Numer 05/2015

Je­ste­śmy po­tę­gą na skocz­niach i bie­go­wych tra­sach nar­ciar­skich, ro­śnie na­sza si­ła na par­kie­tach bo­isk do siat­ków­ki i pił­ki ręcz­nej, nie naj­go­rzej ra­dzi­my so­bie na kor­tach te­ni­so­wych. Czy po te­go­rocz­nych dwóch miej­scach na po­dium Da­ka­ru otwie­ra się pol­ska era w raj­dach?

Fran­cu­ski mo­to­cy­kli­sta Thier­ry Sa­bi­ne w 1977 r. brał udział w Raj­dzie Abi­dżan-Ni­cea. Je­den z eta­pów wiódł… Czytaj dalej

Czy wy­łą­czy­łam że­laz­ko? Czy za­mkną­łem miesz­ka­nie? Gdzie są klu­cze, któ­re przed chwi­lą mia­łam w rę­kach? Ja­ki dziś dzień ty­go­dnia?

Je­stem prze­ko­na­na, że więk­szość z was mia­ła po­dob­ne do­świad­cze­nie: czy­tam książ­kę i na­gle orien­tu­ję się, że nie wiem, w któ­rym miej­scu stro­ny je­stem i jak się to­czy ak­cja. Gdzie by­ły mo­je my­śli, gdy oczy au­to­ma­tycz­nie wy­ko­ny­wa­ły… Czytaj dalej

Po­mysł na T-shir­ty z Pa­nem Je­zu­sem zro­dził się na re­ko­lek­cjach. I dla­te­go to coś wię­cej niż „mo­da ka­to­lic­ka”.

– To nie był po­mysł na biz­nes, ale pra­gnie­nie ser­ca, aby przez sztu­kę uczest­ni­czyć w dzie­le no­wej ewan­ge­li­za­cji – opo­wia­da Mo­ni­ka Kaś­kosz ze wspól­no­ty Przy­mie­rza Ro­dzin Mam­re z Czę­sto­cho­wy. – Pięć lat te­mu pod­czas re­ko­lek­cji, pod… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Bab­cia prze­ka­za­ła mi lu­do­wą mą­drość: „Nie łap stu srok za ogon!”. Ra­da fak­tycz­nie cał­kiem do­bra, wy­pró­bo­wa­łam ją wie­le ra­zy. Ro­bie­nie kil­ku rze­czy na raz skut­ku­je zwy­kle tym, że żad­nej nie wy­ko­nu­ję po­rząd­nie, tak na sto pro­cent. Le­piej wy­brać jed­ną dział­kę i ją po­wo­li „upra­wiać”.

Mi­mo to w dzi­siej­szym te­ma­cie nu­me­ru… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: