Numer 04/2015

Ra­per Ar­ka­dio: To brat po­ka­zał mi inną drogę. Gdy by­łem na­sto­lat­kiem, zna­lazł ma­ri­hu­anę w moim piór­niku. I za­in­spi­ro­wał mnie do zmiany życia.

Mój brat Ka­mil jest star­szy o 7 lat. Bra­ter­stwo to szansa na roz­wój. Gdy je­ste­śmy prze­ko­nani, że ktoś chce dla nas do­brze, to chęt­niej… Dalej

Sprze­da­wała abor­cję. Mo­gła za­ra­biać mi­lion do­la­rów rocz­nie. Dla­czego zrezygnowała?

W 1973 r., kiedy Stany Zjed­no­czone za­le­ga­li­zo­wały abor­cję, Ca­rol Eve­rett była już matką dwóch sy­nów – je­den miał osiem, drugi dzie­sięć lat. Nie pla­no­wała wię­cej dzieci, ale gdy od­kryła, że po­now­nie jest w ciąży, ucie­szyła się. Jej mąż za­re­ago­wał… Dalej

Dzi­siej­szy od­ci­nek szkoły mo­dli­twy jest ści­śle zwią­zany z po­przed­nim, w któ­rym mó­wi­li­śmy o umie­jęt­no­ści sku­pie­nia. W sku­pie­niu cho­dzi o to, aby jak naj­le­piej wy­ko­rzy­stać dany nam przez Boga czas.

Czas jest jed­nym z naj­cen­niej­szych i naj­bar­dziej ulot­nych da­rów Bo­żych. Tak na­prawdę do… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: