Numer 18/2014

Co to są antybiotyki?

Od­kry­cia pierw­szego an­ty­bio­tyku do­ko­nał Ale­xan­der Fle­ming w 1928 r. Jed­nak pe­ni­cy­lina stała się le­kiem do­piero w la­tach 40. Fle­ming i jego koledzy-naukowcy: Ho­ward Flo­rey i Er­nest Chain otrzy­mali za swój „me­dyczny wy­na­la­zek” Na­grodę No­bla. Za­słu­żoną Na­grodę No­bla – do­dajmy – bo an­ty­bio­tyki… Dalej

Droga Ma­dziu!

Parę lat temu cho­dzi­łam z pew­nym chło­pa­kiem. Roz­sta­li­śmy się (w su­mie by­li­śmy jesz­cze dziećmi), utrzy­my­wa­li­śmy ko­le­żeń­skie sto­sunki, ale nie­dawno po­sta­no­wi­li­śmy spró­bo­wać jesz­cze raz.

Cie­szę się, że da­łam mu szansę i że długo się znamy, po­nie­waż znamy sie­bie, swoje wady i swoje zalety.

Ro­dzice sta­rają… Dalej

Ła­two za­uwa­żyć, że od ja­kie­goś czasu na­stą­pił wy­syp (a także wy­lew) pro­duk­tów na różne spo­soby „od­chu­dzo­ny­chˮ (li­ght). Wszystko za­częło się od coli i piwa „li­ghtˮ, a po­tem w skle­pach za­częły po­ka­zy­wać się inne pro­dukty z tym „do­dat­kiemˮ w na­zwie – mia­no­wi­cie wę­dliny, na­biał, pro­dukty zbo­żowe… Dalej

Chry­stus pyta każ­dego i każdą z was: „Czy mi­łu­jesz?”. Chry­stus pyta: „Czy mi­łu­jesz Mnie?”. Chry­stus pyta: „Czy mi­łu­jesz Mnie bar­dziej?”. Wejdź w głę­bię swego mło­dego serca. Tam znaj­dziesz od­po­wiedź. Mi­łość jest w to­bie. To Boży dar. A za­tem patrz w przy­szłość i nie… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

W po­przed­nich ka­te­che­zach mie­li­śmy oka­zję kilka razy za­uwa­żyć, że nie sta­jemy się chrze­ści­ja­nami sami, o na­szych si­łach, w spo­sób au­to­no­miczny, ani też nie sta­jemy się chrze­ści­ja­nami w la­bo­ra­to­rium, ale je­ste­śmy zro­dzeni i wzra­stamy w wie­rze w ob­rę­bie tego wiel­kiego… Dalej

Szczęść Boże!

Pe­wien piel­grzym po­wie­dział kie­dyś, że po kil­ku­na­stu la­tach piel­grzy­mo­wa­nia (głów­nie na Ja­sną Górę) zro­zu­miał, że całe ży­cie jest wę­drówką, w któ­rej każdy krok jest de­cy­zją. Od sa­mego rana po­trzebna jest de­cy­zja, by wstać z po­ścieli i pod­jąć swoje za­da­nia. Ale nie cho­dzi tylko o … Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: