Numer 21/2014

Rów­no­upraw­nie­nie – to już od dłuż­sze­go cza­su jed­no z naj­mod­niej­szych słów. Peł­no go w pra­sie, te­le­wi­zji i w in­ter­ne­cie. Czym tak na­praw­dę jest?

Rów­no­upraw­nie­nie czę­sto jest nam przed­sta­wia­ne w nie­praw­dzi­wym świe­tle, wła­ści­wie jest tak przed­sta­wia­ne pra­wie za­wsze. Z jed­nej stro­ny sły­szy­my cią­gle o bra­ku rów­no­upraw­nie­nia i dys­kry­mi­na­cji – nie­do­ce­nia­niu ko­biet lub męż­czyzn. Z dru­giej na­to­miast, że rów­no­upraw­nie­nie jest… Czytaj dalej

Z ks. Mar­kiem Dzie­wiec­kim roz­ma­wia Ka­je­tan Raj­ski

Śro­do­wi­ska le­wi­co­we no­to­rycz­nie pro­mu­ją te­zę o ist­nie­niu tzw. „trze­ciej płci”. Co mo­że Ksiądz – ja­ko psy­cho­log – po­wie­dzieć o tej pro­pa­gan­dzie?

Te­go ty­pu in­do­kry­na­cja po­twier­dza fakt, że śro­do­wi­ska le­wi­co­we opie­ra­ją swo­je pro­gra­my na fik­cjach i ide­olo­giach, któ­re są ode­rwa­ne od rze­czy­wi­sto­ści. Le­wi­ca spe­cja­li­zu­je się w pro­pa­go­wa­niu kłamstw… Czytaj dalej

Ba­da­nia do­wo­dzą, że po­ro­zu­mie­nie mię­dzy męż­czy­zną i ko­bie­tą utrud­nia­ją ge­ny, hor­mo­ny i... bu­do­wa mó­zgu. Pod­sta­wą trwa­łe­go związ­ku jest zro­zu­mie­nie i ak­cep­ta­cja tych róż­nic. Dro­ga do osią­gnię­cia ta­kiej har­mo­nii by­wa nie­kie­dy wy­bo­ista i peł­na ży­cio­wych po­ra­żek.

Gdy za­czy­na­my się po­zna­wać i bu­do­wać zwią­zek, róż­ni­ce cha­rak­te­rów, któ­re są mię­dzy na­mi fa­scy­nu­ją i za­chwy­ca­ją. Nie­ste­ty, w co­dzien­nym ży­ciu sta­ją… Czytaj dalej

Ko­ściół wi­dzi mło­dych – wię­cej: Ko­ściół w spo­sób szcze­gól­ny wi­dzi sie­bie sa­me­go w mło­dych – w was wszyst­kich, a za­ra­zem w każ­dej i w każ­dym z was. Tak by­ło od po­cząt­ku, od cza­sów apo­stol­skich. Szcze­gól­nym świa­dec­twem mo­gą być sło­wa św. Ja­na z je­go 1 Li­stu: „Pi­szę do was, mło­dzi, że zwy­cię­ży­li­ście Złe­go. Na­pi­sa­łem do was, dzie­ci, że zna­cie Oj­ca...… Czytaj dalej

W tym dniu be­aty­fi­ka­cji pa­pie­ża Paw­ła VI przy­cho­dzą mi na myśl je­go sło­wa, któ­ry­mi usta­na­wiał Sy­nod Bi­sku­pów: „Śle­dząc uważ­nie zna­ki cza­sów, sta­ra­my się do­sto­so­wać dro­gi i me­to­dy (…) do wzra­sta­ją­cych wy­ma­gań na­szych dni i zmie­nia­ją­cych się wa­run­ków spo­łecz­nych”.

W od­nie­sie­niu do te­go wiel­kie­go pa­pie­ża, od­waż­ne­go chrze­ści­ja­ni­na, nie­stru­dzo­ne­go apo­sto­ła, przed Bo­giem mo­że­my dziś… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Pa­trząc na te­mat ak­tu­al­ne­go nu­me­ru „Dro­giˮ, nie tyl­ko przy­po­mi­nam so­bie Księ­gę Ro­dza­ju, skąd cy­tat ten zo­stał za­czerp­nię­ty (por Rdz 1, 27), przy­po­mi­nam so­bie rów­nież mnó­stwo prze­czy­ta­nych zdań, usły­sza­nych wy­po­wie­dzi.

Ale po ko­lei… W Bi­blii Ty­siąc­le­cia, naj­po­pu­lar­niej­szym współ­cze­snym tłu­ma­cze­niu Pi­sma Świę­te­go, w pierw­szym roz­dzia­le Księ­gi Ro­dza­ju czy­ta­my: „Stwo­rzył więc Bóg czło­wie­ka… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: