Numer 07/2015

Słowa te pi­szę w pią­tek po Po­pielcu, gdy w Jutrzni bre­wia­rzo­wej i w li­tur­gii mszal­nej od­czy­tu­jemy piękny psalm 51: „Zmi­łuj się nade mną Boże w ła­ska­wo­ści swo­jej, w ogro­mie swej do­broci zmaż moją nie­pra­wość…”. We­dług tra­dy­cji i ba­dań eg­ze­ge­tów (teo­lo­gów ko­men­tu­ją­cych tek­sty bi­blijne) po­wstał… Dalej

– Zmar­twych­wsta­nie Chry­stusa to fun­da­ment na­szej wiary – mówi Pa­weł Go­lec. A Łu­kasz do­daje: – Wie­rząc w ży­cie wieczne można żyć spo­koj­niej i ra­do­śniej. Wa­run­kiem jest za­pro­sze­nie Mi­strza do swo­jego serca i trwa­nie w Jego nauce.

Pol­skie tra­dy­cje wiel­ko­postne i wiel­ka­nocne są bar­dzo bo­gate… Dalej

Chcesz ewan­ge­li­zo­wać? Świet­nie! Za­nim do­trzesz do da­le­kiej Afryki, idź na plażę, kon­cert albo po pro­stu do szkoły.

Au­to­rem sfor­mu­ło­wa­nia „nowa ewan­ge­li­za­cja” (choć „moda” na nie na­stała kilka lat temu) nie jest pa­pież Fran­ci­szek ani na­wet Be­ne­dykt XVI.

Po raz pierw­szy użył go św. Jan Pa­weł II w Krakowie-Nowej… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Al­le­luja! Po smutku Wiel­kiego Piątku na­de­szła chwała po­ranka! Chry­stus zwy­cię­żył, Chry­stus żyje! Ko­chani Czy­tel­nicy, z oka­zji naj­wspa­nial­szych świąt w ca­łym roku li­tur­gicz­nym ży­czę Wam… do­brej pa­mięci. Żeby już ni­gdy nie wy­pa­dło Wam z głowy, że­by­ście nie za­po­mnieli, że ofiara Je­zusa była dla nas – dla… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: