Numer 07/2015

Sło­wa te pi­szę w pią­tek po Po­piel­cu, gdy w Jutrz­ni bre­wia­rzo­wej i w li­tur­gii mszal­nej od­czy­tu­je­my pięk­ny psalm 51: „Zmi­łuj się na­de mną Bo­że w ła­ska­wo­ści swo­jej, w ogro­mie swej do­bro­ci zmaż mo­ją nie­pra­wość…”. We­dług tra­dy­cji i ba­dań eg­ze­ge­tów (teo­lo­gów ko­men­tu­ją­cych tek­sty bi­blij­ne) po­wstał on w na­stęp­stwie eks­tre­mal­nie trud­nych wy­da­rzeń. Król Da­wid, po­stać pu­blicz­na i god­na za­ufa­nia, zde­cy­do­wał… Czytaj dalej

– Zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa to fun­da­ment na­szej wia­ry – mó­wi Pa­weł Go­lec. A Łu­kasz do­da­je: – Wie­rząc w ży­cie wiecz­ne moż­na żyć spo­koj­niej i ra­do­śniej. Wa­run­kiem jest za­pro­sze­nie Mi­strza do swo­je­go ser­ca i trwa­nie w Je­go na­uce.

Pol­skie tra­dy­cje wiel­ko­post­ne i wiel­ka­noc­ne są bar­dzo bo­ga­te i róż­no­rod­ne. Chy­ba ni­gdzie na świe­cie nie są tak prze­ży­wa­ne i nie prze­ma­wia­ją do… Czytaj dalej

Chcesz ewan­ge­li­zo­wać? Świet­nie! Za­nim do­trzesz do da­le­kiej Afry­ki, idź na pla­żę, kon­cert al­bo po pro­stu do szko­ły.

Au­to­rem sfor­mu­ło­wa­nia „no­wa ewan­ge­li­za­cja” (choć „mo­da” na nie na­sta­ła kil­ka lat te­mu) nie jest pa­pież Fran­ci­szek ani na­wet Be­ne­dykt XVI.

Po raz pierw­szy użył go św. Jan Pa­weł II w Kra­ko­wie-No­wej Hu­cie pod­czas piel­grzym­ki… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Al­le­lu­ja! Po smut­ku Wiel­kie­go Piąt­ku na­de­szła chwa­ła po­ran­ka! Chry­stus zwy­cię­żył, Chry­stus ży­je! Ko­cha­ni Czy­tel­ni­cy, z oka­zji naj­wspa­nial­szych świąt w ca­łym ro­ku li­tur­gicz­nym ży­czę Wam… do­brej pa­mię­ci. Że­by już ni­gdy nie wy­pa­dło Wam z gło­wy, że­by­ście nie za­po­mnie­li, że ofia­ra Je­zu­sa by­ła dla nas – dla mnie i dla Was.

Każ­da li­tur­gia Wiel­kie­go… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: