Numer 24/2014

Jak mó­wić o Świę­tach, aby praw­dy teo­lo­gicz­ne zmie­nia­ły ży­cie zwy­kłych lu­dzi?

Aby cie­szyć się osią­gnię­ciem ce­lu, trze­ba wcze­śniej wie­dzieć, że do nie­go war­to dą­żyć, ko­niecz­ne jest przy­go­to­wa­nie tra­sy i pil­no­wa­nie dro­gi. Wy­pa­da też do­brze roz­ło­żyć si­ły, za­brać to, co po­trzeb­ne w dro­dze i kon­se­kwent­nie iść do przo­du.

To o wy­ciecz­ce? Nie, to wpro­wa­dze­nie do mą­dre­go… Czytaj dalej

Od dzie­ciń­stwa każ­de­go ro­ku cze­ka­my na Bo­że Na­ro­dze­nie. To świę­ta wy­jąt­ko­we, nie­sa­mo­wi­te, ta­jem­ni­cze i do­stoj­ne, peł­ne tra­dy­cji i pięk­nych zwy­cza­jów. Chęt­nie wcho­dzi­my w ich au­rę i nie­sa­mo­wi­ty kli­mat na­stro­ju i emo­cji.

Czas Bo­że­go Na­ro­dze­nia prze­no­si nas co ro­ku do zda­rzeń sprzed dwóch ty­się­cy lat. Wciąż na no­wo od­kry­wa­my pięk­no i głę­bię Bo­że­go Na­ro­dze­nia – Wcie­le­nia Bo­że­go… Czytaj dalej

To ta­kie waż­ne w by­ciu we dwo­je, ale też z sa­mym so­bą, z Bo­giem, z in­ny­mi. Umieć dzię­ko­wać.

Na czym po­le­ga pro­blem z dzię­ko­wa­niem? Po pierw­sze, nie wi­dzi­my te­go, za co mo­że­my być wdzięcz­ni. Po dru­gie, nie do koń­ca wie­my, jak to wy­ra­zić.

Za wszyst­ko

Za wszyst­ko mo­że­my być wdzięcz­ni – i w tym wy­pad­ku wszyst­ko… Czytaj dalej

Wia­ra i ro­zum są jak dwa skrzy­dła, na któ­rych duch ludz­ki uno­si się ku kon­tem­pla­cji praw­dy. En­cy­kli­ka Fi­des et ra­tio

Ro­dzi­na jest so­bą, je­że­li bu­du­je się (...) na wza­jem­nym za­ufa­niu, na za­wie­rze­niu wza­jem­nym. Tyl­ko na ta­kim fun­da­men­cie moż­na też bu­do­wać pro­ces wy­cho­wa­nia, któ­ry sta­no­wi pod­sta­wo­wy cel ro­dzi­ny i jej pierw­szo­rzęd­ne za­da­nie. Wro­cław,… Czytaj dalej

Czło­wie­ko­wi spra­gnio­ne­mu zba­wie­nia, Je­zus w Ewan­ge­lii przed­sta­wia się ja­ko źró­dło, z któ­re­go moż­na za­czerp­nąć, ska­łę, z któ­rej za spra­wą Oj­ca wy­try­sku­ją stru­mie­nie wo­dy ży­wej dla tych wszyst­kich, któ­rzy w Nie­go wie­rzą (por. J 7, 38).

Wraz z tym pro­roc­twem, ogło­szo­nym pu­blicz­nie w Je­ro­zo­li­mie, Je­zus za­po­wia­da dar Du­cha Świę­te­go, któ­ry otrzy­ma­ją Je­go ucznio­wie po Je­go uwiel­bie­niu, czy­li po… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Mam wiel­ką proś­bę: nim roz­pocz­niesz lek­tu­rę przed­świą­tecz­nej „Dro­giˮ, spró­buj od­po­wie­dzieć so­bie na py­ta­nie, jak wy­glą­da Two­je du­cho­we przy­go­to­wa­nie do Bo­że­go Na­ro­dze­nia.

Czy przy­stą­pi­łeś do spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej, czy wy­słu­cha­łeś do­brych re­ko­lek­cji? Je­śli nie – spo­wiedź jest w za­się­gu rę­ki, a do­bre re­ko­lek­cje jesz­cze bli­żej, moż­na je zna­leźć i wy­słu­chać w in­ter­ne­cie, trze­ba tyl­ko… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: