Numer 03/2015

Wielki Post to ko­lejki do kon­fe­sjo­na­łów. Cza­sem jed­nak zwle­kamy do ostat­niej chwili, bo albo nie pa­mię­tamy grze­chów, albo znowu mamy to samo, albo nie ża­łu­jemy… Co zro­bić, gdy spo­wiedź – tak po ludzku – jest dla nas trudna?

Sa­kra­ment spo­wie­dzi to wdzięczny te­mat, je­śli cho­dzi o two­rze­nie fi­ne­zyj­nych po­rów­nań.… Dalej

Po trzech od­cin­kach do­ty­czą­cych „hi­sto­rii” mo­dli­twy dziś przed­sta­wimy dwie kon­kretne ele­menty tej sztuki. Ważne, by­ście mieli za­wsze świa­do­mość, że jest to wspa­niała, ale też nie­zmier­nie trudna przy­goda. Mo­dli­twa jest sztuką. Jest prze­bo­gata w swo­ich od­mia­nach, sty­lach, spo­so­bach. Składa się na nią wiele elementów.

Czło­wiek uczy się jej całe ży­cie… Dalej

By od­na­leźć perły wśród ka­mieni, trzeba się tro­chę wy­si­lić. Co warto oglą­dać i czego warto słuchać?

Ze wszyst­kich stron me­dia i por­tale spo­łecz­no­ściowe za­sy­pują nas ste­kami bzdur i bez­sen­sow­nych in­for­ma­cji. Czę­sto brak w nich ja­kich­kol­wiek war­to­ści czy prawdy, ale mamy dla was in­te­re­su­jące propozycje.

Każdy ma… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: