Numer 06/2015

Na Wa­sze py­ta­nia bez wa­ha­nia od­po­wia­dają spe­cja­li­ści: psy­cho­log, gi­ne­ko­log, tech­nik ży­wie­nia, dusz­pa­sterz mło­dzieży i psy­cho­log kli­niczny zaj­mu­jący się za­wo­dowo te­ma­tyką sek­su­al­no­ści. Li­sty dru­ku­jemy ano­ni­mowo. Pisz­cie tu­taj: pytania@droga.com.pl

Od pew­nego czasu za­czę­łam się za­sta­na­wiać nad swoją wiara, nad tym, czy nie jest ona przy­pad­kiem oparta tylko na emo­cjach. Kiedy się… Dalej

Ist­nie­nie ży­cia jest tak nie­praw­do­po­dobne, że sta­wia py­ta­nia naj­więk­szej wagi. Kim je­ste­śmy? Po co to wszystko? Czło­wiek nie jest zdolny od­po­wie­dzieć. Ale Bóg tak.

Już sam fakt, że ba­damy Wszech­świat, coś o nim mówi. Ob­ser­wu­jemy wszech­świat w nie­przy­pad­ko­wej epoce jego ist­nie­nia, w któ­rej roz­wi­nęło się ży­cie… Dalej

Let­nie, sierp­niowe, skwarne po­po­łu­dnie na jed­nej z dróg wio­dą­cych do Czę­sto­chowy. Z gło­śnika piel­grzym­ko­wego płyną pro­ste słowa pio­senki: „Naj­lep­sza mo­dli­twa jaką znam / mó­wić dzię­kuję za to, co mam…”. Za kilka go­dzin te słowa stają się te­ma­tem wie­czor­nego spo­tka­nia w po­dzięce za ko­lejny udany dzień pielgrzymki.… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Bie­żącą „Drogę” zdo­mi­no­wały dwa te­maty. Za­czy­namy od we­zwa­nia do ra­banu w Ko­ściele. Żeby było pre­cy­zyj­niej – do tego ra­banu wzywa nie na­sza re­dak­cja, ale sam pa­pież Fran­ci­szek! Ten ra­ban to praw­dziwa re­wo­lu­cja. Naj­le­piej bę­dzie, je­śli od­dam głos sa­memu Ojcu Świę­temu. W orę­dziu na te­go­roczne 30. Świa­towe… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: