Numer 10/2014

Naj­le­piej to py­ta­nie „za­dać” oso­bom, które od­na­la­zły się w pla­nie Bo­żym i z po­wo­dze­niem go realizują.

Nie trzy­maj się kur­czowo „planu na życie”

Nie­które osoby mają plan na ży­cie i są prze­ko­nane, że wy­star­czy się go trzy­mać, by sen­sow­nie je prze­żyć. Jed­nak na­sze wy­obra­że­nia bar­dzo czę­sto roz­mi­jają… Dalej

Od dwu­na­stu lat jest ka­pła­nem. A nie było ła­two. Ro­dzice nie zga­dzali się na se­mi­na­rium – wy­brali sy­nowi inną ka­rierę. Dziś mówi, że to jest wła­śnie droga, którą Bóg dla niego przewidział.

– Głos po­wo­ła­nia usły­sza­łem i roz­po­zna­łem sto­sun­kowo późno, bo na po­czątku klasy ma­tu­ral­nej. Pa­mię­tam bar­dzo do­brze… Dalej

Wy­bór stu­diów to jedna z naj­po­waż­niej­szych ży­cio­wych de­cy­zji, ja­kie przy­cho­dzi pod­jąć mło­dym lu­dziom tuż po osią­gnię­ciu peł­no­let­no­ści. Cho­dzi tu­taj nie tylko o wy­bór miejsc, w któ­rym będę czę­sto prze­by­wał przez naj­bliż­szych kilka lat, ale o to, czym będę się zaj­mo­wać przez resztę ży­cia, ja­kie będę otrzy­my­wać… Dalej

Nie po­zwól­cie umrzeć tej na­dziei. Po­staw­cie swoje ży­cie na niej. Nie je­ste­śmy sumą na­szych sła­bo­ści i upad­ków. Je­ste­śmy sumą mi­ło­ści Ojca dla nas, na­szej praw­dzi­wej zdol­no­ści sta­wa­nia się ob­ra­zem jego Syna. To­ronto, 2002 r.

Sta­raj­cie się od­kry­wać piękno mo­dli­twy ró­żań­co­wej. Oby ró­ża­niec stał się dla was wier­nym to­wa­rzy­szem… Dalej

W cen­trum dzi­siej­szej nie­dzieli wień­czą­cej Oktawę Wiel­ka­nocy, a którą Jan Pa­weł II ze­chciał po­świę­cić Mi­ło­sier­dziu Bo­żemu, znaj­dują się chwa­lebne rany Je­zusa Zmartwychwstałego. (…)

Św. Jan XXIII i św. Jan Pa­weł II mieli od­wagę oglą­da­nia ran Je­zusa, do­ty­ka­nia Jego zra­nio­nych rąk i Jego prze­bi­tego boku. Nie wsty­dzili się… Dalej

Szczęść Boże,

Za­uwa­ży­łem przed kil­ku­na­stu laty, że każda spo­tkana osoba prę­dzej czy póź­niej za­daje py­ta­nie: „Jak to się stało, że ksiądz zo­stał księ­dzem?”. Ni­gdy nie ro­bi­łem z tego ta­jem­nicy, od­po­wia­da­łem, sta­ra­jąc się do­sto­so­wać od­po­wiedź do słu­cha­cza. Parę lat póź­niej zro­zu­mia­łem, że to cho­dzi nie tylko o od­sło­nię­cie rąbka… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: