Numer 11/2014

Skąd mo­że­my wie­dzieć, cze­go Pan Bóg od nas ocze­ku­je? Po czym mo­że­my po­znać, że peł­ni­my Je­go wo­lę?

Jest spo­sób. Po­zna­je­my to po owo­cach Du­cha Świę­te­go. Nie na­le­ży my­lić ich z sied­mio­ma da­ra­mi Du­cha Świę­te­go, z któ­rych wy­ni­ka­ją.

W li­ście do Ga­la­tów św. Pa­weł za­chę­ca ich, aby „po­stę­po­wa­li we­dług du­cha” i po­zwo­li­li mu się… Czytaj dalej

Z oj­cem dr Krzysz­to­fem Nie­wia­dom­skim OFM Cap, dusz­pa­ste­rzem kra­kow­skiej wspól­no­ty Od­no­wy w Du­chu Świę­tym „Krzew win­ny” roz­ma­wia Na­ta­lia Ejt­mi­no­wicz

Co to jest ruch Od­no­wy w Du­chu Świę­tym?

To ruch, któ­re­go człon­ko­wie chcą otwo­rzyć się na dzia­ła­nie Du­cha Świę­te­go w co­dzien­nym ży­ciu, chcą być wy­czu­le­ni na je­go dzia­ła­nie, co moż­na na­zwać mo­dli­twą nie­ustan­ną, cho­dze­niem… Czytaj dalej

Duch Świę­ty, czy­li dar Je­zu­sa po Je­go wnie­bo­wstą­pie­niu, zo­stał nam da­ny, by­śmy po odej­ściu Je­zu­sa nie zo­sta­li sa­mi. Od­dech, tchnie­nie, Bo­ża obec­ność. Czy rze­czy­wi­ście wi­dzi­my, że dzia­ła w nas?

Cza­sem mam wra­że­nie, że ma­my trud­ność z trze­cią Oso­bą Trój­cy Świę­tej. Jak pe­wien Ja­poń­czyk, któ­re­mu ka­to­lic­cy zna­jo­mi pró­bo­wa­li wy­ja­śnić, czym ona jest. Wresz­cie… Czytaj dalej

Dro­dzy mło­dzi, aby ro­sło w was pra­gnie­nie zo­ba­cze­nia Świa­tła, roz­sma­ko­wa­nia się w bla­sku Praw­dy, po­zwól­cie, by Je­zus spo­glą­dał w wa­sze oczy. Czy je­ste­śmy te­go świa­do­mi, czy nie, Bóg stwo­rzył nas, po­nie­waż nas ko­cha oraz aby­śmy i my Je­go ko­cha­li. Oto przy­czy­na nie­od­par­tej tę­sk­no­ty za Bo­giem, któ­rą czło­wiek nie­sie w ser­cu: „Szu­kam, o Pa­nie, Two­je­go ob­li­cza; swe­go… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry,

Czy­ta­nie z Dzie­jów Apo­stol­skich uka­zu­je nam, że tak­że w Ko­ście­le pier­wot­nym po­ja­wia­ją się pierw­sze na­pię­cia i pierw­sze roz­bież­no­ści. W ży­ciu ist­nie­ją kon­flik­ty, pro­ble­mem jest to, jak się z ni­mi zmie­rzyć. Do te­go cza­su jed­no­ści wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej sprzy­ja­ła przy­na­leż­ność do jed­nej gru­py et­nicz­nej i tej sa­mej kul­tu­ry ży­dow­skiej. Ale kie­dy chrze­ści­jań­stwo, któ­re z wo­li Je­zu­sa… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Kie­dyś za­sta­na­wia­łem się, co naj­bar­dziej in­te­re­su­je mło­dzież, z któ­rą się spo­ty­kam, cho­dzi­ło mi o przy­go­to­wy­wa­nie lek­cji w ten spo­sób, by na­uczyć te­go, co waż­ne, a jed­no­cze­śnie od­po­wie­dzieć na py­ta­nia, któ­re nur­tu­ją uczniów. Od­kry­łem za­dzi­wia­ją­cy pa­ra­doks: zde­cy­do­wa­nie naj­wię­cej py­tań do­ty­czy dzia­ła­nia sza­ta­na, opę­ta­nia, eg­zor­cy­zmów i grup, któ­re pró­bu­ją słu­żyć złym du­chom. Sza­tan nie chce,… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: