Numer 22/2014

Z dr Mo­niką Ga­brielą Bar­to­sze­wicz roz­ma­wia Ka­je­tan Rajski

Nie­kiedy sły­szy się w me­diach, a na­wet po­śród „uświa­do­mio­nych” ka­to­li­ków głosy tego typu, że dżi­ha­dy­ści nie są praw­dzi­wymi mu­zuł­ma­nami, bo w rze­czy­wi­sto­ści is­lam jest rze­komo re­li­gią po­koju. Czy to prawda?

Nie, nie jest to prawdą. Wma­wia się nam, że… Dalej

„Pod­niosą na was ręce i będą was prze­śla­do­wać. Wy­da­dzą was do sy­na­gog i do wię­zień oraz z po­wodu mo­jego imie­nia wlec was będą do kró­lów i na­miest­ni­ków. Bę­dzie to dla was spo­sob­ność do skła­da­nia świa­dec­twa.(…) Ale włos z głowy wam nie zgi­nie. Przez swoją wy­trwa­łość… Dalej

Święci Mło­dzian­ko­wie

Nie można chyba wy­obra­zić so­bie więk­szego okru­cień­stwa niż mor­der­stwo cał­ko­wi­cie nie­win­nych, ma­łych dzieci. 28 grud­nia w Ko­ściele upa­mięt­niane są ofiary Rzezi Nie­wi­nią­tek. He­rod, ma­jąc na­dzieję na zgła­dze­nie w ten spo­sób Je­zusa, ka­zał wy­mor­do­wać w Be­tle­jem wszyst­kich chłop­ców do lat 2. Mimo tego, że ce­lem opraw­ców… Dalej

Wzy­wam was, by­ście roz­ma­wiali ze swo­imi ro­dzi­cami. Nie trwaj­cie w wy­nio­słym od­osob­nie­niu! Roz­mowa! Mi­łość! Wy­wie­raj­cie zdrowy wpływ na spo­łe­czeń­stwo, po­ma­ga­jąc mu oba­lać ba­riery, które wy­ro­sły mię­dzy po­ko­le­niami. Ma­ni­lia, 1995 r.

Ta moc, która pły­nie z Chry­stusa, która za­wiera się w Ewan­ge­lii, jest po­trzebna, aby od sie­bie… Dalej

Wspo­mnie­nie zmar­łych, tro­ska o groby i mo­dli­twy w in­ten­cji zmar­łych są świa­dec­twem uf­nej na­dziei, za­ko­rze­nio­nej w prze­ko­na­niu, że śmierć nie jest ostat­nim sło­wem o ludz­kim lo­sie, po­nie­waż czło­wiek jest prze­zna­czony do nie­skoń­czo­nego ży­cia, za­ko­rze­nio­nego i znaj­du­ją­cego swoje wy­peł­nie­nie w Bogu.

Zwróćmy się do… Dalej

Szczęść Boże!

Po­nie­waż nu­mer, który trzy­ma­cie w rę­kach, do­ty­czy mę­czeń­stwa, to po­sta­no­wi­łem prze­ko­nać się, z czym ko­ja­rzy się to słowo moim zna­jo­mym. Bar­dzo się zdzi­wi­łem, bo pierw­sza myśl pro­wa­dziła do dwóch prze­ciw­staw­nych zna­czeń tego słowa. Za­py­tani za­uwa­żyli, że po­pu­larne wy­ra­że­nie „ro­bić z sie­bie mę­czen­nika” ma nie­wiele wspól­nego… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: