Numer 20/2014

Czło­wieka (...) nie można do końca zro­zu­mieć bez Chry­stusa. A ra­czej: czło­wiek nie może sie­bie sam do końca zro­zu­mieć bez Chry­stusa. Nie może zro­zu­mieć ani kim jest, ani jaka jest jego wła­ściwa god­ność, ani ja­kie jest jego po­wo­ła­nie i osta­teczne prze­zna­cze­nie. War­szawa, 1979 r.

Szu­kaj­cie tej prawdy… Dalej

Żadna inna książka ani księga nie mówi o mi­ło­ści wię­cej niż Pi­smo Święte. W Bi­blii słowo mi­łość jest wie­lo­krot­nie od­mie­nione przez wszyst­kie przy­padki. Skoro pada ono tak czę­sto, musi być nie­zwy­kle ważne w oczach Boga. Warto przyj­rzeć się, do ja­kiej mi­ło­ści za­chęca nas na kar­tach Pi­sma Świę­tego… Dalej

Każdy czło­wiek pra­gnie mi­ło­ści, chce ko­chać i być ko­cha­nym. Nie­kiedy ro­dzi się lęk, że nie do­znamy mi­ło­ści, że nie bę­dziemy jej umieli dać. Tym­cza­sem Bóg ma „w za­na­drzu” nie­po­wta­rzalną nie­spo­dziankę. On za­wsze ko­cha, na­wet, je­śli tego jesz­cze nie widzimy.

Stwórca

Czy da się do­świad­czyć mi­ło­ści Boga? Trzeba pa­mię­tać, że… Dalej

Je­śli chcesz doj­rzale i od­po­wie­dzial­nie ko­chać in­nych, mu­sisz naj­pierw na­uczyć się ak­cep­to­wać i ko­chać sa­mego sie­bie. Jak to zrobić?

Nie je­steś bublem

Na jed­nym z ka­zań usły­sza­łam kie­dyś zda­nie: „Pan Bóg nie stwo­rzył bu­bli”. Warto więc zo­ba­czyć w so­bie osobę nie­po­wta­rzalną i nie­prze­ciętną. Tym­cza­sem każdy… Dalej

Czy­tane dzi­siaj słowo Boże przed­sta­wia ob­raz win­nicy jako sym­bolu ludu, który wy­brał so­bie Pan. Po­dob­nie jak win­nica lud wy­maga wiele tro­ski, wy­maga mi­ło­ści cier­pli­wej i wier­nej. Tak to Bóg czyni z nami i tak też mamy czy­nić my, pa­ste­rze. Rów­nież za­trosz­cze­nie się o ro­dzinę jest spo­so­bem… Dalej

Szczęść Boże!

Pew­nie za­sadne bę­dzie py­ta­nie, czy warto wciąż od nowa pi­sać o mi­ło­ści, skoro na jej te­mat po­wie­dziano już wszystko (a przy­naj­mniej tak się wy­daje). Warto, bo mi­łość za­wsze po­trafi za­sko­czyć, na­wet tych, któ­rzy są pewni, że o niej wiele wie­dzą, a tym bar­dziej „po­cząt­ku­ją­cych”. Za­wsze,… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: