Rok 2015

POCHODZENIE: Przy­szły pa­pież do­ra­stał w burz­li­wych oko­licz­no­ściach. Był Rzy­mia­ni­nem i sy­nem... księ­dza. I to po­boż­nego księ­dza. W III w. ka­pła­nów nie obo­wią­zy­wał jesz­cze pełny ce­li­bat. Wo­bec prze­śla­do­wań za ce­sa­rza Dio­kle­cjana, który na­ka­zy­wał nisz­czyć księgi ko­ścielne, ksiądz Ru­fin w ta­jem­nicy prze­cho­wy­wał księgi li­tur­giczne i … Dalej

Re­duta? Dzi­siaj ko­ja­rzy się z bu­dowlą obronną. Nie­któ­rzy przy­wo­łają jesz­cze mic­kie­wi­czow­ską Re­dutę Or­dona, którą po­ko­le­nia uczniów i in­te­li­gen­cji po­tra­fiły re­cy­to­wać z pa­mięci. Tym­cza­sem dla na­szych przod­ków sprzed po­nad dwóch stu­leci był to ro­dzaj po­pu­lar­nej i po­cząt­kowo eli­tar­nej za­bawy karnawałowej…

Pierw­szą re­dutę urzą­dził w War­sza­wie… Dalej

Masz imię, nie je­steś „nie-wiadomo-kim”. Bóg ma dla cie­bie wspa­niały plan!

Obok praw fi­zycz­nych, które rzą­dzą świa­tem ma­te­rial­nym, ist­nieją także tzw. prawa ży­cia du­cho­wego. Są one esen­cją na­szej wiary i re­gu­lują re­la­cję do Boga. Trzeba nie tylko wie­dzieć o ich ist­nie­niu, ale sto­so­wać się do nich w … Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Kra­ków czeka na Świa­towe Dni Mło­dzieży. Po­znajmy mia­sto, w któ­rym za kilka mie­sięcy od­będą się re­ko­lek­cje na świa­to­wym po­zio­mie! A je­śli Kra­ków, to i Ka­rol Woj­tyła. O prze­pięk­nej sie­dzi­bie pol­skich kró­lów na­pi­szemy z pew­no­ścią jesz­cze wiele razy, ale nie mo­gli­śmy za­cząć ina­czej. Kra­kow­skie… Dalej

Wanda i Ra­dek Mo­krzyccy z Wro­cła­wia są ro­dzi­cami Kingi, Jó­zefa, Mał­go­rzaty, Anieli, Ja­dzi, Klary i Wła­dy­sława. Dla­czego ży­cie w ro­dzi­nie jest fajne? Zwłasz­cza w ta­kiej du­żej rodzinie?

Wanda mówi wprost, że to po­wo­ła­nie. Od po­czątku z Rad­kiem chcieli za­ło­żyć dużą ro­dzinę. – To jest… Dalej

Z Woj­cie­chem Cej­row­skim, po­dróż­ni­kiem, dzien­ni­ka­rzem, pi­sa­rzem i pu­bli­cy­stą, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz.

W swo­jej wzno­wio­nej książce Wy­spa na pre­rii za­biera Pan czy­tel­nika do Ari­zony, w świat współ­cze­snych kow­bo­jów. Opo­wiada Pan o pre­rii i jej miesz­kań­cach. Trudne wa­runki po­go­dowe, dzi­kie zwie­rzęta, nie­bez­pieczne owady i gady, wszech­obecny kurz,… Dalej

ŻYCIE: Oboje po­cho­dzili z rodu Da­wida. Anna z ro­dziny ka­płań­skiej z Be­tle­jem, a Jo­achim z za­moż­nej i zna­ko­mi­tej ro­dziny z Ga­li­lei. Po ślu­bie za­miesz­kali w Na­za­re­cie, a póź­niej prze­nie­śli się do Je­ro­zo­limy, do domu przy słyn­nej sa­dzawce Be­tesda. Jo­achim był ho­dowcą… Dalej

Do­bra No­wina – ład­nie się mówi, ład­nie się sły­szy i ład­nie się kre­śli na kart­kach. Zło­śliwi po­wie­dzą, że to mi­lusi, świą­teczny fra­ze­sik, a ja na­pi­szę, że to praw­dziwa re­wo­lu­cja. Bo co to jest Do­bra No­wina? Sy­no­nim Ewan­ge­lii, prawda i opo­wieść o Je­zu­sie Chry­stu­sie, który przy­szedł na… Dalej

Za 10 zł mi­sjo­na­rze ku­pią 125 ce­gieł. Z Wojt­kiem Ziębą z Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki roz­ma­wia Mar­cin Nowak.

Woj­ciech Zięba

Jak to się stało, że wa­ka­cje w Afryce za­mie­niły się w Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki?

– To było pra­wie 10 lat temu. Po­je­cha­li­śmy z żoną… Dalej

Ude­rza mnie treść hymnu: „Jezu oto­czony rze­szą ka­lek, ślep­ców, pro­sty­tu­tek, cel­ni­ków i grzesz­ni­ków”. Dzi­siaj można do­dać: hi­pi­sów, pun­ków, gi­tów, ra­sta­ma­nów – opo­wiada ks. An­drzej Szpak SDB, dusz­pa­sterz mło­dzieży róż­nych dróg.

Nie­któ­rzy mó­wią, że gdyby Szpaku nie był księ­dzem, byłby hi­pi­sem o pseu­do­ni­mie „ksiądz”. Dla­czego hi­pisi są szcze­gólni?… Dalej

Mi­syjny ró­ża­niec jest tak ko­lo­rowy jak kon­ty­nenty, któ­rym od­po­wia­dają po­szcze­gólne jego czę­ści. Ko­lor zie­lony sym­bo­li­zuje Afrykę, czer­wony Ame­rykę, biały Eu­ropę i Ojca Świę­tego, nie­bie­ski Oce­anię, a żółty Azję. Na ró­żańcu tym mo­dli się tak, jak na „zwy­kłym”. Je­dyna róż­nica po­lega na tym, że w trak­cie od­ma­wia­nia ko­lej­nych… Dalej

Pa­weł Ra­dosz od­dał swoje kie­szon­kowe na kupno kozy dla ro­dziny w Kongo. Gim­na­zja­li­ści z So­ko­łowa Pod­la­skiego zre­zy­gno­wali z „mi­ko­ła­jek”, a pie­nią­dze, za które ku­pi­liby so­bie pre­zenty, prze­zna­czyli na „Ad­op­cję serca”. Przy­nie­śli też do szkoły nie­po­trzebne za­bawki i zor­ga­ni­zo­wali lo­te­rię fan­tową. Do­chód prze­ka­zali sa­le­zjań­skim misjonarzom.

Mi­sje… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Ob­ra­cam w rę­kach puszkę na ad­wen­towe gro­siki dla Afryki. I szu­kam zło­tego środka. Bo z jed­nej strony chcę Wam na­pi­sać, że bar­dzo się cie­szę, że wspól­nie mo­żemy po­móc. Przez cały Ad­went puszka bę­dzie stała na lo­dówce w moim domu i bę­dziemy do niej… Dalej

Predyspozycje: sumienność, skrupulatność i odpowiedzialność. Ważna jest umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz spostrzegawczość i podzielność uwagi. Od farmaceuty oczekuje się wrażliwości na cierpienie chorych, zdolności tworzenia atmosfery intymności, poszanowania praw i godności pacjenta oraz przestrzegania zasad etyki. Życzliwość i wysoka kultura osobista są także mile widziane. Dalej

Li­sto­pad to kwe­sty na kra­kow­skich cmen­ta­rzach. Wo­lon­ta­riu­sze zbie­rają na Ho­spi­cjum im. św. Ła­za­rza. Wielu z nich na­leży do Szkol­nych Klu­bów Przy­ja­ciół Żonkila.

Dla­czego wła­śnie żon­kile? Bo są mię­dzy­na­ro­do­wym sym­bo­lem na­dziei. Przy­po­mi­nają o lu­dziach cier­pią­cych, umie­ra­ją­cych z po­wodu cięż­kich, śmier­tel­nych cho­rób. Szkolne Kluby Przy­ja­ciół Żon­kila po­wstały w… Dalej

Strona 1 z 612345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: