Numer 24/2014

Jak mó­wić o Świę­tach, aby prawdy teo­lo­giczne zmie­niały ży­cie zwy­kłych ludzi?

Aby cie­szyć się osią­gnię­ciem celu, trzeba wcze­śniej wie­dzieć, że do niego warto dą­żyć, ko­nieczne jest przy­go­to­wa­nie trasy i pil­no­wa­nie drogi. Wy­pada też do­brze roz­ło­żyć siły, za­brać to, co po­trzebne w dro­dze i kon­se­kwent­nie iść do… Dalej

Od dzie­ciń­stwa każ­dego roku cze­kamy na Boże Na­ro­dze­nie. To święta wy­jąt­kowe, nie­sa­mo­wite, ta­jem­ni­cze i do­stojne, pełne tra­dy­cji i pięk­nych zwy­cza­jów. Chęt­nie wcho­dzimy w ich aurę i nie­sa­mo­wity kli­mat na­stroju i emocji.

Czas Bo­żego Na­ro­dze­nia prze­nosi nas co roku do zda­rzeń sprzed dwóch ty­sięcy lat. Wciąż… Dalej

To ta­kie ważne w by­ciu we dwoje, ale też z sa­mym sobą, z Bo­giem, z in­nymi. Umieć dziękować.

Na czym po­lega pro­blem z dzię­ko­wa­niem? Po pierw­sze, nie wi­dzimy tego, za co mo­żemy być wdzięczni. Po dru­gie, nie do końca wiemy, jak to wyrazić.

Za wszystko… Dalej

Wiara i ro­zum są jak dwa skrzy­dła, na któ­rych duch ludzki unosi się ku kon­tem­pla­cji prawdy. En­cy­klika Fi­des et ratio

Ro­dzina jest sobą, je­żeli bu­duje się (...) na wza­jem­nym za­ufa­niu, na za­wie­rze­niu wza­jem­nym. Tylko na ta­kim fun­da­men­cie można też bu­do­wać pro­ces wy­cho­wa­nia, który sta­nowi pod­sta­wowy cel ro­dziny i … Dalej

Czło­wie­kowi spra­gnio­nemu zba­wie­nia, Je­zus w Ewan­ge­lii przed­sta­wia się jako źró­dło, z któ­rego można za­czerp­nąć, skałę, z któ­rej za sprawą Ojca wy­try­skują stru­mie­nie wody ży­wej dla tych wszyst­kich, któ­rzy w Niego wie­rzą (por. J 7, 38).

Wraz z tym pro­roc­twem, ogło­szo­nym pu­blicz­nie w Je­ro­zo­li­mie,… Dalej

Szczęść Boże!

Mam wielką prośbę: nim roz­pocz­niesz lek­turę przed­świą­tecz­nej „Dro­giˮ, spró­buj od­po­wie­dzieć so­bie na py­ta­nie, jak wy­gląda Twoje du­chowe przy­go­to­wa­nie do Bo­żego Narodzenia.

Czy przy­stą­pi­łeś do spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej, czy wy­słu­cha­łeś do­brych re­ko­lek­cji? Je­śli nie – spo­wiedź jest w za­sięgu ręki, a do­bre re­ko­lek­cje jesz­cze bli­żej, można je zna­leźć… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: