Numer 03/2015

Wiel­ki Post to ko­lej­ki do kon­fe­sjo­na­łów. Cza­sem jed­nak zwle­ka­my do ostat­niej chwi­li, bo al­bo nie pa­mię­ta­my grze­chów, al­bo zno­wu ma­my to sa­mo, al­bo nie ża­łu­je­my… Co zro­bić, gdy spo­wiedź – tak po ludz­ku – jest dla nas trud­na?

Sa­kra­ment spo­wie­dzi to wdzięcz­ny te­mat, je­śli cho­dzi o two­rze­nie fi­ne­zyj­nych po­rów­nań. Na przy­kład:… Czytaj dalej

Po trzech od­cin­kach do­ty­czą­cych „hi­sto­rii” mo­dli­twy dziś przed­sta­wi­my dwie kon­kret­ne ele­men­ty tej sztu­ki. Waż­ne, by­ście mie­li za­wsze świa­do­mość, że jest to wspa­nia­ła, ale też nie­zmier­nie trud­na przy­go­da. Mo­dli­twa jest sztu­ką. Jest prze­bo­ga­ta w swo­ich od­mia­nach, sty­lach, spo­so­bach. Skła­da się na nią wie­le ele­men­tów.

Czło­wiek uczy się jej ca­łe ży­cie i mo­że wejść… Czytaj dalej

By od­na­leźć per­ły wśród ka­mie­ni, trze­ba się tro­chę wy­si­lić. Co war­to oglą­dać i cze­go war­to słu­chać?

Ze wszyst­kich stron me­dia i por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we za­sy­pu­ją nas ste­ka­mi bzdur i bez­sen­sow­nych in­for­ma­cji. Czę­sto brak w nich ja­kich­kol­wiek war­to­ści czy praw­dy, ale ma­my dla was in­te­re­su­ją­ce pro­po­zy­cje.

Każ­dy ma swo­je We­ster­plat­te

Od pra­wie ro­ku w Te­le­wi­zji Trwam emi­to­wa­ny… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: