Numer 15, 16/2014

Dziś, gdy mo­da na „cho­dze­nie ze so­bą” za­czy­na się już od pod­sta­wów­ki, war­to pa­mię­tać o jed­nym pro­stym fak­cie: dziew­czy­ny, do­brze mieć kum­pla. Chło­pa­ki, ma­cie kum­pe­lę?

Kum­pel al­bo kum­pe­la prze­ciw­nej płci to ktoś, z kim mo­że­my czuć się do­brze, swo­bod­nie, ko­go po pro­stu lu­bi­my, ale nie usi­łu­je­my po­ka­zać się z naj­lep­szej stro­ny. Ktoś, ko­go… Czytaj dalej

Re­pre­sje wo­bec chrze­ści­jan ko­ja­rzą się ra­czej z po­chod­nia­mi Ne­ro­na i Ko­lo­seum peł­nym lwów niż współ­cze­sny­mi prze­ja­wa­mi agre­sji i nie­to­le­ran­cji. Sa­ma nie­to­le­ran­cja ko­ja­rzo­na jest głów­nie z ak­ta­mi do­ko­ny­wa­ny­mi wo­bec mniej­szo­ści – jak się jed­nak oka­zu­je, dys­kry­mi­na­cja mo­że ra­nić tak­że gru­py sta­no­wią­ce zde­cy­do­wa­ną więk­szość spo­łe­czeń­stwa. Jed­nak brak sza­cun­ku wo­bec chrze­ści­jan w Eu­ro­pie, któ­ra pod zna­kiem krzy­ża roz­wi­ja­ła… Czytaj dalej

„1 Dy­wi­zja Pan­cer­na pod wy­pró­bo­wa­nym do­wódz­twem gen. Macz­ka okry­ła się sła­wą na po­lach Nor­man­dii i ode­gra­ła wy­bit­ną ro­lę w wiel­kiej bi­twie, któ­ra po­zo­sta­nie w pa­mię­ci ludz­kiej ja­ko jed­na z naj­świet­niej­szych ope­ra­cji wo­jen­nych uwień­czo­na znisz­cze­niem 7 ar­mii nie­miec­kiej” – pi­sał w roz­ka­zie Na­czel­ny Wódz gen. Ka­zi­mierz Sosn­kow­ski po bi­twie pod Fa­la­ise, 22 sierp­nia 1944 ro­ku.

Ge­ne­rał Sta­ni­sław… Czytaj dalej

Ży­cie to czas, któ­ry zo­stał nam po­da­ro­wa­ny i w któ­rym każ­dy z nas sta­je wo­bec wy­zwa­nia, ja­kie nie­sie sa­mo ży­cie: to wy­zwa­nie po­le­ga na zna­le­zie­niu swo­je­go ce­lu, prze­zna­cze­nia i na wal­ce o nie. Al­ter­na­ty­wą jest prze­ży­cie te­go cza­su w spo­sób po­wierz­chow­ny, „utra­ce­nieˮ ży­cia dla mar­no­ści; nie­umie­jęt­ność od­kry­cia w so­bie zdol­no­ści do do­bra i tym sa­mym tak­że dro­gi… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry,

W pierw­szej ka­te­che­zie o Ko­ście­le (…) wy­szli­śmy od ini­cja­ty­wy Bo­ga, pra­gną­ce­go kształ­to­wać lud, któ­ry niósł­by Je­go bło­go­sła­wień­stwo wszyst­kim na­ro­dom zie­mi. (…) Dziś chce­my za­sta­no­wić się nad zna­cze­niem, ja­kie dla chrze­ści­ja­ni­na ma przy­na­leż­ność do te­go lu­du, o przy­na­leż­no­ści do Ko­ścio­ła.

Nie je­ste­śmy od sie­bie od­izo­lo­wa­ni i nie je­ste­śmy chrze­ści­ja­na­mi ja­ko jed­nost­ki,… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Pa­mię­tam, że za cza­sów stu­denc­kich sier­pień ozna­czał dla mnie po­czą­tek wa­ka­cji: zwy­kle w pierw­szym wa­ka­cyj­nym mie­sią­cu sta­ra­łem się za­ro­bić tro­chę na ja­kiś wy­jazd. Jest to też mie­siąc ko­lej­nej szan­sy dla tych, któ­rym w lip­cu coś się nie uda­ło, a tak­że dla tych, któ­rzy na wła­snym przy­kła­dzie się prze­ko­na­li, że nie­prze­my­śla­ny czas… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: