Numer 19/2014

„Anio­ły pil­nu­ją nas, za rę­ce ła­pią nas ca­ły czas. I za­miast cza­sem od­wró­cić wzrok, za na­mi ła­żą krok w krokˮ – śpie­wa zna­na wo­ka­list­ka. Czy każ­dy ma swo­je­go Anio­ła Stró­ża? Kim są na­si Stró­żo­wie? Kie­dy naj­bar­dziej mo­że­my od­czuć ich obec­ność?

Ty­tuł te­go tek­stu za­po­ży­czy­łam od ks. Twar­dow­skie­go, któ­ry w wier­szu py­ta swo­je­go… Czytaj dalej

29 wrze­śnia Ko­ściół ka­to­lic­ki ob­cho­dzi świę­to Świę­tych Ar­cha­nio­łów: Mi­cha­ła, Ga­brie­la i Ra­fa­ła, któ­rzy otrzy­ma­li od Bo­ga spe­cjal­ne mi­sje do wy­peł­nie­nia. Pierw­szy po­ko­nał smo­ka, dru­gi zwia­sto­wał Ma­ryi, że zo­sta­nie Mat­ką Sy­na Bo­że­go, trze­ci to­wa­rzy­szy mło­de­mu To­bia­szo­wi w po­dró­ży, ra­tu­je go z wie­lu nie­bez­piecz­nych przy­gód i uzdra­wia je­go nie­wi­do­me­go oj­ca.

Ar­cha­nioł Mi­chał

Mi­chał – z he­braj­skie­go Mika´el… Czytaj dalej

Bło­go­sła­wio­ny Jan Pa­weł II pod­czas swej piel­grzym­ki do Pol­ski w 2002 ro­ku od­wie­dził nie­spo­dzie­wa­nie opac­two Be­ne­dyk­ty­nów w Tyń­cu. Za­py­tał wów­czas sto­ją­ce­go przy pa­pa­mo­bi­le o. prof. Au­gu­sty­na Jan­kow­skie­go: – Pi­szesz? Tak, pi­szę o anio­łach. Przy­da się skwi­to­wał pa­pież.

Każ­dy głos w spra­wie aniel­skiej jest waż­ny. Prze­ży­wa­my swo­isty re­ne­sans wia­ry w anio­ły, gwał­tow­ny… Czytaj dalej

Po­zwól­cie Chry­stu­so­wi się od­na­leźć. Nie­raz czło­wiek, mło­dy czło­wiek, by­wa za­gu­bio­ny w so­bie sa­mym, w ota­cza­ją­cym świe­cie, w ca­łej sie­ci spraw ludz­kich, któ­re go oplą­tu­ją. Po­zwól­cie się zna­leźć Chry­stu­so­wi. Niech wie o was wszyst­ko i niech was pro­wa­dzi. To praw­da, że – aby za Nim iść, po­dą­żać – trze­ba rów­no­cze­śnie od sie­bie sa­me­go wy­ma­gać, ale ta­kie… Czytaj dalej

„Tak bo­wiem Bóg umi­ło­wał świat, że Sy­na swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go da­łˮ (3, 16). Oj­ciec „da­łˮ Sy­na, aby nas zba­wić, a to po­cią­ga­ło za so­bą śmierć Je­zu­sa i to śmierć na krzy­żu. Dla­cze­go? Dla­cze­go ko­niecz­ny był krzyż? Ze wzglę­du na po­wa­gę zła, któ­re trzy­ma­ło nas w nie­wo­li. Krzyż Je­zu­sa wy­ra­ża za­rów­no ca­łą ne­ga­tyw­ną moc zła,… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Na po­czą­tek przy­po­mnij­my praw­dę, że Pan Bóg nie tyl­ko nas stwo­rzył, obie­cał zba­wie­nie i przy­słał do nas swe­go Sy­na, ale rów­nież trosz­czy się o nas nie­ustan­nie: przy­go­to­wał dla każ­de­go wyj­ście z każ­dej sy­tu­acji, wo­bec któ­rej sta­je­my. Za­da­niem nie­ła­twym, ale jak­że cie­ka­wym i war­tym uwa­gi jest, aby co­dzien­nie, w każ­dej chwi­li te „Bo­że po­my­sły”… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: