc go, tro­chę się wzru­szam. Prze­cież nie co ty­dzień ob­cho­dzimy tak po­ważny jubileusz.

Równo 20 lat temu wy­szedł z dru­karni pierw­szy nu­mer „Drogi”.

Okrą­gła rocz­nica to do­sko­nała oka­zja do wspo­mnień i szcze­rego „dzię­kuję”, wy­po­wie­dzia­nego w kie­runku osób,… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: