Numer 01/2015

„Moja mama mnie ko­chała” – opo­wiada Juda My­ers, po­częta w wy­niku gwałtu. O uro­dzi­nach w Wa­len­tynki i ko­bie­tach – bo­ha­ter­kach roz­ma­wia z Ewą Rejman.

Pani mama zo­stała zgwał­cona, a Pani sama jest owo­cem tego gwałtu. Czy kie­dy­kol­wiek Pani ma­mie su­ge­ro­wano aborcję?

Tak, za­równo… Dalej

Gdyby dzie­sięć lat temu ktoś mi po­wie­dział, że sie­dząc przed kom­pu­te­rem będę pi­sać świa­dec­two o tym, jak jest na mi­sjach w Bo­li­vii, pew­nie bym się ro­ze­śmiała. Ale je­stem tu, już od roku!

Mi­sje były we mnie za­wsze. Pa­mię­tam mi­sjo­na­rzy, któ­rzy przy­jeż­dżali i opo­wia­dali o … Dalej

Mama i tata to dla więk­szo­ści z nas naj­waż­niej­sze osoby w ży­ciu. Gdy re­la­cja z nimi jest mocna i zdrowa, uskrzy­dla. Ale cza­sem naj­zwy­czaj­niej w świe­cie – trudno się dogadać.

Ko­chamy ro­dzi­ców, a oni ko­chają nas. A jed­nak po­ja­wiają się mię­dzy nami… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: