Numer 21/2014

Rów­no­upraw­nie­nie – to już od dłuż­szego czasu jedno z naj­mod­niej­szych słów. Pełno go w pra­sie, te­le­wi­zji i w in­ter­ne­cie. Czym tak na­prawdę jest?

Rów­no­upraw­nie­nie czę­sto jest nam przed­sta­wiane w nie­praw­dzi­wym świe­tle, wła­ści­wie jest tak przed­sta­wiane pra­wie za­wsze. Z jed­nej strony sły­szymy cią­gle o braku… Dalej

Z ks. Mar­kiem Dzie­wiec­kim roz­ma­wia Ka­je­tan Rajski

Śro­do­wi­ska le­wi­cowe no­to­rycz­nie pro­mują tezę o ist­nie­niu tzw. „trze­ciej płci”. Co może Ksiądz – jako psy­cho­log – po­wie­dzieć o tej propagandzie?

Tego typu in­do­kry­na­cja po­twier­dza fakt, że śro­do­wi­ska le­wi­cowe opie­rają swoje pro­gramy na fik­cjach i ide­olo­giach, które są ode­rwane od… Dalej

Ba­da­nia do­wo­dzą, że po­ro­zu­mie­nie mię­dzy męż­czy­zną i ko­bietą utrud­niają geny, hor­mony i... bu­dowa mó­zgu. Pod­stawą trwa­łego związku jest zro­zu­mie­nie i ak­cep­ta­cja tych róż­nic. Droga do osią­gnię­cia ta­kiej har­mo­nii bywa nie­kiedy wy­bo­ista i pełna ży­cio­wych porażek.

Gdy za­czy­namy się po­zna­wać i bu­do­wać zwią­zek, róż­nice cha­rak­te­rów, które są… Dalej

Ko­ściół wi­dzi mło­dych – wię­cej: Ko­ściół w spo­sób szcze­gólny wi­dzi sie­bie sa­mego w mło­dych – w was wszyst­kich, a za­ra­zem w każ­dej i w każ­dym z was. Tak było od po­czątku, od cza­sów apo­stol­skich. Szcze­gól­nym świa­dec­twem mogą być słowa św. Jana z … Dalej

W tym dniu be­aty­fi­ka­cji pa­pieża Pawła VI przy­cho­dzą mi na myśl jego słowa, któ­rymi usta­na­wiał Sy­nod Bi­sku­pów: „Śle­dząc uważ­nie znaki cza­sów, sta­ramy się do­sto­so­wać drogi i me­tody (…) do wzra­sta­ją­cych wy­ma­gań na­szych dni i zmie­nia­ją­cych się wa­run­ków społecznych”.

W od­nie­sie­niu do tego wiel­kiego pa­pieża, od­waż­nego chrze­ści­ja­nina, nie­stru­dzo­nego apo­stoła,… Dalej

Szczęść Boże!

Pa­trząc na te­mat ak­tu­al­nego nu­meru „Dro­giˮ, nie tylko przy­po­mi­nam so­bie Księgę Ro­dzaju, skąd cy­tat ten zo­stał za­czerp­nięty (por Rdz 1, 27), przy­po­mi­nam so­bie rów­nież mnó­stwo prze­czy­ta­nych zdań, usły­sza­nych wypowiedzi.

Ale po ko­lei… W Bi­blii Ty­siąc­le­cia, naj­po­pu­lar­niej­szym współ­cze­snym tłu­ma­cze­niu Pi­sma Świę­tego, w pierw­szym roz­dziale Księgi Ro­dzaju czy­tamy:… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: