Numer 06/2015

Na Wa­sze py­ta­nia bez wa­ha­nia od­po­wia­da­ją spe­cja­li­ści: psy­cho­log, gi­ne­ko­log, tech­nik ży­wie­nia, dusz­pa­sterz mło­dzie­ży i psy­cho­log kli­nicz­ny zaj­mu­ją­cy się za­wo­do­wo te­ma­ty­ką sek­su­al­no­ści. Li­sty dru­ku­je­my ano­ni­mo­wo. Pisz­cie tu­taj: pytania@droga.com.pl

Od pew­ne­go cza­su za­czę­łam się za­sta­na­wiać nad swo­ją wia­ra, nad tym, czy nie jest ona przy­pad­kiem opar­ta tyl­ko na emo­cjach. Kie­dy się do­zna­je w wie­rze… Czytaj dalej

Ist­nie­nie ży­cia jest tak nie­praw­do­po­dob­ne, że sta­wia py­ta­nia naj­więk­szej wa­gi. Kim je­ste­śmy? Po co to wszyst­ko? Czło­wiek nie jest zdol­ny od­po­wie­dzieć. Ale Bóg tak.

Już sam fakt, że ba­da­my Wszech­świat, coś o nim mó­wi. Ob­ser­wu­je­my wszech­świat w nie­przy­pad­ko­wej epo­ce je­go ist­nie­nia, w któ­rej roz­wi­nę­ło się ży­cie opar­te na che­mii wę­gla. Pier­wia­stek ten mu­siał… Czytaj dalej

Let­nie, sierp­nio­we, skwar­ne po­po­łu­dnie na jed­nej z dróg wio­dą­cych do Czę­sto­cho­wy. Z gło­śni­ka piel­grzym­ko­we­go pły­ną pro­ste sło­wa pio­sen­ki: „Naj­lep­sza mo­dli­twa ja­ką znam / mó­wić dzię­ku­ję za to, co mam…”. Za kil­ka go­dzin te sło­wa sta­ją się te­ma­tem wie­czor­ne­go spo­tka­nia w po­dzię­ce za ko­lej­ny uda­ny dzień piel­grzym­ki.

Spo­tka­nie mło­de­go czło­wie­ka z je­go kie­row­ni­kiem du­cho­wym.… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Bie­żą­cą „Dro­gę” zdo­mi­no­wa­ły dwa te­ma­ty. Za­czy­na­my od we­zwa­nia do ra­ba­nu w Ko­ście­le. Że­by by­ło pre­cy­zyj­niej – do te­go ra­ba­nu wzy­wa nie na­sza re­dak­cja, ale sam pa­pież Fran­ci­szek! Ten ra­ban to praw­dzi­wa re­wo­lu­cja. Naj­le­piej bę­dzie, je­śli od­dam głos sa­me­mu Oj­cu Świę­te­mu. W orę­dziu na te­go­rocz­ne 30. Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży na­pi­sał:

„Za­chę­ca­jąc… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: