Numer 23/2014

Sa­kra­ment po­kuty jest le­cze­niem serca. Pro­ces ten trwa prak­tycz­nie przez całe ży­cie, bo wciąż upa­damy. Trzeba po­sta­wić sprawę ja­sno: czeka nas walka, a jej stawką jest zba­wie­nie. Po­mocą w tej walce jest pięć wa­run­ków do­brej spo­wie­dzi. Są one ko­nieczne, aby spo­wiedź była ważna i pro­wa­dziła do po­now­nego… Dalej

Na­wró­ce­nie składa się co naj­mniej z dwóch eta­pów: trzeba za­uwa­żyć, że idzie się złą drogą i pod­jąć de­cy­zję, a po­tem trud wej­ścia na drogę pro­wa­dzącą do celu. I o tym celu trzeba pa­mię­tać – to prze­cież obie­cane przez Pana Je­zusa zbawienie.

Czy można oszu­kać Pana Boga?… Dalej

Z ks. Szy­mo­nem Stuł­kow­skim, se­kre­ta­rzem Ko­mi­sji Dusz­pa­ster­stwa Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski roz­ma­wia Agnieszka Bialik

„Na­wra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lięˮ – to nowe ha­sło roku dusz­pa­ster­skiego. Jak je rozumieć?

Ko­ściół ka­to­licki w Pol­sce zde­cy­do­wał, że przez naj­bliż­sze lata kro­czyć bę­dzie dusz­pa­ster­ską drogą od­nowy przy­mie­rza chrzciel­nego. Taka de­cy­zja Kon­fe­ren­cji… Dalej

Dziś czło­wiek tak czę­sto nie wie, co nosi w so­bie, w głębi swej du­szy, swego serca. Jak czę­sto jest nie­pewny sensu swego ży­cia na tej ziemi. Ogar­nia go zwąt­pie­nie, które prze­ra­dza się w roz­pacz. List do Mło­dych, 2011 r.

Czło­wie­kowi ko­niecz­nie po­trzebne jest mi­łu­jące spoj­rze­nie Chry­stusa.… Dalej

W Ewan­ge­lii dzi­siej­szej nie­dzieli za­warta jest przy­po­wieść o ta­len­tach, za­czerp­nięta ze św. Ma­te­usza (25, 14–30). Opo­wiada ona o czło­wieku, który przed wy­ru­sze­niem w po­dróż przy­wo­łał swoje sługi i po­wie­rzył im swój ma­ją­tek w ta­len­tach, sta­ro­żyt­nych mo­ne­tach o nie­zwy­kle wiel­kiej war­to­ści. (…) Zna­cze­nie tej przy­po­wie­ści… Dalej

Szczęść Boże!

Bar­dzo lu­bię ta­kie chwile, kiedy ktoś mówi zda­nie tak mą­dre, że aż mnie „za­tyka”, oczy­wi­ście nie mó­wię o do­słow­nym braku od­de­chu, ale o za­chwy­cie nad cel­nie i zwięźle wy­po­wie­dzia­nym zda­niem. Czę­sto taką prawdę mamy „gdzieś w środku”, ale nie za bar­dzo umiemy ją sfor­mu­ło­wać… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: