Numer 04/2015

Ra­per Ar­ka­dio: To brat po­ka­zał mi in­ną dro­gę. Gdy by­łem na­sto­lat­kiem, zna­lazł ma­ri­hu­anę w mo­im piór­ni­ku. I za­in­spi­ro­wał mnie do zmia­ny ży­cia.

Mój brat Ka­mil jest star­szy o 7 lat. Bra­ter­stwo to szan­sa na roz­wój. Gdy je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że ktoś chce dla nas do­brze, to chęt­niej przyj­mu­je­my od nie­go kry­ty­kę. Na­wet je­śli na… Czytaj dalej

Sprze­da­wa­ła abor­cję. Mo­gła za­ra­biać mi­lion do­la­rów rocz­nie. Dla­cze­go zre­zy­gno­wa­ła?

W 1973 r., kie­dy Sta­ny Zjed­no­czo­ne za­le­ga­li­zo­wa­ły abor­cję, Ca­rol Eve­rett by­ła już mat­ką dwóch sy­nów – je­den miał osiem, dru­gi dzie­sięć lat. Nie pla­no­wa­ła wię­cej dzie­ci, ale gdy od­kry­ła, że po­now­nie jest w cią­ży, ucie­szy­ła się. Jej mąż za­re­ago­wał jed­nak zu­peł­nie ina­czej. „Po… Czytaj dalej

Dzi­siej­szy od­ci­nek szko­ły mo­dli­twy jest ści­śle zwią­za­ny z po­przed­nim, w któ­rym mó­wi­li­śmy o umie­jęt­no­ści sku­pie­nia. W sku­pie­niu cho­dzi o to, aby jak naj­le­piej wy­ko­rzy­stać da­ny nam przez Bo­ga czas.

Czas jest jed­nym z naj­cen­niej­szych i naj­bar­dziej ulot­nych da­rów Bo­żych. Tak na­praw­dę do dys­po­zy­cji ma­my tyl­ko tę jed­ną chwi­lę. W niej de­cy­du­je się, ja­kim czło­wie­kiem je­stem. Chwi­la po­przed­nia już… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: