Numer 15, 16/2014

Dziś, gdy moda na „cho­dze­nie ze sobą” za­czyna się już od pod­sta­wówki, warto pa­mię­tać o jed­nym pro­stym fak­cie: dziew­czyny, do­brze mieć kum­pla. Chło­paki, ma­cie kumpelę?

Kum­pel albo kum­pela prze­ciw­nej płci to ktoś, z kim mo­żemy czuć się do­brze, swo­bod­nie, kogo po pro­stu lu­bimy, ale nie usi­łu­jemy po­ka­zać się… Dalej

Re­pre­sje wo­bec chrze­ści­jan ko­ja­rzą się ra­czej z po­chod­niami Ne­rona i Ko­lo­seum peł­nym lwów niż współ­cze­snymi prze­ja­wami agre­sji i nie­to­le­ran­cji. Sama nie­to­le­ran­cja ko­ja­rzona jest głów­nie z ak­tami do­ko­ny­wa­nymi wo­bec mniej­szo­ści – jak się jed­nak oka­zuje, dys­kry­mi­na­cja może ra­nić także grupy sta­no­wiące zde­cy­do­waną więk­szość spo­łe­czeń­stwa. Jed­nak brak sza­cunku… Dalej

„1 Dy­wi­zja Pan­cerna pod wy­pró­bo­wa­nym do­wódz­twem gen. Maczka okryła się sławą na po­lach Nor­man­dii i ode­grała wy­bitną rolę w wiel­kiej bi­twie, która po­zo­sta­nie w pa­mięci ludz­kiej jako jedna z naj­świet­niej­szych ope­ra­cji wo­jen­nych uwień­czona znisz­cze­niem 7 ar­mii nie­miec­kiej” – pi­sał w roz­ka­zie Na­czelny Wódz gen.… Dalej

Ży­cie to czas, który zo­stał nam po­da­ro­wany i w któ­rym każdy z nas staje wo­bec wy­zwa­nia, ja­kie nie­sie samo ży­cie: to wy­zwa­nie po­lega na zna­le­zie­niu swo­jego celu, prze­zna­cze­nia i na walce o nie. Al­ter­na­tywą jest prze­ży­cie tego czasu w spo­sób po­wierz­chowny, „utra­ce­nieˮ ży­cia dla mar­no­ści;… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry,

W pierw­szej ka­te­che­zie o Ko­ściele (…) wy­szli­śmy od ini­cja­tywy Boga, pra­gną­cego kształ­to­wać lud, który niósłby Jego bło­go­sła­wień­stwo wszyst­kim na­ro­dom ziemi. (…) Dziś chcemy za­sta­no­wić się nad zna­cze­niem, ja­kie dla chrze­ści­ja­nina ma przy­na­leż­ność do tego ludu, o przy­na­leż­no­ści do Kościoła.

Nie je­ste­śmy od sie­bie… Dalej

Szczęść Boże,

Pa­mię­tam, że za cza­sów stu­denc­kich sier­pień ozna­czał dla mnie po­czą­tek wa­ka­cji: zwy­kle w pierw­szym wa­ka­cyj­nym mie­siącu sta­ra­łem się za­ro­bić tro­chę na ja­kiś wy­jazd. Jest to też mie­siąc ko­lej­nej szansy dla tych, któ­rym w lipcu coś się nie udało, a także dla tych, któ­rzy na wła­snym… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: