Numer 22/2014

Z dr Mo­ni­ką Ga­brie­lą Bar­to­sze­wicz roz­ma­wia Ka­je­tan Raj­ski

Nie­kie­dy sły­szy się w me­diach, a na­wet po­śród „uświa­do­mio­nych” ka­to­li­ków gło­sy te­go ty­pu, że dżi­ha­dy­ści nie są praw­dzi­wy­mi mu­zuł­ma­na­mi, bo w rze­czy­wi­sto­ści is­lam jest rze­ko­mo re­li­gią po­ko­ju. Czy to praw­da?

Nie, nie jest to praw­dą. Wma­wia się nam, że ta­ki jest stan rze­czy. Sa­ma fra­za,… Czytaj dalej

„Pod­nio­są na was rę­ce i bę­dą was prze­śla­do­wać. Wy­da­dzą was do sy­na­gog i do wię­zień oraz z po­wo­du mo­je­go imie­nia wlec was bę­dą do kró­lów i na­miest­ni­ków. Bę­dzie to dla was spo­sob­ność do skła­da­nia świa­dec­twa.(…) Ale włos z gło­wy wam nie zgi­nie. Przez swo­ją wy­trwa­łość oca­li­cie wa­sze ży­cieˮ (Łk 21, 12–13. 18–19).

Bóg jest Mi­ło­ścią… Czytaj dalej

Świę­ci Mło­dzian­ko­wie

Nie moż­na chy­ba wy­obra­zić so­bie więk­sze­go okru­cień­stwa niż mor­der­stwo cał­ko­wi­cie nie­win­nych, ma­łych dzie­ci. 28 grud­nia w Ko­ście­le upa­mięt­nia­ne są ofia­ry Rze­zi Nie­wi­nią­tek. He­rod, ma­jąc na­dzie­ję na zgła­dze­nie w ten spo­sób Je­zu­sa, ka­zał wy­mor­do­wać w Be­tle­jem wszyst­kich chłop­ców do lat 2. Mi­mo te­go, że ce­lem opraw­ców nie by­li Mło­dzian­ko­wie, ale Je­zus, i że… Czytaj dalej

Wzy­wam was, by­ście roz­ma­wia­li ze swo­imi ro­dzi­ca­mi. Nie trwaj­cie w wy­nio­słym od­osob­nie­niu! Roz­mo­wa! Mi­łość! Wy­wie­raj­cie zdro­wy wpływ na spo­łe­czeń­stwo, po­ma­ga­jąc mu oba­lać ba­rie­ry, któ­re wy­ro­sły mię­dzy po­ko­le­nia­mi. Ma­ni­lia, 1995 r.

Ta moc, któ­ra pły­nie z Chry­stu­sa, któ­ra za­wie­ra się w Ewan­ge­lii, jest po­trzeb­na, aby od sie­bie wy­ma­gać, by po­stę­po­wa­niem wa­szym nie kie­ro­wa­ła chęć… Czytaj dalej

Wspo­mnie­nie zmar­łych, tro­ska o gro­by i mo­dli­twy w in­ten­cji zmar­łych są świa­dec­twem uf­nej na­dziei, za­ko­rze­nio­nej w prze­ko­na­niu, że śmierć nie jest ostat­nim sło­wem o ludz­kim lo­sie, po­nie­waż czło­wiek jest prze­zna­czo­ny do nie­skoń­czo­ne­go ży­cia, za­ko­rze­nio­ne­go i znaj­du­ją­ce­go swo­je wy­peł­nie­nie w Bo­gu.

Zwróć­my się do Bo­ga z ta­ką oto mo­dli­twą: „Bo­że nie­skoń­czo­ne­go mi­ło­sier­dzia, po­wie­rza­my Twej nie­zmier­nej do­bro­ci tych, któ­rzy po­zo­sta­wi­li… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Po­nie­waż nu­mer, któ­ry trzy­ma­cie w rę­kach, do­ty­czy mę­czeń­stwa, to po­sta­no­wi­łem prze­ko­nać się, z czym ko­ja­rzy się to sło­wo mo­im zna­jo­mym. Bar­dzo się zdzi­wi­łem, bo pierw­sza myśl pro­wa­dzi­ła do dwóch prze­ciw­staw­nych zna­czeń te­go sło­wa. Za­py­ta­ni za­uwa­ży­li, że po­pu­lar­ne wy­ra­że­nie „ro­bić z sie­bie mę­czen­ni­ka” ma nie­wie­le wspól­ne­go z isto­tą mę­czeń­stwa. Ro­bi z sie­bie mę­czen­ni­ka czło­wiek… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: