Numer 25/2014

Na­ta­lia i Ma­riusz To­kar­czy­ko­wie. Staż mał­żeń­ski: 8 lat. Syn Mak­sy­mi­lian, lat 7. We wrze­śniu 2014 wy­ru­szyli w swoją wielką, wy­ma­rzoną po­dróż do­okoła świata. Za­częli od Mek­syku. Ma­riusz robi zdję­cia, Na­ta­lia pi­sze re­la­cje z po­dróży. Za­miesz­czają je na stro­nie thetravelingtree.com.pl. Jak speł­niało się ich wiel­kie ma­rze­nie, opo­wiada… Dalej

Śpie­wali pio­senki, że wie­lo­ryba można spo­tkać „co dwa kroki / I in­sze foki”, a bali się, żeby im „koło nie spa­dło na głowę / Pod­bie­gu­nowe”. Pol­scy żoł­nie­rze zwani „Mur­mań­czy­kami” wal­czyli w 1918 roku z bol­sze­wi­kami na pół­nocy Ro­sji za ko­łem pod­bie­gu­no­wym pod Mur­mań­skiem. Do Pol­ski, okryci… Dalej

Dro­dzy mło­dzi przy­ja­ciele, roz­po­czy­namy cykl ar­ty­ku­łów na te­mat mo­dli­twy. Chcemy się przy­go­to­wać do Świa­to­wych Dni Mło­dzieży, które od­będą się w Kra­ko­wie w 2016 r. Osią tego spo­tka­nia bę­dzie wła­śnie modlitwa.

Oczy­wi­ście nie wy­czer­piemy te­matu. Wielu świę­tych prak­ty­ko­wało mo­dli­twę przez całe ży­cie, a prze­cież ich „do­ro­bek” to tylko… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Nowa „Droga” na Nowy Rok, czyli zmie­niamy się dla Was! Czy je­ste­ście go­towi na re­dak­cyjne re­wo­lu­cje? Zaj­rzyj­cie szybko do środka i zo­bacz­cie, jak się zmie­niły Wa­sze ulu­bione działy i ja­kie przy­go­to­wa­li­śmy niespodzianki.

Za na­szym wstęp­nia­kiem roz­po­czyna się te­mat numeru.

Dzi­siaj o ma­rze­niach, za dwa ty­go­dnie… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: