Numer 11/2014

Skąd mo­żemy wie­dzieć, czego Pan Bóg od nas ocze­kuje? Po czym mo­żemy po­znać, że peł­nimy Jego wolę?

Jest spo­sób. Po­zna­jemy to po owo­cach Du­cha Świę­tego. Nie na­leży my­lić ich z sied­mioma da­rami Du­cha Świę­tego, z któ­rych wynikają.

W li­ście do Ga­la­tów św. Pa­weł za­chęca ich, aby „po­stę­po­wali… Dalej

Z oj­cem dr Krzysz­to­fem Nie­wia­dom­skim OFM Cap, dusz­pa­ste­rzem kra­kow­skiej wspól­noty Od­nowy w Du­chu Świę­tym „Krzew winny” roz­ma­wia Na­ta­lia Ejtminowicz

Co to jest ruch Od­nowy w Du­chu Świętym?

To ruch, któ­rego człon­ko­wie chcą otwo­rzyć się na dzia­ła­nie Du­cha Świę­tego w co­dzien­nym ży­ciu, chcą być wy­czu­leni na jego dzia­ła­nie,… Dalej

Duch Święty, czyli dar Je­zusa po Jego wnie­bo­wstą­pie­niu, zo­stał nam dany, by­śmy po odej­ściu Je­zusa nie zo­stali sami. Od­dech, tchnie­nie, Boża obec­ność. Czy rze­czy­wi­ście wi­dzimy, że działa w nas?

Cza­sem mam wra­że­nie, że mamy trud­ność z trze­cią Osobą Trójcy Świę­tej. Jak pe­wien Ja­poń­czyk, któ­remu ka­to­liccy zna­jomi pró­bo­wali wy­ja­śnić,… Dalej

Dro­dzy mło­dzi, aby ro­sło w was pra­gnie­nie zo­ba­cze­nia Świa­tła, roz­sma­ko­wa­nia się w bla­sku Prawdy, po­zwól­cie, by Je­zus spo­glą­dał w wa­sze oczy. Czy je­ste­śmy tego świa­domi, czy nie, Bóg stwo­rzył nas, po­nie­waż nas ko­cha oraz aby­śmy i my Jego ko­chali. Oto przy­czyna nie­od­par­tej tę­sk­noty za Bo­giem, którą… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry,

Czy­ta­nie z Dzie­jów Apo­stol­skich uka­zuje nam, że także w Ko­ściele pier­wot­nym po­ja­wiają się pierw­sze na­pię­cia i pierw­sze roz­bież­no­ści. W ży­ciu ist­nieją kon­flikty, pro­ble­mem jest to, jak się z nimi zmie­rzyć. Do tego czasu jed­no­ści wspól­noty chrze­ści­jań­skiej sprzy­jała przy­na­leż­ność do jed­nej… Dalej

Szczęść Boże!

Kie­dyś za­sta­na­wia­łem się, co naj­bar­dziej in­te­re­suje mło­dzież, z którą się spo­ty­kam, cho­dziło mi o przy­go­to­wy­wa­nie lek­cji w ten spo­sób, by na­uczyć tego, co ważne, a jed­no­cze­śnie od­po­wie­dzieć na py­ta­nia, które nur­tują uczniów. Od­kry­łem za­dzi­wia­jący pa­ra­doks: zde­cy­do­wa­nie naj­wię­cej py­tań do­ty­czy dzia­ła­nia sza­tana, opę­ta­nia, eg­zor­cy­zmów i… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: