Numer 19/2014

„Anioły pil­nują nas, za ręce ła­pią nas cały czas. I za­miast cza­sem od­wró­cić wzrok, za nami łażą krok w krokˮ – śpiewa znana wo­ka­listka. Czy każdy ma swo­jego Anioła Stróża? Kim są nasi Stró­żo­wie? Kiedy naj­bar­dziej mo­żemy od­czuć ich obecność?

Ty­tuł tego tek­stu za­po­ży­czy­łam od ks. Twar­dow­skiego,… Dalej

29 wrze­śnia Ko­ściół ka­to­licki ob­cho­dzi święto Świę­tych Ar­cha­nio­łów: Mi­chała, Ga­briela i Ra­fała, któ­rzy otrzy­mali od Boga spe­cjalne mi­sje do wy­peł­nie­nia. Pierw­szy po­ko­nał smoka, drugi zwia­sto­wał Ma­ryi, że zo­sta­nie Matką Syna Bo­żego, trzeci to­wa­rzy­szy mło­demu To­bia­szowi w po­dróży, ra­tuje go z wielu nie­bez­piecz­nych przy­gód i uzdra­wia jego… Dalej

Bło­go­sła­wiony Jan Pa­weł II pod­czas swej piel­grzymki do Pol­ski w 2002 roku od­wie­dził nie­spo­dzie­wa­nie opac­two Be­ne­dyk­ty­nów w Tyńcu. Za­py­tał wów­czas sto­ją­cego przy pa­pa­mo­bile o. prof. Au­gu­styna Jan­kow­skiego: – Pi­szesz? Tak, pi­szę o anio­łach. Przyda się skwi­to­wał pa­pież.

Każdy głos w spra­wie aniel­skiej… Dalej

Po­zwól­cie Chry­stu­sowi się od­na­leźć. Nie­raz czło­wiek, młody czło­wiek, bywa za­gu­biony w so­bie sa­mym, w ota­cza­ją­cym świe­cie, w ca­łej sieci spraw ludz­kich, które go oplą­tują. Po­zwól­cie się zna­leźć Chry­stu­sowi. Niech wie o was wszystko i niech was pro­wa­dzi. To prawda, że – aby za Nim iść,… Dalej

„Tak bo­wiem Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swego Jed­no­ro­dzo­nego dałˮ (3, 16). Oj­ciec „dałˮ Syna, aby nas zba­wić, a to po­cią­gało za sobą śmierć Je­zusa i to śmierć na krzyżu. Dla­czego? Dla­czego ko­nieczny był krzyż? Ze względu na po­wagę zła, które trzy­mało nas w nie­woli. Krzyż Je­zusa… Dalej

Szczęść Boże!

Na po­czą­tek przy­po­mnijmy prawdę, że Pan Bóg nie tylko nas stwo­rzył, obie­cał zba­wie­nie i przy­słał do nas swego Syna, ale rów­nież trosz­czy się o nas nie­ustan­nie: przy­go­to­wał dla każ­dego wyj­ście z każ­dej sy­tu­acji, wo­bec któ­rej sta­jemy. Za­da­niem nie­ła­twym, ale jakże cie­ka­wym i war­tym uwagi… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: