Numer 02/2015

Apo­sto­ło­wie i pierwsi ucznio­wie Je­zusa mieli jesz­cze świeżo w pa­mięci za­le­ce­nia Zba­wi­ciela co do mo­dli­twy. Pa­mię­tali sam przy­kład Chry­stusa, który mo­dlił się w każ­dym cza­sie, do Ojca, któ­rego na­zy­wał Abba, z wielką pew­no­ścią wy­słu­cha­nia. Pa­mię­tali przy­po­wie­ści o sztuce mo­dli­twy: o fa­ry­ze­uszu i cel­niku,… Dalej

To, co wir­tu­alne, wy­daje nam się cza­sem nie do końca praw­dziwe, bez­pieczne, spoko, bo jest tylko w kom­pu­te­rze. Ale cy­ber­prze­moc, choć wir­tu­alna, boli na­prawdę. I za­bija naprawdę.

Zo­baczmy to na przy­kła­dach. Tym smut­niej­szych, że to praw­dziwe hi­sto­rie. Pa­mię­ta­cie 14-letnią dziew­czyny z An­glii, która w ze­szłym roku… Dalej

Z ks. Bo­gu­sła­wem Ze­ma­nem, pro­win­cja­łem To­wa­rzy­stwa św. Pawła, pi­sa­rzem ba­jek dla dzieci i twórcą pio­se­nek roz­ma­wia Mag­da­lena Guziak-Nowak.

25 stycz­nia ob­cho­dzimy wspo­mnie­nie na­wró­ce­nia św. Pawła, a Ksiądz jest pro­win­cja­łem zgro­ma­dze­nia, które wy­brało go na swo­jego pa­trona. Co w św. Pawle po­ciąga najbardziej?

– Święty Pa­weł to czło­wiek… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: