Numer 13, 14/2014

Dla­czego tak czę­sto mamy pro­blem z po­wie­dze­niem „nie”? Dla­czego to krót­kie słowo wie­lo­krot­nie nie chce przejść przez gar­dło? Od­ma­wia­nie to praw­dziwa sztuka, któ­rej uczymy się całe ży­cie. Nie każdy po­siada tę cenną umie­jęt­ność, która w cza­sie let­nich wy­jaz­dów może być na­ra­żona na po­ważną próbę.

Wa­ka­cje to czas po­zna­wa­nia… Dalej

Wiele się sły­szy o za­gro­że­niach, ja­kie czy­hają na mło­dych lu­dzi w cza­sie wa­ka­cji. Więk­szość woli o tym po pro­stu nie my­śleć. Czy da się jed­nak po­go­dzić luz z uni­ka­niem ryzyka?

Wa­ka­cyjny wy­jazd ko­ja­rzy się z roz­rywką, przy­godą, po­zna­wa­niem świata. Po mie­sią­cach pracy w szkole… Dalej

Ca­mino de San­tiago – Droga św. Ja­kuba jest jed­nym z naj­waż­niej­szych, chrze­ści­jań­skich szla­ków piel­grzym­ko­wych i naj­dłuż­szym ozna­ko­wa­nym szla­kiem pąt­ni­czym na świe­cie. Obec­nie Szlak Ja­ku­bowy prze­biega przez nie­mal całą Eu­ropę, koń­cząc się w ka­te­drze w San­tiago de Com­po­stela. W ostat­nich la­tach do Com­po­steli przy­bywa pie­szo, na… Dalej

Z ks. Ra­do­sła­wem Wa­rendą SCJ, re­dak­to­rem na­czel­nym cza­so­pi­sma „Czas Serca”, roz­ma­wia Ka­je­tan Rajski

Skąd po­ja­wił się u Księ­dza po­mysł, by wy­ru­szyć na Drogę św. Jakuba?

Po­mysł po­ja­wił się wraz z moż­li­wo­ścią. Skom­pli­ko­wane? Już wy­ja­śniam. W tam­tym cza­sie stu­dio­wa­łem w Rzy­mie. Był to mój pierw­szy rok stu­diów… Dalej

Biada wam, je­śli nie zdo­ła­cie obro­nić ży­cia. Ko­ściół po­trze­buje wa­szej ener­gii, wa­szego en­tu­zja­zmu, wa­szych mło­dzień­czych ide­ałów, aby prze­nik­nąć całą tkankę spo­łeczną Ewan­ge­lią Ży­cia, która prze­kształci ludz­kie serca i struk­tury spo­łeczne, tak aby po­wstała cy­wi­li­za­cja praw­dzi­wej spra­wie­dli­wo­ści i mi­ło­ści. Dziś bar­dziej niż w prze­szło­ści, w świe­cie czę­sto… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry,

Dziś chcemy za­sta­no­wić się nad ta­kim da­rem Du­cha Świę­tego, który czę­sto jest źle ro­zu­miany lub trak­to­wany po­wierz­chow­nie, ale do­tyka istoty na­szej toż­sa­mo­ści i na­szego ży­cia chrze­ści­jań­skiego: cho­dzi o dar pobożności.

Trzeba na­tych­miast wy­ja­śnić, że dar ten (…) wska­zuje na na­szą przy­na­leż­ność do Boga… Dalej

Szczęść Boże!

Wi­tam na po­czątku Dni Wielu No­wych Szans – tak moż­naby na­zwać wa­ka­cje, czas wolny od tego, co mu­si­cie, a prze­zna­czony na to, co wy­bie­rze­cie, choć na pewno nie­któ­rzy z Was będą po­ma­gać, opie­ko­wać się, wspierać…

Wiele razy pi­sa­li­śmy, że na­wet wtedy, gdy nie mo­że­cie ni­gdzie wy­je­chać,… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: