Numer 05/2015

Je­ste­śmy po­tęgą na skocz­niach i bie­go­wych tra­sach nar­ciar­skich, ro­śnie na­sza siła na par­kie­tach bo­isk do siat­kówki i piłki ręcz­nej, nie naj­go­rzej ra­dzimy so­bie na kor­tach te­ni­so­wych. Czy po te­go­rocz­nych dwóch miej­scach na po­dium Da­karu otwiera się pol­ska era w rajdach?

Fran­cu­ski mo­to­cy­kli­sta Thierry Sa­bine w 1977… Dalej

Czy wy­łą­czy­łam że­lazko? Czy za­mkną­łem miesz­ka­nie? Gdzie są klu­cze, które przed chwilą mia­łam w rę­kach? Jaki dziś dzień tygodnia?

Je­stem prze­ko­nana, że więk­szość z was miała po­dobne do­świad­cze­nie: czy­tam książkę i na­gle orien­tuję się, że nie wiem, w któ­rym miej­scu strony je­stem i jak się… Dalej

Po­mysł na T-shirty z Pa­nem Je­zu­sem zro­dził się na re­ko­lek­cjach. I dla­tego to coś wię­cej niż „moda katolicka”.

– To nie był po­mysł na biz­nes, ale pra­gnie­nie serca, aby przez sztukę uczest­ni­czyć w dziele no­wej ewan­ge­li­za­cji – opo­wiada Mo­nika Kaś­kosz ze wspól­noty Przy­mie­rza Ro­dzin Mamre z … Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Bab­cia prze­ka­zała mi lu­dową mą­drość: „Nie łap stu srok za ogon!”. Rada fak­tycz­nie cał­kiem do­bra, wy­pró­bo­wa­łam ją wiele razy. Ro­bie­nie kilku rze­czy na raz skut­kuje zwy­kle tym, że żad­nej nie wy­ko­nuję po­rząd­nie, tak na sto pro­cent. Le­piej wy­brać jedną działkę i ją po­woli „uprawiać”.

Mimo to w… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: