Numer 01/2015

„Mo­ja ma­ma mnie ko­cha­ła” – opo­wia­da Ju­da My­ers, po­czę­ta w wy­ni­ku gwał­tu. O uro­dzi­nach w Wa­len­tyn­ki i ko­bie­tach – bo­ha­ter­kach roz­ma­wia z Ewą Rej­man.

Pa­ni ma­ma zo­sta­ła zgwał­co­na, a Pa­ni sa­ma jest owo­cem te­go gwał­tu. Czy kie­dy­kol­wiek Pa­ni ma­mie su­ge­ro­wa­no abor­cję?

Tak, za­rów­no le­karz, do któ­re­go po­szła, jak i jej wła­sna ma­ma pro­po­no­wa­li ta­kie „roz­wią­za­nie”. Le­karz,… Czytaj dalej

Gdy­by dzie­sięć lat te­mu ktoś mi po­wie­dział, że sie­dząc przed kom­pu­te­rem bę­dę pi­sać świa­dec­two o tym, jak jest na mi­sjach w Bo­li­vii, pew­nie bym się ro­ze­śmia­ła. Ale je­stem tu, już od ro­ku!

Mi­sje by­ły we mnie za­wsze. Pa­mię­tam mi­sjo­na­rzy, któ­rzy przy­jeż­dża­li i opo­wia­da­li o swo­jej pra­cy, o lu­dziach, in­nej kul­tu­rze. Już wte­dy czu­łam, że… Czytaj dalej

Ma­ma i ta­ta to dla więk­szo­ści z nas naj­waż­niej­sze oso­by w ży­ciu. Gdy re­la­cja z ni­mi jest moc­na i zdro­wa, uskrzy­dla. Ale cza­sem naj­zwy­czaj­niej w świe­cie – trud­no się do­ga­dać.

Ko­cha­my ro­dzi­ców, a oni ko­cha­ją nas. A jed­nak po­ja­wia­ją się mię­dzy na­mi pro­ble­my. Choć­by ro­dzi­ce by­li naj­wspa­nial­si, choć­by­śmy i my bar­dzo się sta­ra­li. Nie­któ­rych spięć moż­na unik­nąć, zmie­nia­jąc spo­sób… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: