Numer 17/2014

„Cią­gle się czer­wie­nię. Z byle po­wodu. Na ca­łej twa­rzy i szyi ro­bię się pur­pu­rowa jak bu­rak. Źle się z tym czuję, bo nie dość, że je­stem nie­śmiała, to gdy za­mie­niam się w tego bu­raka, wszy­scy zwra­cają na mnie do­dat­kową uwagę. Ech…”.

Skąd się to bierze?

Przy­czyny… Dalej

Stres jest po­dobno nie­unik­nio­nym ele­men­tem ży­cia, na­tu­ralną re­ak­cją or­ga­ni­zmu. Skoro tak, to po co istnieje?

Przy­spie­szone bi­cia serca, płytki od­dech, po­ce­nie się... Po co nam re­ak­cja stre­sowa np. utrud­nia­jąca od­po­wiedź pod­czas eg­za­minu? A prze­dłu­ża­jący się stres w pracy, nisz­czący zdro­wie, spro­wa­dza­jący ner­wicę? Wy­daje się, że to zja­wi­sko jed­no­znacz­nie… Dalej

Stres to nie­unik­niony ele­ment na­szego ży­cia. W sy­tu­acji za­gro­że­nia po­bu­dza ciało i zmy­sły, na­pręża mię­śnie i mo­bi­li­zuje do walki lub do ucieczki. Jed­nak w nad­mia­rze szko­dzi. Oto kilka sku­tecz­nych spo­so­bów na to, aby prze­jąć wła­dzę nad stre­sem, od­prę­żyć się, zre­lak­so­wać i na­brać sił.

Uśmiech… Dalej

„Rze­czy­wi­ście szu­ka­cie Je­zusa, kiedy ma­rzy­cie o szczę­ściu. To On na was czeka, gdy nic z tego, co znaj­du­je­cie, nie za­do­wala was. To On jest pięk­nem, które tak was po­ciąga. To On wzbu­dza w was pra­gnie­nie ra­dy­kal­no­ści, które nie po­zwala wam iść na kom­pro­misy. To On po­bu­dza was… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry,

W Ewan­ge­lii (Mt 16,13–20) znaj­du­jemy słynny frag­ment, cen­tralny w opi­sie św. Ma­te­usza, w któ­rym Szy­mon, w imie­niu Dwu­na­stu, wy­znał swoją wiarę w Je­zusa jako „Chry­stusa, Syna Boga ży­wego”. A Je­zus na­zywa Szy­mona „bło­go­sła­wio­nym” ze względu na jego wiarę, uzna­jąc w… Dalej

Szczęść Boże,

Po wielu już la­tach ob­ser­wo­wa­nia tego świata mam co­raz więk­szą pew­ność, że po­ru­sza­nie nie­mal każ­dego te­matu po­winno po­prze­dzać przy­po­mnie­nie jed­nej z naj­waż­niej­szych prawd wiary: Pan Bóg chce na­szego szczę­ścia i daje wszystko, co umoż­li­wia nam osią­gnię­cie tego celu. W świe­tle tego zda­nia wszystko wi­dzimy pra­wi­dłowo… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: