Rok 2015

POCHODZENIE: Przy­szły pa­pież do­ra­stał w burz­li­wych oko­licz­no­ściach. Był Rzy­mia­ni­nem i sy­nem... księ­dza. I to po­boż­ne­go księ­dza. W III w. ka­pła­nów nie obo­wią­zy­wał jesz­cze peł­ny ce­li­bat. Wo­bec prze­śla­do­wań za ce­sa­rza Dio­kle­cja­na, któ­ry na­ka­zy­wał nisz­czyć księ­gi ko­ściel­ne, ksiądz Ru­fin w ta­jem­ni­cy prze­cho­wy­wał księ­gi li­tur­gicz­ne i Pi­smo Świę­te, na­le­żą­ce do Ko­ścio­ła w Rzy­mie. Od­wa­ga oj­ca mo­gła być dla Syl­we­stra… Czytaj dalej

Re­du­ta? Dzi­siaj ko­ja­rzy się z bu­dow­lą obron­ną. Nie­któ­rzy przy­wo­ła­ją jesz­cze mic­kie­wi­czow­ską Re­du­tę Or­do­na, któ­rą po­ko­le­nia uczniów i in­te­li­gen­cji po­tra­fi­ły re­cy­to­wać z pa­mię­ci. Tym­cza­sem dla na­szych przod­ków sprzed po­nad dwóch stu­le­ci był to ro­dzaj po­pu­lar­nej i po­cząt­ko­wo eli­tar­nej za­ba­wy kar­na­wa­ło­wej…

Pierw­szą re­du­tę urzą­dził w War­sza­wie za pa­no­wa­nia Au­gu­sta II Włoch Sal­wa­dor. By­ło to na po­cząt­ku… Czytaj dalej

Masz imię, nie je­steś „nie-wia­do­mo-kim”. Bóg ma dla cie­bie wspa­nia­ły plan!

Obok praw fi­zycz­nych, któ­re rzą­dzą świa­tem ma­te­rial­nym, ist­nie­ją tak­że tzw. pra­wa ży­cia du­cho­we­go. Są one esen­cją na­szej wia­ry i re­gu­lu­ją re­la­cję do Bo­ga. Trze­ba nie tyl­ko wie­dzieć o ich ist­nie­niu, ale sto­so­wać się do nich w ży­ciu. Bę­dzie­my je po­zna­wać ra­zem z… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Kra­ków cze­ka na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Po­znaj­my mia­sto, w któ­rym za kil­ka mie­się­cy od­bę­dą się re­ko­lek­cje na świa­to­wym po­zio­mie! A je­śli Kra­ków, to i Ka­rol Woj­ty­ła. O prze­pięk­nej sie­dzi­bie pol­skich kró­lów na­pi­sze­my z pew­no­ścią jesz­cze wie­le ra­zy, ale nie mo­gli­śmy za­cząć ina­czej. Kra­kow­skie la­ta Ka­ro­la Woj­ty­ły, choć nie by­ły wy­peł­nio­ne po­dró­ża­mi do 130… Czytaj dalej

Wan­da i Ra­dek Mo­krzyc­cy z Wro­cła­wia są ro­dzi­ca­mi Kin­gi, Jó­ze­fa, Mał­go­rza­ty, Anie­li, Ja­dzi, Kla­ry i Wła­dy­sła­wa. Dla­cze­go ży­cie w ro­dzi­nie jest faj­ne? Zwłasz­cza w ta­kiej du­żej ro­dzi­nie?

Wan­da mó­wi wprost, że to po­wo­ła­nie. Od po­cząt­ku z Rad­kiem chcie­li za­ło­żyć du­żą ro­dzi­nę. – To jest pięk­ne ży­cie. Jest trud, ale tak­że bo­gac­two – za­pew­nia i do­da­je, że w ich… Czytaj dalej

Z Woj­cie­chem Cej­row­skim, po­dróż­ni­kiem, dzien­ni­ka­rzem, pi­sa­rzem i pu­bli­cy­stą, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

W swo­jej wzno­wio­nej książ­ce Wy­spa na pre­rii za­bie­ra Pan czy­tel­ni­ka do Ari­zo­ny, w świat współ­cze­snych kow­bo­jów. Opo­wia­da Pan o pre­rii i jej miesz­kań­cach. Trud­ne wa­run­ki po­go­do­we, dzi­kie zwie­rzę­ta, nie­bez­piecz­ne owa­dy i ga­dy, wszech­obec­ny kurz, pust­ko­wie i sa­mot­ność – to ich co­dzien­ność. Za co naj­bar­dziej ce­ni… Czytaj dalej

ŻYCIE: Obo­je po­cho­dzi­li z ro­du Da­wi­da. An­na z ro­dzi­ny ka­płań­skiej z Be­tle­jem, a Jo­achim z za­moż­nej i zna­ko­mi­tej ro­dzi­ny z Ga­li­lei. Po ślu­bie za­miesz­ka­li w Na­za­re­cie, a póź­niej prze­nie­śli się do Je­ro­zo­li­my, do do­mu przy słyn­nej sa­dzaw­ce Be­tes­da. Jo­achim był ho­dow­cą by­dła. Przez 20 lat nie mo­gli do­cze­kać się po­tom­stwa. Ich mo­dli­twy po­zo­sta­wa­ły bez od­po­wie­dzi.

Oso­by, któ­rych Bóg nie… Czytaj dalej

Do­bra No­wi­na – ład­nie się mó­wi, ład­nie się sły­szy i ład­nie się kre­śli na kart­kach. Zło­śli­wi po­wie­dzą, że to mi­lu­si, świą­tecz­ny fra­ze­sik, a ja na­pi­szę, że to praw­dzi­wa re­wo­lu­cja. Bo co to jest Do­bra No­wi­na? Sy­no­nim Ewan­ge­lii, praw­da i opo­wieść o Je­zu­sie Chry­stu­sie, któ­ry przy­szedł na świat do swo­ich uko­cha­nych dzie­ci. No ale że­by… Czytaj dalej

Za 10 zł mi­sjo­na­rze ku­pią 125 ce­gieł. Z Wojt­kiem Zię­bą z Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki roz­ma­wia Mar­cin No­wak.

Woj­ciech Zię­ba

Jak to się sta­ło, że wa­ka­cje w Afry­ce za­mie­ni­ły się w Pol­ską Fun­da­cję dla Afry­ki?

– To by­ło pra­wie 10 lat te­mu. Po­je­cha­li­śmy z żo­ną na wa­ka­cje do Etio­pii. Re­kla­my mó­wią, że to kraj że­bra­ków… Czytaj dalej

Ude­rza mnie treść hym­nu: „Je­zu oto­czo­ny rze­szą ka­lek, ślep­ców, pro­sty­tu­tek, cel­ni­ków i grzesz­ni­ków”. Dzi­siaj moż­na do­dać: hi­pi­sów, pun­ków, gi­tów, ra­sta­ma­nów – opo­wia­da ks. An­drzej Szpak SDB, dusz­pa­sterz mło­dzie­ży róż­nych dróg.

Nie­któ­rzy mó­wią, że gdy­by Szpa­ku nie był księ­dzem, był­by hi­pi­sem o pseu­do­ni­mie „ksiądz”. Dla­cze­go hi­pi­si są szcze­gól­ni? Co urze­ka w ich spo­so­bie by­cia?… Czytaj dalej

Mi­syj­ny ró­ża­niec jest tak ko­lo­ro­wy jak kon­ty­nen­ty, któ­rym od­po­wia­da­ją po­szcze­gól­ne je­go czę­ści. Ko­lor zie­lo­ny sym­bo­li­zu­je Afry­kę, czer­wo­ny Ame­ry­kę, bia­ły Eu­ro­pę i Oj­ca Świę­te­go, nie­bie­ski Oce­anię, a żół­ty Azję. Na ró­żań­cu tym mo­dli się tak, jak na „zwy­kłym”. Je­dy­na róż­ni­ca po­le­ga na tym, że w trak­cie od­ma­wia­nia ko­lej­nych ta­jem­nic, obej­mu­je­my mo­dli­twą kon­ty­nen­ty od­po­wia­da­ją­ce ko­lo­ro­wi… Czytaj dalej

Pa­weł Ra­dosz od­dał swo­je kie­szon­ko­we na kup­no ko­zy dla ro­dzi­ny w Kon­go. Gim­na­zja­li­ści z So­ko­ło­wa Pod­la­skie­go zre­zy­gno­wa­li z „mi­ko­ła­jek”, a pie­nią­dze, za któ­re ku­pi­li­by so­bie pre­zen­ty, prze­zna­czy­li na „Ad­op­cję ser­ca”. Przy­nie­śli też do szko­ły nie­po­trzeb­ne za­baw­ki i zor­ga­ni­zo­wa­li lo­te­rię fan­to­wą. Do­chód prze­ka­za­li sa­le­zjań­skim mi­sjo­na­rzom.

Mi­sje zwy­kle ko­ja­rzą się z czymś od­le­głym, co nas nie do­ty­czy.… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Ob­ra­cam w rę­kach pusz­kę na ad­wen­to­we gro­si­ki dla Afry­ki. I szu­kam zło­te­go środ­ka. Bo z jed­nej stro­ny chcę Wam na­pi­sać, że bar­dzo się cie­szę, że wspól­nie mo­że­my po­móc. Przez ca­ły Ad­went pusz­ka bę­dzie sta­ła na lo­dów­ce w mo­im do­mu i bę­dzie­my do niej wrzu­cać pie­niąż­ki. Z dru­giej stro­ny, przy­po­mi­na­ją mi się sło­wa Pa­na Je­zu­sa,… Czytaj dalej

Predyspozycje: sumienność, skrupulatność i odpowiedzialność. Ważna jest umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz spostrzegawczość i podzielność uwagi. Od farmaceuty oczekuje się wrażliwości na cierpienie chorych, zdolności tworzenia atmosfery intymności, poszanowania praw i godności pacjenta oraz przestrzegania zasad etyki. Życzliwość i wysoka kultura osobista są także mile widziane. Czytaj dalej

Li­sto­pad to kwe­sty na kra­kow­skich cmen­ta­rzach. Wo­lon­ta­riu­sze zbie­ra­ją na Ho­spi­cjum im. św. Ła­za­rza. Wie­lu z nich na­le­ży do Szkol­nych Klu­bów Przy­ja­ciół Żon­ki­la.

Dla­cze­go wła­śnie żon­ki­le? Bo są mię­dzy­na­ro­do­wym sym­bo­lem na­dziei. Przy­po­mi­na­ją o lu­dziach cier­pią­cych, umie­ra­ją­cych z po­wo­du cięż­kich, śmier­tel­nych cho­rób. Szkol­ne Klu­by Przy­ja­ciół Żon­ki­la po­wsta­ły w 2007 r., by wy­róż­nić szko­ły, któ­re w spo­sób szcze­gól­ny i sta­ły… Czytaj dalej

Strona 1 z 612345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: